Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Treasurystatuut 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTreasurystatuut 2015
CiteertitelTreasurystatuut 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit treasurystatuut vervangt het treasurystatuut 2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido)
 2. Wet Schatkistbankieren

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2015Wijziging treasurystatuut 2008

12-03-2015

Arena, 20 maart 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Treasurystatuut 2015

 

 

1 Inhoudsopgave

1 Inhoudsopgave 2

2 Uitgangspunten en doelstellingen 3

3 Uitzetten van gelden 4

4 Financiering 5

5 Kasbeheer 6

6 Leningen uitgeleend geld en garanties 7

7 Bevoegdheden 8

8 Informatievoorziening 9

9 Toelichting op treasurystatuut 10

10 Begrippenkader 12

2 Uitgangspunten en doelstellingen

Uitgangspunten

Het treasurybeleid maakt onderdeel uit van het financiële beleid van Gemeente Landerd. Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Wet Financiering decentrale overheden (‘Wet fido’) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (‘Ruddo’) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, weergegeven in het Staatsblad van 14-12-2000 en in de Staatscourant van 03-04-2009 en 06-05-2009.

In 2013 heeft er een wijziging van de Wet FIDO in verband met de rentedragend aanhouden van overtollige middelen in ’s Rijks schatkist plaatsgevonden. Deze wetswijziging verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de Schatkist; ‘schatkistbankieren’ genoemd.

Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van alle benodigde respectievelijk overtollige middelen wordt gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde verplichtingen.

Doelstellingen van de treasuryfunctie:

 • -

  Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;

 • -

  Het zorg dragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen (beschikbaarheid);

 • -

  Het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen van Gemeente Landerd zijn verbonden (risicominimalisatie);

 • -

  Het minimaliseren van de in- en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en de financiële posities (kostenminimalisatie);

 • -

  Het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten, binnen de gegeven kaders, zoals vastgesteld in dit statuut (renteoptimalisatie);

 • -

  Het zorg dragen voor controleerbaar en transparant treasurybeleid.

3 Uitzetten van gelden

Door de komst van het schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht om alle overtollige middelen in de ’s Rijks schatkist aan te houden, behoudens het drempelbedrag. Het drempelbedrag van de gemeente Landerd is € 250.000.

In de schatkist kan een decentrale overheid middelen aanhouden in rekening courant en/of in één of meerdere deposito’s.

De looptijd van een belegging is bepalend voor de wijze van beleggen.

 • ·

  Beleggingen voor een verwachte periode tot en met drie maanden worden in de rekening courant van de schatkist aangehouden. De rentevergoeding bedraagt de daggeldrente (EONIA).

 • ·

  Beleggingen voor een verwachte periode van meer dan drie maanden worden in deposito aangehouden bij de schatkist, indien het niet mogelijk of wenselijk is om overtollige middelen uit te lenen aan een andere decentrale overheid.

Onderling lenen tussen decentrale overheden

Het is mogelijk om leningen te verstrekken aan andere decentrale overheden onder bepaalde voorwaarden. Indien er overtollige middelen beschikbaar zijn, dient er een onderzoek plaats te vinden naar de mogelijkheid om overtollige middelen uit te lenen aan andere decentrale overheden.

Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak

Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak zijn toegestaan bij schatkistbankieren. Een decentrale overheid kan vanuit haar publieke taak leningen verstrekken aan derden of eigen vermogen verstrekken aan verbonden partijen.

Startersleningen

De gemeente verstrekt onder bepaalde voorwaarden startersleningen op grond van de Verordening VROM Starterleningen 2010, vastgesteld door de Raad op 3-2-2011.

4 Financiering

Voor het aantrekken van financieringsmiddelen gelden de volgende specifieke uitgangspunten en richtlijnen:

 • -

  Financieringsmiddelen worden enkel aangetrokken ten behoeve van het uitvoeren van de publieke taak;

 • -

  Financieringsmiddelen worden uitsluitend aangetrokken in euro’s;

 • -

  Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne liquiditeiten te gebruiken;

 • -

  Financieringsmiddelen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de actuele prognose van de verwachte inkomsten en uitgaven;

 • -

  Ter voorkoming van nearbanking (bankieren door decentrale overheden) geldt de volgende regel:

Openbare lichamen gaan geen financieringen aan met het enkele doel de aangetrokken gelden tegen een hoger rendement uit te zetten;

 • -

  Uitgangspunt is de 'gulden balans' regel. De vaste activa worden gefinancierd met langlopende middelen. Eventuele afwijkingen van deze klassieke financieringsregel dienen onderbouwd te worden;

 • -

  Toegestane vorm bij het aantrekken van kortlopende financieringsmiddelen (rente typische looptijd < 1 jaar) zijn daggeldleningen, kasgeldleningen en kredietfaciliteiten in de rekening-courant;

 • -

  Toegestane vorm bij het aantrekken van langlopende financieringsmiddelen (rente typische looptijd > 1 jaar) zijn leningen.

 • -

  Gemeente Landerd vraagt offertes op bij minimaal 2 instellingen alvorens financieringsmiddelen met een looptijd langer dan een maand worden aangetrokken. Deze offertes worden door Gemeente Landerd schriftelijk vastgelegd.

5 Kasbeheer

Voor het kasbeheer gelden de volgende specifieke uitgangspunten en richtlijnen:

 • -

  Het liquiditeitsgebruik wordt beperkt door de geldstromen waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen;

 • -

  Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd bij de huisbankier;

 • -

  Tijdelijke financieringstekorten en overschotten kunnen conform de richtlijnen onder 2 (uitgangspunten en doelstellingen) en 4 (financiering) worden ingevuld;

 • -

  Gemeente Landerd streeft naar concentratie van haar geldstromen bij haar huisbank. De bancaire condities bij de huisbankier worden periodiek op marktconformiteit beoordeeld;

 • -

  Contante geldstromen worden zoveel mogelijk beperkt;

 • -

  Valutarisico op verplichtingen in een buitenlandse valuta worden door Gemeente Landerd afgedekt door deze valuta direct te kopen bij het aangaan van de verplichting.

6 Uitlenen van geld en garanties

Voor het leningen uitgeleend geld en garanties gelden de volgende specifieke uitgangspunten en richtlijnen:

 • -

  De gemeente verstrekt geen hypothecaire leningen garanties aan het personeel en politieke ambtsdragers van openbare lichamen. Dit geldt voor nieuwe hypothecaire leningen en garanties.

 • -

  De gemeente verstrekt geen leningen aan derden. Bij wijze van uitzondering kan de gemeente leningen verstrekken die een publiek belang dienen. Deze leningen kunnen alleen verstrekt worden aan de hand van een door de raad vastgesteld besluit.

 • -

  De gemeente kan een lening aan andere overheden verstrekken, indien de gemeente voor een verwachte periode van meer dan drie maanden overtollige middelen bezit.

 • -

  De gemeente verstrekt alleen garanties aan derden indien er een door de raad aangewezen maatschappelijk belang is. Op dit moment geldt dit voor:

  • ·

   Sociale woningstichtingen: voor maximaal 50% van de leningen staat de gemeente garant voor leningen aan woonstichtingen op voorwaarde dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zicht eerst garant heeft gesteld voor de andere 50% van de lening.

  • ·

   Sportverenigingen voor 50% van de verplichtingen van een lening voor de maximale duur van 25 jaar op voorwaarde dat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) zich eerst garant heeft gesteld voor de andere 50% van de lening. Het maximum bedrag per borgstelling/gemeentegarantie is € 250.000. De raad kan hier in bijzondere situaties van afwijken.

 • -

  Bij het verstrekken van garanties aan sportverenigingen groter dan € 250.000 wordt de gemeenteraad vooraf in de gelegenheid gesteld om zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

 • -

  De gemeente belegt en beheert geen gelden van derden.

 • -

  Leningen of garanties die op grond van eerder door de gemeenteraad vastgestelde regelingen zijn verstrekt, worden door dit treasurystatuut niet aangetast.

7 Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.

 

 

Bevoegd uitvoerend functionaris

Autorisatie door

Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer

1.Het aantrekken van middelen korter dan 3 maanden

Comptabele

Teamleider

2.Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen

Kassier

Comptabele

3.Onttrekkingen werkrekening schatkistbankieren

Kassier

Comptabele

Bankrelatiebeheer

4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen

Comptabele

Teamleider Financiën

5.Bankcondities en tarieven afspreken

Comptabele

Teamleider Financiën

Financiering en uitzetting

6.Het wijzigen van contract met bank

Comptabele

Teamleider Financien

7.Het aantrekken van middelen langer dan 3 maanden

Comptabele

Teamleider Financien

8.Het afsluiten van deposito’s in het kader van schatkistbankieren

Comptabele

Teamleider Financien

9.Het uitzetten van overtollige middelen aan andere decentrale overheden

Teamleider Financiën

College van B&W

10.Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak

College van B&W

Gemeenteraad

11.Het garanderen van gelden uit hoofd van de publieke taak anders dan aan sportverenigingen < € 250.000

College van B&W

Gemeenteraad

12.Het garanderen van gelden uit hoofd van publieke taak aan sportvereniging < € 250.000

Medewerker sport

College van B&W

8 Informatievoorziening

.

Informatie

Frequentie

Informatie-verstrekker

Informatie-ontvanger

Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning

Kwartaal

Afdelings-

hoofden

Medewerker belast met treasury

Liquiditeitenplanning

Kwartaal

Medewerker belast met treasury

Teamleider

Beleidsplannen treasury in paragraaf financiering van begroting

Jaarlijks

College

Gemeenteraad

Evaluatie treasuryactiviteiten in Paragraaf financiering van jaarrekening

Jaarlijks

College

Gemeenteraad

Verantwoording n.a.v. paragraaf financiering via jaarverslag

Jaarlijks

College

Gemeenteraad

Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido

Kwartaal

Comptabele

Derden

Lenings- / uitzettings-/ garantiebesluiten

binnen 14 dagen na besluit

College van B&W

Provincie

9 Toelichting op treasurystatuut

In dit treasurystatuut is het treasurybeleid van Gemeente Landerd op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie (in hoofdstuk 2). Vervolgens geeft het bestuur in het treasurystatuut aan binnen welke richtlijnen en limieten de doelstellingen dienen te worden gerealiseerd. Een richtlijn is een bindend voorschrift voor een handelswijze die gevolgd moet worden en een limiet is een type richtlijn die een uiterste grens aangeeft. Een belangrijk deel van de limieten en richtlijnen is bepaald door de Wet fido en de wet Schatkistbankieren. Middels de limieten en richtlijnen wordt het “risicoprofiel” van Gemeente Landerd bepaald, waarbinnen de treasuryactiviteiten dienen te worden uitgevoerd.

Ad 2 Doelstellingen

In de eerste plaats dient ervoor gezorgd te worden dat Gemeente Landerd “duurzaam toegang heeft tot de financiële markten tegen marktconforme condities”. Treasury dient te waarborgen dat Gemeente Landerd duurzaam in staat is de voor haar activiteiten benodigde middelen aan te trekken. De condities die daarbij worden bedongen dienen, in het licht van de op het betreffende moment gebruikelijke condities, acceptabel (tenminste marktconform) te zijn.

Gemeente Landerd loopt de volgende financiële risico’s: renterisico’s, kredietrisico’s en interne liquiditeitsrisico’s. Het is de taak van treasury dergelijke risico’s tegen acceptabele condities te beperken. In het treasurystatuut wordt aangegeven op welke wijze dit wordt gewaarborgd.

De derde doelstelling van treasuryfunctie is het minimaliseren van de kosten bij het beheren van de geldstromen en de financiële posities. Deze kosten bestaan o.a. uit rentekosten, provisies en kosten van het betalingsverkeer. Het is de taak van de treasury het beheer zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Gemeente Landerd streeft ernaar de renteresultaten te optimaliseren. Dit betekent dat de gemeente geen middelen onbenut laat maar streeft naar zo hoog mogelijke renteopbrengsten (c.q. zo laag mogelijk rentekosten) zonder dat daarbij overmatige risico’s worden gelopen. De prioriteiten van de treasuryfunctie liggen in eerste instantie bij het beheersen en beperken van financiële risico’s; Gemeente Landerd is immers géén winstgerichte organisatie. Binnen het acceptabele risicoprofiel zoals vastgesteld in de Wet fido en dit treasurystatuut dient desondanks te worden gestreefd naar optimalisatie van de renteresultaten.

Ad 3 Beleggingen

Wet Schatkistbankieren

Door de invoering van de Wet Schatkistbankieren zijn de gemeente en andere decentrale overheden verplicht om overtollige middelen bij het Rijk aan te houden. Overtollige middelen mogen ook onder bepaalde voorwaarden uitgeleend aan decentrale overheden.

Ad 4 Financiering

Het aantrekken van middelen met als doel deze met winstoogmerk te beleggen is niet toegestaan.

Ad 5 Kasbeheer

Geldstromenbeheer omvat met name het zorg dragen voor een efficiënt betalingsverkeer. Geldstromen kunnen bijvoorbeeld op elkaar worden afgestemd door een betalingsdatum af te stemmen op verwachte ontvangsten. Hiermee wordt voorkomen dat Gemeente Landerd tijdelijk middelen aan moet trekken (cq. middelen aan haar uitzettingenportefeuille moet onttrekken) teneinde de betreffende betaling (tijdelijk) te financieren.

Het saldo en liquiditeitenbeheer betreft het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen (-courant) van Gemeente Landerd. Teneinde de noodzaak tot het doen van interne overboekingen te beperken, worden overtollige middelen boven € 100.000 gestort op de werkrekening van het schatkistbankieren. Onttrekkingen gebeuren via een handmatige overboeking.

Ad 6 Uitlenen van geld en garanties

Het uitlenen van geld wordt door de gemeente Landerd niet als overheidstaak gezien.

Daarom worden er in principe geen geldleningen verstrekt aan derden, uitgezonderd geldleningen die een publieke belang dienen en geldleningen aan andere overheden in het kader van schatkistbankieren.

Ad 7 Administratieve Organisatie/ Interne Controle

De eindverantwoordelijkheid voor het treasurybeleid ligt primair bij het bestuur. Teneinde niet onnodig te worden belast met het dagelijkse treasurybeheer draagt het bestuur een deel van haar bevoegdheden over aan de uitvoerende organisatie, met als voordeel een slagvaardiger optreden. Bij de toewijzing van bevoegdheden is zoveel mogelijk rekening gehouden met de vereiste functiescheiding tussen besluitvorming, uitvoering, administratie en controle.

Ad 8 Informatievoorziening

Het verstrekken van juiste, tijdige, volledige en relevante informatie moet gerekend worden tot de belangrijkste succesfactoren voor het kunnen beheersen van de financiële en interne risico’s van Gemeente Landerd.

10 Begrippenkader

In dit statuut wordt verstaan onder:

Leningen uitgeleend geld en garanties

Daggeldlening Lening met een rentetypische looptijd van 1 dag.

Deposito Het beheren van geldstromen en daaruit voortvloeiende saldi en liquiditeitsposities tot een periode van 1 jaar. Geldbedrag dat door de gemeente aan de banken wordt toevertrouwd voor korte tijd, tegen een vooraf overeengekomen rente en termijn.

Financiering Het aantrekken van benodigde financiële middelen. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen.

Geldstromenbeheer Al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden (betalingsverkeer).

Intern liquiditeitsrisico De risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjaren investeringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen.

Kasgeldlening Lening met een rentetypische looptijd variërend van 1 dag tot 1 jaar.

Klassieke financieringsregel De bedrijfseconomische eis, dat de looptijden van de vermogensbestanddelen dienen overeen te komen met de looptijden van de financieringsmiddelen.

Kredietrisico De risico’s op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit.

Liquiditeitenbeheer Het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar.

Liquiditeitsplanning Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven ingedeeld naar aard en tijdseenheid.

Leningen Een geldnemer leent geld van één of enkele geldgevers.

Relatiebeheer Het omvat het onderhouden van relaties met instellingen, waarmee in het kader van de uitvoering van het treasurybeleid contacten worden onderhouden.

Renterisico Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van Gemeente Landerd door rentewijzigingen. Ongunstige rentecondities kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de financiële gezondheid van de organisatie. De renterisico’s zijn onder te verdelen in primaire en secundaire risico’s. Onder het primaire renterisico wordt verstaan het gevaar van rentestijgingen als sprake is van financiering tegen een variabele rente. Stijging van de rente betekent hogere kosten. Het omgekeerde geldt bij beleggingen. Onder het secundaire renterisico wordt verstaan het niet kunnen profiteren van een gunstige renteontwikkeling omdat de rente voor een langere periode vaststaat.

Rentetypische looptijd Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare, constante rentevergoeding.

Ruddo Regeling uitzettingen en derivaten centrale overheden.

Saldobeheer Het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen.

Schatkistbankieren Overtollige middelen dienen gestort te worden op een bankrekening van de rijksoverheid.

Treasurybeheer De uitvoering van de treasuryfunctie binnen de kaders van het treasurystatuut.

Treasurybeleid Vastlegging van de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten, de organisatorische en administratieve kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie ter uitvoering van de treasuryfunctie.

Treasuryfunctie De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De treasuryfunctie bestaat uit verschillende deelfuncties: risicobeheer, financiering, uitzettingen, kasbeheer.

Treasurystatuut Het document waarin de beleidsmatige infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie is vastgelegd.

Uitzetting Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode tot een jaar en langlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode van een jaar of langer.

Valutarisicobeheer De activiteiten die nodig zijn om het risico van ongewenste financiële gevolgen van valutawijzigingen te voorkomen.

Wet fido Wet financiering decentrale overheden.