Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen
CiteertitelRegels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemene zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Landerd 2003, art. 9, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2004nieuwe regeling

16-09-2003

Koerier, 19-11-2003

-1.776.11/GL

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van Landerd,

gelet op artikel 9, tweede lid, van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Landerd 2003,

besluiten vast te stellen de volgende

Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  eigen graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • b.

  eigen urnengraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • c.

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • d.

  het doen verstrooien van as;

 • e.

  eigen urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om as te doen verstrooien;

 • g.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven

De eigen graven worden uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste een lijk.

Artikel 3 De bezorging van as

 • 1.

  De eigen urnengraven waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen worden uitgegeven voor de tijd van 20 jaren voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbussen met urnen;

 • 2.

  De eigen urnennissen worden uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen;

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking gelijktijd met de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Landerd 2003

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 16 september 2003,

De secretaris

Mr. M.L.W.M.Willemsen

De burgemeester

W.C.Doorn-van der Houwen