Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening, regelende de bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de commissie straatnaamgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening, regelende de bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de commissie straatnaamgeving
CiteertitelVerordening op de commissie straatnaamgeving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de commissie straatnaamgeving, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 februari 2000.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156
 2. Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-08-200601-11-2016nieuwe regeling

15-08-2006

Kompas Regiokrant, 29-08-2006

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening, regelende de bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de commissie straatnaamgeving

Burgemeester en wethouders van Landsmeer;

 

Overwegende, dat

 

de raad bij besluit van 29 november 2005 nummer 111 heeft besloten de bevoegdheid van straatnaamgeving en huisnummering aan hen, in overeenstemming met artikel 156 Gemeentewet, te delegeren;

 

de verordening vastgesteld bij raadsbesluit van 22 februari 2000 tengevolge van het dualiseren van het gemeentebestuur moet worden aangepast;

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  in te stellen de adviescommisie straatnaamgeving;

 • 2.

  vast te stellen de volgende Verordening, regelende de bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de commissie straatnaamgeving.

   

Artikel 1

In deze verordening wordt onder de commissie verstaan: de commissie straatnaamgeving.

Artikel 2
 • a.

  de commissie bestaat uit vijf leden, te weten:

  de burgemeester (voorzitter)

  vier leden die zijn vertegenwoordigd in diverse Landsmeerse organisaties;

 • b.

  de commissie kan zich desgewenst ook buiten de kring van de onder a. genoemde personen bedienen van ter zake deskundigen;

 • c.

  de onder a. genoemde leden c.q. vertegenwoordigers worden door het college benoemd en ontslagen;

 • d.

  aan de commissie wordt door het college een ambtenaar als secretaris toegevoegd.

  De secretaris kan zich laten bijstaan, door één of meer door hem, na overleg met de voorzitter, aan te wijzen ambtenaren.

Artikel 3

De commissie adviseert hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van het college inzake de straatnaamgeving, inclusief de naamgeving van wijken, buurten en wateren.

Artikel 4

De voorzitter roept de commissie in vergadering bijeen zo dikwijls als hij of een ander lid dit nodig oordeelt. De oproeping geschiedt schriftelijk en vermeldt de agenda, plaats, dag en uur van de vergadering.

Artikel 5
 • a.

  de commissie mag niet beraadslagen, zo niet tenminste drie van het in artikel 2 sub a genoemde leden (waaronder in ieder geval de voorzitter) aanwezig zijn;

 • b.

  alle adviezen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen;

 • c.

  de adviezen dienen steeds schriftelijk te worden gedaan en behelzen, indien ten aanzien van een bepaald onderwerp door de commissie geen eenstemmig advies uitgebracht kan worden, het gevoelen van de minderheid.

Artikel 6

Met inachtneming van hetgeen in deze verordening is geregeld met betrekking tot de werkwijze en de wijze van vergaderen van de commissie, is de commisie bevoegd de werkwijze en de wijze van vergaderen zelf te bepalen.

Artikel 7

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 8

De evaluatie van deze verordening vindt plaats twee jaar na het inwerking treden.

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening op de commissie straatnaamgeving”

Artikel 10
 • a.

  deze verordening treedt inwerking op de dag na de vaststelling door het college;

 • b.

  op dat tijdstip vervalt de “Verordening op de commissie straatnaamgeving” vastgesteld bij raadsbesluit van 22 februari 2000.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 15 augustus 2006.

De secretaris, De burgemeester,