Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Delegatieverordening Landerd 2018 en delegatieregister 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatieverordening Landerd 2018 en delegatieregister 2018
CiteertitelDelegatieverordening Landerd 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpDelegatieverordening Landerd 2018 en delegatieregister Landerd 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 van de Gemeentewet
 2. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2018Nieuwe regeling

05-07-2018

gmb-2018-151042

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatieverordening Landerd 2018 en delegatieregister 2018

De raad van de gemeente Landerd;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 22 mei 2018;

 

overwegende dat het wenselijk is ter bevordering van de effectiviteit en efficiency van het bestuur van de gemeente bepaalde bevoegdheden van de raad over te dragen aan het college;

 

gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet, de artikelen opgenomen in de afdelingen 3.4 en 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende verordening regelende de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders.

 

Delegatie verordening Landerd 2018

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

Delegatieregister: een bij deze verordening behorend en als zodanig gewaarmerkte bijlage waarin een opsomming is gegeven van de bevoegdheden waarop de delegatie betrekking heeft.

Delegatie: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent (art. 10:13 Algemene wet bestuursrecht).

Beleidsregel: een bij een besluit vastgestelde algemene regel omtrent de afweging van belangen, zoals opgenomen in artikel 1:3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen (art. 10:1 Algemene wet bestuursrecht).

Artikel 2 Omvang van de delegatie

 • 1.

  De bevoegdheden van de raad, opgesomd in het delegatieregister behorende bij dit besluit (pagina 3), worden overgedragen aan het college.

 • 2.

  Het college oefent deze gedelegeerde bevoegdheden uit overeenkomstig de in het delegatieregister aangegeven omvang.

Artikel 3 Mededeling van besluiten

 • 1.

  Het college doet via het wekelijks toezenden van de b&w besluiten aan de raadsleden mededeling van alle genomen besluiten. Hieronder vallen dus ook de op basis van de overgedragen bevoegdheden genomen besluiten.

 • 2.

  Buiten de in het eerste lid genoemde mededeling van besluiten verschaft het college op verzoek van de raad inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt de “Delegatieverordening 2013”.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Delegatieverordening Landerd 2018".

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Landerd van 5 juli 2018.

De raad voornoemd,

de griffier,

E.Weijenberg

de voorzitter,

M.C.Bakerman

Delegatieregister gemeente Landerd 2018

behorende bij de delegatieverordening Landerd 2018

 

Vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Landerd op 5 juli 2018 waarbij bevoegdheden van de raad zijn overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

 

 • 1.

  Beslissen op verzoeken op informatie, inclusief verdagingsbesluiten, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (art. 6 Wob).

 • 2.

  Toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure bij besluiten (afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb)).

 • 3.

  Aanwijzen van trouwlocaties (art. 147 Gemeentewet).

 • 4.

  Het vaststellen van een exploitatieplan en het besluit geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wro behorende bij een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo medewerking wordt verleend.