Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Deelverordening Gehandicaptenwerk 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening Gehandicaptenwerk 2010
CiteertitelDeelverordening Gehandicaptenwerk 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentwet
 2. Welzijnswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene subsidieverordening gemeente Landerd

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-200924-04-2017Wijziging

02-07-2009

Arena

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening Gehandicaptenwerk 2010

Vaststellen Deelverordening Gehandicaptenwerk 2010.

 

De raad van de gemeente Landerd;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 4 april 2009.

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Welzijnswet en de Algemene Subsidieverordening gemeente Landerd;

 

B E S L U I T:

vast te stellen:

“Deelverordening Gehandicaptenwerk 2010”

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  gehandicapten : gehandicapten in de gemeente Landerd die langdurig of blijvend beperkt zijn in hun mogelijkheden deel te nemen aan alle facetten van het dagelijks leven ten gevolge van lichamelijke of geestelijke stoornissen c.q. beperkingen.

 • 2.

  gehandicaptenwerk : vrijwilligerswerk gericht op belangenbehartiging en het bieden van mogelijkheden tot vorming, ontplooiing, bewustwording en ontspanning van gehandicapten in onderling samenzijn in de vrije tijd.

 • 3.

  Dagdeel : ochtend, middag of avond, doch tenminste een tijdsduur van twee aaneengesloten uren.

   

Artikel 2. Reikwijdte.

De “Algemene Subsidieverordening gemeente Landerd” is op subsidiëring van het gehandicaptenwerk van toepassing voorzover in deze verordening daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 

Artikel 3. Te subsidiëren instellingen.

 • 1.

  Voor een jaarlijks subsidie komen in aanmerking:

  • a.

   instellingen, die aan minimaal 20 leden een gevarieerd aanbod van activiteiten bieden op het terrein van het gehandicaptenwerk;

  • b.

   een door Burgemeester en wethouders erkende regionale instelling, die zich inzet voor de belangen van de gehandicapte inwoners van de gemeente Landerd, indien voor deze doelgroep binnen de gemeente Landerd geen gelijksoortige voorziening voorhanden is.

 • 2.

  Als instellingen, bedoeld in het eerste lid, onder a, worden aangemerkt de Invalidenverenigingen ’t Trefpunt te Zeeland en de Stichting Gehandicapten Landerd.

 • 3.

  Als een instelling, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden aangemerkt de Quickly Dancers en ‘De Sportvrienden’.

   

Artikel 4. Aanvullende voorschriften voor subsidiëring.

 • 1.

  De instelling als bedoeld in artikel 3, onder a, dient een gevarieerd aanbod van activiteiten gespreid over het kalenderjaar te bieden. Het aangeboden programma dient minimaal 25 dagdelen activiteiten per jaar te omvatten.

 • 2.

  De instellingen als bedoeld in artikel 3, onder b, dient regelmatig contact te onderhouden met de in de gemeente Landerd gevestigde instellingen werkzaam op het terrein van het gehandicaptenwerk.

   

Artikel 5. Grondslag en wijze van berekening van het subsidie.

 • 1.

  Het jaarlijks subsidie, zoals bedoeld in artikel 2, onder b, van de “Algemene Subsidieverordening gemeente Landerd” voor de instelling als bedoeld in artikel 3 bedraagt€ 29,- (prijspeil 2009) per lid/deelnemer afkomstig uit de gemeente Landerd, uitgaande van het aantal leden/deelnemers op 1 januari voorafgaande aan het jaar waarop het subsidie betrekking heeft.

 • 2.

  Als tegemoetkoming in de huisvestingslasten bij gebruik van accommodatie “De Vlashoeve” te Zeeland wordt aan de Stichting Gehandicapten Landerd voor de gehandicaptensoos jaarlijks een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld van € 340,34 (niveau 1999)

 • 3.

  Een keer in de twee jaar ontvangt Stichting Gehandicapten Landerd een extra subsidie van € 250,- (niveau 2004) voor het organiseren van Soospop.

   

Artikel 6. Maximaal subsidie

 • 1.

  Het jaarlijks subsidie voor de instelling als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, bedraagt maximaal € 2.495,79.

 • 2.

  Het jaarlijks subsidie voor de instelling als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, bedraagt maximaal € 226,89.

   

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking zes weken na de datum van bekendmaking.

 

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Deelverordening Gehandicaptenwerk’.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Landerd

van 2 juli 2009.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,