Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Meerjarenafspraken 2016 – 2020 Noord Oost Brabantse Bibliotheken Landerd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMeerjarenafspraken 2016 – 2020 Noord Oost Brabantse Bibliotheken Landerd
CiteertitelMeerjarenafspraken 2016 – 2020 Noord Oost Brabantse Bibliotheken Landerd
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de gewijzigde nadere regels met betrekking tot het verlenen van een subsidie voor het jaar 2015 aan Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Bibliotheekwet 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2016Wijziging

07-07-2016

Weekblad de Arena, 22 juli 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Meerjarenafspraken 2016 – 2020 Noord Oost Brabantse Bibliotheken Landerd

Meerjarenafspraken 2016 - 2020 Noord Oost Brabantse Bibliotheken.

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht en Artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Landerd;

B E S L U I T:

Vast te stellen:

‘Nadere regels met betrekking tot het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan Noord Oost Brabantse Bibliotheken.’

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  Begripsbepalingen

  • a.

   Noord Oost Brabantse Bibliotheken: Stichting voor bibliotheekwerk in de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss, Uden en Veghel hierna te noemen de Stichting.

  • b.

   Subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 4:21 Awb.

  • c.

   Budgetsubsidie: subsidie waarbij de Stichting een maximumbedrag aan middelen krijgt toegewezen voor een periode van vier jaar, om een tevoren overeengekomen activiteitenpakket uit te voeren.

  • d.

   Certificeringnorm: het geheel van normen waaraan de Stichting moet voldoen volgens de vereniging openbare bibliotheken, om gecertificeerd te zijn.

  • e.

   Budgetovereenkomst: een overeenkomst tussen de gemeente en de Stichting als bedoeld in artikel 4:36 Awb, waarin de Stichting zich verplicht om de activiteiten te verrichten en de overeengekomen producten en prestaties te leveren waarvoor de subsidie wordt verleend.

Artikel 2 Aanvullende voorschriften subsidiëring

 

 • a.

  De bibliotheken functioneren als basisvoorziening voor Schaijk, Reek en Zeeland, hetgeen inhoudt dat de bibliotheken toegankelijk zijn voor een breed publiek. Ook het informatieaanbod dient afgestemd te zijn op een brede laag van de bevolking. Prioriteit hierbij ligt bij activiteiten voor de doelgroep kinderen.

 • b.

  De bibliotheken geven uitvoering aan de vijf functies conform de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), te weten: 1/ ter beschikking stellen van kennis en informatie 2/ bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie 3/ bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur 4/ organiseren van ontmoeting en debat 5/ laten kennis maken met kunst en cultuur.

 • c.

  De bibliotheken voldoen aan de certificeringnorm, welke geldt als leidraad voor maatschappelijke ontwikkelingen.

 • d.

  De bibliotheek in Reek is een schoolbibliotheek. Zowel de bibliotheek in Schaijk als in Zeeland zijn minimaal 21 uur per week geopend, waarvan tenminste 25% buiten kantoortijden.

 • e.

  De Stichting treedt tweemaal per jaar in overleg met de gemeente; voor de opdrachtverlening en de verantwoording achteraf.

 • f.

  De Stichting verricht aantoonbare inspanningen (zoals lezersonderzoeken) om de relatie met de huidige gebruikers in stand te houden, te verbeteren en om nieuwe gebruikers te werven, zowel onder de huidige doelgroepen als onder nieuwe doelgroepen.

 • g.

  De Stichting organiseert jaarlijks projecten voor kwetsbare groepen uit de samenleving, zoals kinderen, ouderen en mensen met leesproblemen.

Artikel 3 Aanvullende administratieve voorschriften

 

 • a.

  De Stichting legt vóór 1 juni verantwoording af over het gevoerde beleid door middel van een door een accountant goedgekeurde jaarrekening en jaarverslag, met gespecificeerde cijfers over de gemeente Landerd.

 • b.

  Vóór 1 juli dient de Stichting een jaarplan en begroting in voor het komende jaar.

Artikel 4 Subsidie

 

 • a.

  De Stichting ontvangt jaarlijks een budgetsubsidie.

 • b.

  De budgetsubsidie bedraagt € 368.335 (prijspeil 2016, inclusief middelen e-content en index) en wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de in de gemeente gebruikelijke indexering.

 • c.

  De subsidie wordt achteraf vastgesteld aan de hand van de jaarrekening.

 • d.

  Indien de exploitatierekening met inbegrip van de ontvangen budgetsubsidie een batig saldo aanwijst, is de Stichting op grond van artikel 21 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Landerd gerechtigd om uit het batig saldo een egalisatiereserve te vormen danwel aan te vullen. Het aldus gevormde, danwel aangevulde egalisatiereserve, mag niet meer bedragen dan 15% van het gemeentelijk subsidie over de periode waarop de rekening betrekking heeft.

 • e.

  Een eventueel nadelig saldo dient door de Stichting zelf opgevangen te worden en ten laste te worden gelegd van de opgebouwde egalisatiereserve.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2016 en geldt tot 1 januari 2020.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Nadere regels subsidiëring Basisbibliotheek Maasland.”

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 juli 2016

Burgemeester en wethouders van Landerd,

de secretaris, de burgemeester,