Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Legesverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2013
CiteertitelLegesverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 156 2e lid h, Artikel 229 1e lid b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-05-2013Nieuw

13-12-2012

Arena, 21 december 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Agendapunt:

Registratienummer: 2012/68

De raad van de gemeente Landerd;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 6 november 2012;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (STB. 2011,440).

B E S L U I T:

Vast te stellen de Legesverordening 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van 1e dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag in de kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot en met de laatste

dag in het kalenderjaar;

e.'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten,

 • b.

  het verrichten van handelingen te behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, twee lid, van de Paspoortwet:

een en ander genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken, inlichtingen of nasporingen, waarvan de kosteloze afgifteverstrekking of verrichting bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

 • b.

  nasporingen en werkzaamheden als omschreven in hoofdstuk 7 van Titel 1 van de bijbehorende tarieventabel, die in het openbaar belang worden verricht;

 • c.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen, bezoldiging en andere dergelijke periodieke uitkeringen;

 • d.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften terzake van belastingen;

 • e.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging,

  vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • f.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

 • g.

  één exemplaar van de stukken bedoeld in titel 1 hoofdstuk 7, onder 1.7.2.11 , van de bij deze verordening behorende tarieventabel, die worden verstrekt aan de raadsfracties;

 • h.

  vijf exemplaren van de stukken bedoeld in titel 1 hoofdstuk 7, onder 1.7.2.11, van de bij

  deze verordening behorende tarieventabel, die worden verstrekt aan de raadsfracties

 • i.

  het afgeven van een monumentenvergunning voor objecten die op de door de gemeenteraad vastgestelde lijst van gemeentelijke monumenten staan vermeld.

 • j.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • k.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt [en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft):

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de gemeentelijke basisadministratie);

  • 5.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen)].

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De tarieventabel 202-2 behorend bij de legesverordening 2012, vervalt met ingang van in artikel 13 2e lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze tarieventabel 2013 behorend bij de legesverordening 2013 treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2013.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2013

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd

van 13 december 2012.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

J.A.G. Huijs W.C. Doorn- van der Houwen

Bijlage tarieventabel  

 

Tarieventabel leges 2013

 

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013

 

 

Indeling tarieventabel

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

 

Hoofdstuk 14

Standplaatsen en collectes

 

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

 

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

 

 

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

 

 

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Bouwvergunning,aanlegvergunning,welstand, ontgrondingen

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

 

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

 

 

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene dienstverlening  

 

Hoofdstuk 1           Burgerlijke stand

 

 

1.1.1 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

 

1.1.1.1 

maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

214,20

1.1.1.2

op vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

274,85

 

op zaterdag en andere tijden dan genoemd in 1.1.1.1. en 1.1.1.2

630,35

1.1.2 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

 

1.1.2.1 

maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

214,20

1.1.2.2 

op vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

274,85

 

op zaterdag en andere tijden dan genoemd in 1.1.2.1. en 1.1.2.2

630,35

1.1.3 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere locatie dan het gemeentehuis in Zeeland of de raadszaal in Schaijk:

 

 

1.1.3.1 

maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

304,30

1.1.3.2

op vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

365,45

 

op zaterdag en andere tijden dan genoemd in 1.1.3.1. en 1.1.3.2

720,45

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.1.4.1 

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

25,20

1.1.4.2 

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

34,25

1.1.5

vervallen

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor gebruik maken van een getuige van gemeentewege bij het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap, per getuige

17,10

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

20,20

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.1.9.1

het ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand in een andere gemeente in Nederland, alsmede van afschriften of uittreksels uit de akten van de registers

34,50

1.1.9.2

het ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van inlichtingen en bescheiden met betrekking tot de burgelijke stand in gemeenten en plaatsen buiten Nederland

34,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 2         Reisdocumenten

 

 

1.2.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1 

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

50,35

1.2.1.2 

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

50,35

1.2.1.3 

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

50,35

1.2.1.4 

vervallen

 

 

1.2.1.5 

vervallen

 

 

1.2.1.6 

vervallen

 

 

1.2.2

het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid , van de Paspoortwet  :

41,90

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 14 jaar nog niet bereikt heeft

31,85

1.2.2.2

vervallen

 

 

1.2.3

tot het verstrekken van een reisdocument, indien dit aan de aanvrager reeds eerder wordt verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kompleet kan worden overlegd, de terzake verschuldigde leges verhoogd met 

23,50

1.2.4

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

46,60

1.2.4.1 

Indien de aanvraag voor een document als bedoeld in artikel 1.2.1.1 1.2.1.2 en 1.2.1.3  heeft plaatsgevonden op het woonadres van de aanvrager, kan dit document bezorgd worden tegen een tarief van €10,- per document

 

 

1.2.5

vervallen

 

 

1.2.6

vervallen

 

 

 

Hoofdstuk 3            Rijbewijzen

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

37,25

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

1.3.3

Bij een aanvraag in verband met vermissing van een  eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met 

23,50

1.3.4

Indien de aanvraag voor een document als bedoeld in artikel 1.3.1,1.3.2 en 1.3.3 heeft plaatsgevonden op het woonadres van de aanvrager, kan dit document bezorgd worden tegen een tarief van € 10,- per            document

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4          Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.3

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

15,25

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen vanuit de gemeentelijke basisadministratie, per verstrekking

53,45

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

23,95

1.4.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie, een bewijs van nederlanderschap en een bewijs van in leven zijn

15,25

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verrichten van een nasporing in de registers van de burgerlijke stand, eventueel gevolgd door het geven van een inlichting daaruit, ongeacht het resultaat van de nasporing en nevens het in 1.4.2 bedoelde geregelde recht voor het geven van een inlichting, per kwartier of gedeelte daarvan.

20,20

1.4.8

vervallen

 

 

1.4.8.1

vervallen

 

 

1.4.8.2

vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5          Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

15,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6         Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,20

 

met een maiximum per bericht van 

5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina's

22,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 7          Bestuursstukken

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

21,65

1.7.1.1.1

een afschrift van de beheersbegroting

27,05

1.7.1.1.2

een afschrift van de produktenbegroting

21,50

1.7.1.2

een afschrift van de beleidseditie van de gemeenterekening

23,20

1.7.1.3

een afschrift van de beheerseditie van de gemeenterekening

23,20

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van een abonnement per jaar:

 

 

1.7.2.1.1

op de agenda's, voorstellen en notulen van de openbare vergaderingen van de voorbereidende vergadering van de raad

116,65

 

Indien de belastingplicht in de loop van een belastingjaar ontstaat worden voor dat jaar de leges slechts over zoveel twaalfde gedeelten van een jaar berekend als er nog maanden overblijven, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend.

 

 

1.7.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

 

1.7.2.2.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, gevraagd in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

0,45

1.7.2.2.1.1

per pagina op papier van A4-formaat

0,45

1.7.2.2.1.2

per pagina op papier van een ander formaat

0,75

1.7.2.2.1.3

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

0,75

1.7.2.2.1.4

per pagina op papier van een ander formaat in kleur

1,10

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.3.1

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening exc. Toelichting

13,50

1.7.3.2

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening incl. toelichting

19,30

1.7.3.3

een exemplaar van een andere dan de onder 1.7.3.1 genoemde strafverordening

13,50

1.7.3.4

aanvullingen van de onder 1.7.3.1 en 1.7.3.2 bedoelde verordeningen, per bladzijde

1,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 8          Vastgoedinformatie

 

 

 

nvt

 

 

 

Hoofdstuk 9          Overige publiekszaken

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

15,15

1.9.3

het ter legalisatie zenden van stukken aan een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

29,85

1.9.4

het afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene te wiens name het stuk is gesteld of van degene, die in het stuk wordt bedoeld

15,15

1.9.5

het waarmerken van registers en overige daartoe aangeboden stukken

15,15

1.9.6

voor het verstrekken van inlichtingen uit bestanden m.n. bevolkingstatistiek voor ieder kwartier

€ 

10,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 10        Gemeentearchief

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

8,55

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een exemplaar van de inventaris van het archief van:

 

 

1.10.2.1

de voormalige gemeente Schaijk van 1942-1970

13,80

 

de voormalige gemeente Schaijk van 1971-1993

13,80

 

de voormalige gemeente Zeeland van 1529-1928

13,80

 

de voormalige gemeente Zeeland van 1929-1970

13,80

 

de voormalige gemeente Zeeland van 1971-1993

13,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 11       Huisvestingswet

 

 

 

nvt

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor een aanvraag:

 

 

1.12.1

Tot het verlenen van een leegstaande woonruimte als

 

 

 

bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet

115,50

1.12.2

Tot verlenging van een vergunning van woonruimte als bedoeld

 

 

 

in artikel 15, vierde lid van de Leegstandswet

77,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 13       Gemeentegarantie

 

 

 

nvt

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14       Marktstandplaatsen

Standplaatsen en collectes

 

 

1.14

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verlenen van een vergunning/ontheffing:

 

 

1.14.1

voor het collecteren, of het mogen innemen van een standplaats buiten de wekelijkse markt.

 

 

1.14.1.1

Geldig voor een dag of een gedeelte daarvan voor een organisatie met ideële doeleinden

0,00

1.14.1.2

Geldig voor een dag of een gedeelte daarvan voor een organisatie met commerciële doeleinden

16,35

1.14.2

Geldig voor ten hoogste een kalendermaand of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan 6 dagen, voor een organisatie met ideële doeleinden

0,00

1.14.2.1

Geldig voor ten hoogste een kalendermaand of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan 6 dagen, voor een organisatie met commerciële doeleinden

32,60

1.14.3

Geldig voor een kalenderjaar of gedeelte daarvan, dat langer duurt dan 5 maanden, voor een organisatie met ideële doeleinden

0,00

1.14.3.1

Geldig voor een kalenderjaar of gedeelte daarvan, dat langer duurt dan 5 maanden, voor een organisatie met commerciële doeleinden

49,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 15        Winkeltijdenwet

 

 

1.15

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verlenen van  :

 

 

1.15.1

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

29,10

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

13,05

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

13,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 16        Kansspelen

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verlenen van  een aanwezigheidsvergunning die geldt voor een tijdvak van 12 maanden, is de aanvrager een vergoeding als bedoeld in artikel 30d, derde lid, van de wet verschuldigd ten bedrage van:

 

 

1.16.1.1

indien de vergunning voor één speelautomaat geldt, ten hoogste

56,50

1.16.1.2

Indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt, ten hoogste

22,50

vermeerderd met het produkt van het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, en een bedrag van ten hoogste 

34,00

 

Onder een jaar wordt verstaan belastingjaar. Indien de belastingplicht in de loop van een belastingjaar ontstaat, worden voor dat jaar de leges slechts over zoveel twaalfde gedeelten van een jaar berekend als er nog maanden overblijven, waarbij gedeelten van een maand voor een hele maand worden gerekend.

 

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verlenen van  een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

 

 

- voor een organisatie met ideële doeleinden

0,00

 

- voor een organisatie met commerciële doeleinden

8,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 17        Kinderopvang

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang, zoals bedoeld

 

 

 

in artikel 45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen:

 

 

1.171.1

voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau bij

 

 

 

onderzoek voor aanvang:

€ 

760,00

1.17.1.2

voor gastouders (via gastouderbureau), indien een A- en B-toets

 

 

 

noodzakelijk is :

475,00

1.17.1.3

voor gastouders (via gastouderbureau), indien alleen een A-toets

 

 

 

noodzakelijk is :

€ 

95,00

1.17.1.4

voor gastouders (via gastouderbureau, indien alleen een B-toets

 

 

 

noodzakelijk is :

€ 

380,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 18        Telecommunicatie

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

23,15

 

 

 

 

Hoofdstuk 19        Verkeer en vervoer

 

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.1

voor het verrichten van publicaties in dag,- nieuws- of advertentiebladen, indien door belanghebbende een verzoek is ingediend om medewerking tot het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer, per publicatie

229,35

1.19.2

tot het verkrijgen, verlengen of vernieuwen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

28,55

 

 

 

 

Hoofdstuk 20        Diversen

 

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor evenementen voor een organisatie met ideële doeleinden

0,00

1.20.1.2

tot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor evenementen voor een organisatie met commerciële doeleinden

375,00

1.20.1.3

tot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor geluidhinder voor een organisatie met ideële doeleinden

0,00

1.20.1.4

tot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor geluidhinder voor een organisatie met commerciële doeleinden

20,10

1.20.1.5

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing sluitingsuur van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

 

- met een geldigheidsduur van een kalenderjaar, per dag:

 

 

 

1. voor het eerste uur of een gedeelte daarvan

365,60

 

2. voor het tweede uur of een gedeelte daarvan

1.052,00

 

- incidenteel:

 

 

 

1. voor het eerste uur of een gedeelte daarvan

49,80

 

2. voor overige gevallen (na het eerste uur)

82,90

1.20.1.6

Het tarief bedraagt voor aanvraag tot het verlenen van een seizoensvergunning terassen als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening:

82,80

1.20.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een incidentele terrasvergunning als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening "per dag":

28,20

1.20.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van de Zondagswet:

14,25

1.20.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke verordening voor een ontheffing kamperen buiten de kampeerterreinen

38,50

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

11,60

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

0,45

1.20.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

0,75

1.20.2.2.3

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

0,75

1.20.2.2.4

per pagina op papier van een ander formaat in kleur

1,10

1.20.2.2.5

andere dan met name in de tarieventabel genoemde geheel gedrukte of op ander wijze vermenigvuldigde stukken, voor zover de voorraad strekt, per bladzijde of gedeelte daarvan

0,45

1.20.2.2.6

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,45

1.20.2.2.7

tot het verkrijgen van een kopie van een beschikking op grond van de Wet Waardering onroerende Zaken (WOZ)

4,30

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.20.3.1

een plattegrond van de gemeente

3,75

1.20.3.2

ongekleurde kaarten per kaart

23,15

 

vermeerderd met € 2,20 voor elke 1.000cm² of gedeelte daarvan, waarmee de oppervlakte van de kaart of de tekening 5.000 cm² te boven gaat

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning  

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1          Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken2012 (UAV 2012) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting is inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van actuele prijzen per eenheid inclusief omzetbelasting zoals die jaarlijks door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) en bij deze tarieventabel als bijlage zijn opgenomen.

 

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting is inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

2.1.4

Vooroverleg: dit overleg is bedoeld voor concrete, inhoudelijke vragen  

 

 

over voorgenomen plannen met het verkrijgen van een indicatie of een

 

 

 

voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is. Het 

 

 

 

verzoek om vooroverleg moet schriftelijk aangevraagd worden. Dit

 

 

 

kan via een schriftelijke verzoek of via het formulier vooroverleg.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2          Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Vooroverleg

 

 

 

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

om vooroverleg:

 

 

2.2.1

in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is 

375,00

2.2.1.2

als de daadwerkelijke kosten van de formele aanvraag lager zijn dan    € 375,- dan wordt dit bedrag in rekening gebracht.

 

 

2.2.1.3

indien na vooroverleg geen formele aanvraag volgt, blijven de in rekening gebrachte kosten voor vooroverleg verschuldigd. Dit geldt ook ingeval van een weigering.

 

 

2.2.2

vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 100.000,- bedragen,                               

 

 

 

2,56% van die bouwkosten met een minimum van € 256,00 :

 

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 100.000,- tot € 500.000,- bedragen: 

2.560,00

 

vermeerderd met 2,05 % van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 100.000,- te boven gaan;

 

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000,- tot € 1.000.000,- bedragen:                               

10.760,00

 

vermeerderd met 1,79% van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 500.000,- te boven gaan:

 

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:                    

19.710,00

 

vermeerderd met 1,53 % van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 1.000.000,- te boven gaan, met een maximum van € 100.000,-         

 

 

2.3.1.2

Extra welstandstoets                                                                      Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:                                                                                       

233,15

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

605,00

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:                            

 

 

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges:

 

10%

 

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen: 

159,50

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo bedraagt het tarief:

239,25

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 

 

 

naast het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

298,55

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 

 

 

naast het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

298,55

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

 

naast het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;  

4.243,80

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): 

 

 

naast het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

339,45

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): 

 

 

naast het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

254,60

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

naast het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

254,60

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

naast het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

254,60

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

 

naast het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

254,60

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

298,55

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

298,55

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

4.243,80

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

339,45

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

254,60

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

254,60

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

254,60

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

254,60

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

300,00

 

- vermeerderd met een toeslag voor een inrichting met

 

 

 

 een oppervlakte:

 

 

 

-  tot en met 100 m 2 

144,00

 

-  van meer dan 100 m2 tot en met 500 m2                per m2

1,44

 

-  van meer dan 500 m2 tot en met 2.000 m2        € 1.020,00 + per m2

0,48

 

-  van meer dan 2.000 m2 tot en met 5.000 m2     € 1.740,00 + per m2

0,12

 

-  van meer dan 5.000 m2                                      € 2.100,00 + per m2

0,03

 

 

 

 

2.3.5.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting met een 

 

 

 

tijdelijk  karakter, zoals een tent e.d. dan bedragen de leges 25 % 

 

 

 

van het volgens artikel 2.3.5.1  berekende bedrag.

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de  Erfgoedverordening 2010 Gemeente Landerd aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument: 

319,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: 

319,00

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

319,00

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

319,00

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

319,00

 

 

 

 

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is.

398,80

 

 

 

 

2.3.8

Kappen

 

 

 

vervallen

 

 

 

 

 

 

2.3.9

Gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijven

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

 

 

 

tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor bewoning van een 

 

 

 

recreatieverblijf

269,50

 

 

 

 

2.3.10

Overschrijven vergunning/ontheffing

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

 

 

 

tot het wijzigen van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning

 

 

 

bedraagt

38,50

 

 

 

 

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: 

335,40

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Lanbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

335,40

 

 

 

 

2.3.12

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

335,40

 

 

 

 

2.3.13

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

79,70

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

159,50

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

159,50

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport 

159,50

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport :

 

 

2.3.16.2.1

- indien het betreft een bureaustudie

240,00

2.3.16.2.2

-indien het betreft een inventariserend veldonderzoek (booronderzoek) 

 

 

inclusief  Plan van Aanpak

€ 

360,00

2.3.16.2.3

- indien het betreft een proefsleuvenonderzoek, inclusief voorafgaand

 

 

 

Programma van Eisen

€ 

480,00

2.3.16.2.4

- indien het betreft een Programma van eisen voor opgraving en 

 

 

 

begeleiding

€ 

360,00

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: 

257,65

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

257,65

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4          Vermindering

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg de geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

 

10%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.2

bij 10 of meer activiteiten:                                                        

 

15%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5          Teruggaaf

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan 

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan

 

35%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 26 weken na het in behandeling nemen ervan 

 

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende acitiviteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 80,20  wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6           Intrekking omgevingsvergunning

 

 

2.6

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7          Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: 

159,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 8          Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt minimaal (behoudens de nader te bepalen en overeen te komen kosten voor externe advisering) voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening 

2.546,30

2.8.2

Het tarief bedraagt minimaal ( behoudens de nader te bepalen en overeen te komen kosten voor externe advisering) voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening 

2.546,30

 

 

 

 

Hoofdstuk 9          Sloopmelding

 

 

2.9

vervalt

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10        In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 

79,30

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn  

 

Hoofdstuk 1          Horeca

 

 

3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van 

 

 

 

artikel 3 van de Drank- en Horecawet

375,00

3.1.2 

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank - en Horecawet 

77,00

3.1.3  

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

38,50

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de APV

375,00

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel  4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

77,00

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank-en Horecawet

77,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 2         Organiseren evenementen of markten

 

 

 

nvt

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3          Prostitutiebedrijven

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor:

 

 

3.3.1.

voor een seksinrichting

508,25

3.3.2

voor een escortbedrijf

375,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4          Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

 

nvt

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5          Leefmilieuverordening

 

 

 

nvt

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6          In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

23,95

3.6.1

Indien er op basis van een in deze titel genoemd artikel een aanvraag wordt gedaan bij het Bureau in het kader van de Wet Bibob worden de leges verhoogd met:"kostprijs aanvraag".