Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Subsidiebesluit Jeugdsport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidiebesluit Jeugdsport
CiteertitelSubsidiebesluit Jeugdsport
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWelzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de deelverordening jeugdsport buitensportverenigingen 2000 en jeugdsport binnensportverenigingen 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene Subsidieverordening gemeente Landerd
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Nieuwe regeling

12-11-2009

Koerier, 25-11-2009

-2.07.85

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidiebesluit Jeugdsport

“Het subsidiebesluit Jeugdsport”

 

Agendapunt:

Registratienummer: 2009/7983

Subsidiebesluit Jeugdsport

De raad van de gemeente Landerd;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 18-8-2009;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Landerd

B E S L U I T:

vast te stellen:

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

 • a.

  sportverenigingen :

  • 1.

   een vereniging, die volgens statuten, reglement of doelstelling voornamelijk ten doel heeft sportbeoefening door jeugd te bevorderen;

  • 2.

   een vereniging welke uitsluitend werkt ten behoeve van amateur-sporters;

 • b.

  jeugdleden : actief de sport beoefende leden, die contributie betalen en die op 1 januari voorafgaande van het desbetreffende subsidiejaar de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben en woonachtig zijn in de gemeente Landerd;

 • c.

  jeugdsport : de sporttraining en sportbeoefening door jeugdleden in een sportvereniging;

 • d.

  contributie : een periodieke vaste bijdrage, die het jeugdlid verschuldigd is aan de sportvereniging.

Artikel 2. Algemeen.

 • a.

  De “Algemene Subsidieverordening gemeente Landerd” is op subsidiëring van de jeugdsport van toepassing voor zover in deze verordening daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 • b.

  De subsidie wordt verleend in de vorm van een activiteitensubsidie.

Artikel 3. Aanvullende voorwaarden voor subsidiëring

Subsidie wordt verleend onder de volgende aanvullende voorwaarden:

 • a.

  de sportvereniging dient, behoudens ontheffing van het college van burgemeester en wethouders, aangesloten te zijn bij een landelijke of gewestelijke sportorganisatie;

 • b.

  de sportvereniging dient aan haar jeugdleden een redelijke contributie te vragen;

 • c.

  de sportvereniging dient op 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar een minimum aantal jeugdleden van 10 te hebben;

 • d.

  de jeugdsport dient bedreven te worden in een door de gemeente Landerd beheerde (sport)accommodatie of in een door de gemeente Landerd gesubsidieerde sportaccommodatie, tenzij blijkt dat een gemeentelijke of een door de gemeente gesubsidieerde sportaccommodatie niet beschikbaar is of niet aan de voor de betreffende tak van jeugdsport gestelde eisen voldoet;

 • e.

  de jeugdsport niet plaatsvindt op grond van commerciële activiteiten;

Artikel 4. Subsidie maatstaven.

Het subsidie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a.

  een bedrag per jeugdlid van € 10,- per jaar;

 • b.

  een vast bedrag per vereniging, zoals genoemd in artikel 5.

Artikel 5. Te subsidiëren instellingen.

De hierna volgende sportverenigingen komen voor genoemd vast subsidiebedrag, zoals bedoeld in artikel 4 lid b., in aanmerking voor zover is voldaan aan de in de Algemene Subsidieverordening en dit besluit gestelde eisen:

vereniging

bedrag

a.korfbalvereniging “Emos”, Schaijk

b.judovereniging “Aait Vedan”, Zeeland

c.gymvereniging “Atletica”, Grave

d.gymvereniging “De Tuimelaars”, Zeeland

e.volleybalvereniging “Detac”, Zeeland

f.volleybalvereniging “Peter Peters/TSR”, Schaijk

g.badmintonvereniging “De Klapper”, Schaijk

h.badmintonvereniging “Poona”, Zeeland

i.tafeltennisvereniging “Revanche”, Schaijk

j.handboogschutterij “Concordia”, Zeeland

k.handboogvereniging “De Vriendenkring” Schaijk

l.kruisboogvereniging “Fortuna” Zeeland

m.tennisvereniging “De Witte Schare”, Schaijk

n.tennisvereniging “Reek”, Reek

o.tennisvereniging “Set 77”, Zeeland

p.voetbalvereniging “D.A.W.”, Schaijk

q.voetbalvereniging “Achilles”, Reek

r.voetbalvereniging “Festilent”, Zeeland

s.voetbalvereniging “VCO”, Zeeland

t.ponyvereniging “Jeanne D’arc”, Zeeland

u.ponyvereniging “Schaijkse Bosruitertjes”, Schaijk

€ 2500,-

€ 2000,-

€ 1100,-

€ 1100,-

€ 2750,-

€ 2750,-

€ 1750,-

€ 1750,-

€ 1250,-

€ 1000,-

€ 1000,-

€ 1000,-

€ 1400,-

€ 1400,-

€ 1400,-

€ 1100,-

€ 1100,-

€ 1100,-

€ 1100,-

€ 1500,-

€ 1500,-

Artikel 7. Inwerkingtreding.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 8. Citeertitel.

Dit besluit kan worden aangehaald als subsidiebesluit Jeugdsport.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Landerd

van 12 november 2009.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

J.A.G.Huijs W.C. Doorn - van der Houwen