Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Verordening gemeentelijke digitale dienstverlening gemeente Landerd 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke digitale dienstverlening gemeente Landerd 2011
CiteertitelVerordening gemeentelijke digitale dienstverlening gemeente Landerd 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpfinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO), art. 17
 2. Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad
 3. Gemeentewet, art. 108, eerste lid, en art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2011nieuwe regeling

25-05-2011

Arena, 05-08-2011

-1.713.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke digitale dienstverlening gemeente Landerd 2011

De raad van de gemeente Landerd;

gelezen het voorstel van het college van 5 april 2011;

gelet op artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO), richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad

en

de artikelen 108, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet (autonome taken),

besluit vast te stellen de volgende:

Verordening Gemeentelijke Digitale DIENSTVERLENING gemeente Landerd 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College: College van Burgemeester en Wethouders van Landerd

 • b.

  Dimpact: Coöperatie Dimpact U.A. gevestigd te Enschede, opgericht bij notariële akte van 22 december 2006, nr. FW/BL/NB.2006.50414-1, opgemaakt door notaris mr. B.F. Wesseling te Enschede

 • c.

  Raad: de gemeenteraad van Landerd

Artikel 2 Normstelling

 • a.

  Deze verordening is van toepassing op gemeentelijke digitale dienstverlening als bedoeld in artikel 2b en 2c.

 • b.

  Aan Dimpact wordt een alleenrecht (uitsluitend recht) verleend voor het ontwikkelen, aanpassen, veranderen van software, d.i. programmatuur en het adviseren over de ontwikkeling, aanpassing en verandering van software, alsmede ( onder-) delen van het gemeentelijk Internetloket eigenstandig en in samenwerking met andere overheden. Tevens wordt aan Dimpact een uitsluitend recht verleend voor het geven van opleidingen met betrekking tot de hiervoor aangegeven software.

 • c.

  Het alleenrecht geldt alleen voor het ontwikkelen, aanpassen, veranderen van software en samenhangende diensten te behoeve van:

1° een digitaal loket voor burgers, ondernemers of ketenpartners;

2° een mid-office systeem waaronder tevens begrepen een broker, zakenmagazijn en

gegevensmagazijn;

3° het integreren van koppelingen tussen een broker en andere systemen die de gemeente Landerd voor zijn bedrijfsvoering gebruikt;

4° het realiseren van intelligente formulieren die toepasbaar zijn op de gemeentelijke website en het ontwikkelen van deze formulieren;

5° het integreren van internettoepassingen die ontwikkeld worden vanuit landelijke initiatieven zoals bijvoorbeeld de omgevingsvergunning (Ministerie van VROM), digitaal klant dossier (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) enzovoorts.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • a.

  Deze verordening treedt in werking gelijktijdig met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Dimpact en de gemeente Landerd.

 • b.

  Het aan Dimpact verleende alleenrecht vervalt in geval van beëindiging van de hierboven genoemde overeenkomst door of namens het college.

Artikel 4. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening gemeentelijke digitale dienstverlening gemeente Landerd 2011’

.

De raad van de gemeente Landerd d.d. 25 mei 2011.

De raad voornoemd,

De griffier, de voorzitter,

J.A.G. Huijs W.C. Doorn- van der Houwen