Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2010
CiteertitelVerordening hondenbelasting 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening hondenbelasting 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 216
 2. Gemeentewet, art. 226

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-200901-01-2011nieuwe regeling

14-12-2009

Kompas Regiokrant, 21-12-2009

2009-96

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2010

De raad van de gemeente Landsmeer;

 

gezien het voorstel van 24 november 2009;

 

gelet op artikelen 216 en 226 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2010.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'hondenbelasting' wordt een directe belasting geheven ter zake vanhet houden van een hond binnen de gemeente.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is de houder van een hond.

 • 2.

  Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hondonder zich heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.

 • 3.

  Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt alshet houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeelb, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dathuishouden.

Artikel 3 Vrijstellingen

 • De belasting wordt niet geheven ter zake van een hond:

  • a.

   die uitsluitend dient om blinde personen te leiden;

  • b.

   die uitsluitend dient om lichamelijk gehandicapten bij te staan en waarvoor dehouder een voor die hond geldend diploma of certificaat, afgegeven door deStichting Sociale Honden voor Gehandicapten Nederland, kan tonen;

  • c.

   die verblijft in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van hetHonden- en Kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal registerbedoeld in artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit;

  • d.

   die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad wordt gehouden in eenbedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- enKattenbesluit 1999, welke inrichting is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid van genoemd besluit;

  • e.

   die jonger is dan drie maanden, voorzover deze tezamen met de moederhonddoor dezelfde persoon worden gehouden;

  • f.

   waarvan de houder een voor zijn hond geldend diploma, afgegeven door de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging, kan tonen.

 • 2.

  De vrijstelling als bedoeld onder f van het eerste lid, is alleen van toepassing, indien de houder zich heeft verbonden, de desbetreffende hond met begeleider op aanvraag aan de politie ter beschikking te stellen.

Artikel 4 Maatstaf en tarief

 • 1.

  De belasting bedraagt per belastingjaar:

  • a.

   voor één hond € 42,60

  • b.

   voor elke volgende hond € 69,60

 • 2.

  In afwijking in zoverre van de voorgaande leden bedraagt de belasting voorhonden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer opkynologisch gebied in Nederland, € 181,80 per kennel.

 • 3.

  Indien dit tot een lager bedrag leidt, vindt het tarief zoals vermeld in het eerste lidovereenkomstige toepassing op de honden als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Electronische aangifte

In aanvulling op het bepaalde in artikel 237, eerste en tweede lid Gemeentewet, kanvoor de hondenbelasting ook digitaal aangifte worden gedaan door middel van hetinvullen en verzenden van het digitale aangiftebiljet dat te benaderen is op deinternetsite www.baasjebraaf.nl.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, indien debelastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, bij de aanvang van debelastingplicht, met inachtneming van het bepaalde in lid 2.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belastingverschuldigd over zoveel volle kalendermaanden als er in dat belastingjaar, na hettijdstip van de aanvang van de belastingplicht nog overblijven, met inbegrip van dekalendermaand waarin de belastingplicht is ontstaan.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaataanspraak op ontheffing over zoveel volle kalendermaanden als er in datbelastingjaar na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht nogresteren.

 • 4.

  Voor belastingbedragen tot € 4,50 vindt geen invordering plaats. Voor detoepassingvan de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen hondenbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting moet worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerstevervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede eenmaand later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen doormiddel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat deaanslagen moeten worden betaald in acht termijnen. De eerste termijn vervaltéén maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgendetermijnen telkens een maand later. De in dit lid bedoelde automatischebetalingsincasso en de daaraan verbonden termijnen zijn uitsluitend vantoepassing voor aanslagen die op naam gesteld zijn van natuurlijke personen.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande ledengestelde termijnen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met

betrekking tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting.

Artikel 11 Kwijtschelding

Van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening hondenbelasting 2009' van 15 december 2008 wordtingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang vande heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van debekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening hondenbelasting 2010'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 14 december 2009.

De voorzitter,

De griffier,