Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Verordening verlening van inzamelvergunningen en inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier gemeente Landerd 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verlening van inzamelvergunningen en inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier gemeente Landerd 2008
CiteertitelVerordening verlening van inzamelvergunningen en inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier gemeente Landerd 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpvrom

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Milieubeheer, art. 10.23
 2. Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-200801-01-2008nieuwe regeling

13-03-2008

Koerier, 26-03-2008

-1.777.311/GL

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verlening van inzamelvergunningen en inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier gemeente Landerd 2008.

De raad van de gemeente Landerd;

overwegende dat er in verband met een nieuwe aanbesteding van inzameling en verwerking van het uit huishoudens afkomstige oud papier geactualiseerd en nieuwe regels moeten worden vastgesteld voor de verlening van inzamelvergunningen en inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van het voormelde papier;

gezien het voorstel van het college van 19 februari 2008;

gelet op artikel 10.23 van de wet Milieubeheer en artikel 147 van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de navolgende verordening:

"Verordening verlening van inzamelvergunningen en inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier gemeente Landerd 2008”

Titel 1 Definitiebepalingen

Artikel 1

Inzamelaar: diegene die beschikt over een inzamelvergunning van college van burgemeester en wethouders op grond van de Afvalstoffenverordening gemeente Landerd en die krachtens deze verordening bevoegd is tot het inzamelen van oud papier;

Titel 2: Inzamelvergunningen

Artikel 2

Het is verboden vanuit huishoudens afkomstig oud papier in te zamelen zonder een inzamelvergunning van het college.

De inzamelvergunning moet schriftelijk worden aangevraagd. Met toepassing van de voorbereidingsprocedure van afdeling 4.1.2 Algemene wet bestuursrecht wordt door het college op de aanvraag om vergunning beslist.

Artikel 3

De inzamelvergunning kan slechts worden toegekend aan in de gemeente gevestigde scholen, verenigingen of instellingen met een sociaal of cultureel doel of aan sportverenigingen welke uit huishoudens afkomstig oud papier inzamelen in de gemeente.

Artikel 4

Bij de inzameling van het in deze verordening bedoelde oud papier moet rekening worden gehouden met eventuele door het college nadere en/of geactualiseerde voorschriften (inzamelgebied, inzamelmethode en/of inzamelfrequentie en andere) welke zijn gericht op een doelmatige en ordelijke afvalinzameling in de gemeente.

Artikel 5

Er mag alleen oud papier worden ingezameld dat afkomstig is uit huishoudens. Inzameling van oud papier dat afkomstig is uit bedrijven en instellingen is verboden.

Aanwijzingen dienaangaande door of namens het college moeten worden opgevolgd.

Artikel 6

Het ingezamelde oud papier moet worden afgeleverd bij een door het college aangewezen bedrijf (eventueel via een aangewezen overslagstation).

Artikel 7

Voor de acceptatie door het in artikel 6 bedoelde bedrijf gelden de begripsomschrijving en de kwaliteitseisen ten aanzien van oud papier welke zijn vastgelegd in een contract tussen het college en dat bedrijf.

Na acceptatie door het bedrijf wordt het geaccepteerde oud papier eigendom van dat bedrijf.

Door het bedrijf geweigerd oud papier moet na overleg met het college worden verwijderd op kosten van de inzamelaar.

Artikel 8

De vaststelling en de registratie van de geaccepteerde hoeveelheden oud papier geschieden door het in artikel 6 bedoelde bedrijf, conform het gestelde in het contract tussen het college en dat bedrijf.

Titel 3: Inzamelvergoeding

Artikel 9

Een inzamelaar welke een inzamelvergunning heeft ingevolge deze verordening en welke oud papier heeft afgeleverd bij het in artikel 6 bedoelde bedrijf ontvangt per kilo geaccepteerd oud papier volgens de in artikel 8 bedoelde registraties een inzamelvergoeding.

Artikel 10

De hoogte van de inzamelvergoeding kan jaarlijks nader worden vastgesteld door het college. Met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening wordt een (netto) inzamelvergoeding, per inzamelmethode, per ingezameld en geaccepteerde kilo oud papier volgens de in artikel 8 bedoelde registraties, gegarandeerd.

De inzamelvergoeding bedraagt per inzamelmethode:

 • -

  zelf gebracht: €0,045 per kilo;

 • -

  container:€0,034 per kilo;

 • -

  perswagen: €0,024 per kilo.

Artikel 11

De uitbetaling van de inzamelvergoeding geschiedt periodiek, tenminste eenmaal per kwartaal op basis van de in artikel 8 bedoelde registraties over de voorgaande periode, op basis van de door het aangewezen bedrijf aangeleverde gegevens c.q. registratie en op basis van de door de inzamelaar overgelegde bewijzen (weegbewijzen), welke de inzamelaar van het aangewezen bedrijf ontvangt na aflevering van het ingezamelde oud papier.

De inzamelaar dient daartoe de (weeg-)bewijzen periodiek, ten minste eenmaal per kwartaal, te overleggen aan het college.

Artikel 12

Indien de voorschriften ingevolge deze verordening en/of inzamelvergunning niet worden nageleefd kan de inzamelvergunning door het college worden ingetrokken en kunnen uitbetaalde inzamelvergoedingen worden teruggevorderd.

Titel 4: Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 13

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2008.

Met ingang van deze datum vervalt de verordening inzake de verlening van inzamelvergunningen en inzamelpremies aan non-profit inzamelaars van oud papier, vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 11 mei 1995.

Vergunningen voor de inzameling van oud papier toegekend krachtens de oude APV en de verordening verlening inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier, vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 4 mei 1995, blijven van kracht tot de termijn waarvoor zij werden verleend of tot het tijdstip waarop zij worden ingetrokken.

Artikel 14

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening verlening van inzamelvergunningen en inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier gemeente Landerd 2008”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering op 13 maart 2008.

De raad voornoemd,

De griffier

J.A.G. Huijs

De voorzitter

W.C. Doorn – van der Houwen