Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening VROM Starterslening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening
CiteertitelVerordening VROM Starterslening gemeente Landsmeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-200815-12-2010nieuwe regeling

26-06-2008

Kompas Regiokrant, 01-07-2008

2008-49

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening

De raad van de gemeente Landsmeer;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008, nummer2008-49;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening VROM Starterslening

Hoofdstuk 1 – Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

 • d.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • f.

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • g.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeente Landsmeer heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b bedoelde woningen;

 • 2.

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Landsmeer en de SVn van toepassing.

Artikel 4
 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen;

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten;

 • 3.

  De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend;

 • 4.

  De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 5.

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 6.

  Het college kan aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5
 • 1.

  Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen VROM Starterslening en maakt jaarlijks het benodigde budget over op de Gemeenterekening VROM Starterslening;

 • 2.

  VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het jaarlijks vast te stellen budget hiervoor toereikend is;

 • 3.

  Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 – Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van in de gemeente Landsmeer woonachtige verblijfsgerechtigde personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente staan ingeschreven en niet eerder een koopwoning in eigendom hebben gehad;

  • b.

   Voor het verwerven van nieuwe en bestaande koopwoningen in de gemeente Landsmeer waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan het maximum volgens de meest actuele normen van Nationale Hypotheek Garantie;

 • 2.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 – Aanvraag, toekennen en verstrekken Starterslening

Artikel 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente dan wel bij door de gemeente aan te wijzen partijen om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken;

 • 2.

  De gemeente dan wel één van de onder het eerste lid bedoelde partijen verstrekt het aanvraagformulier als wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 6;

 • 3.

  Het in het eerste lid genoemde aanvraagformulier, zijnde de aanvraag voor de Starterslening, dient tezamen met de door het SVn bij het aanvraagformulier vereiste bijlagen te worden ingediend bij het SVn;

 • 4.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform deze verordening en de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien ;

Artikel 8
 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen over de hoogte van de toe te kennen Starterslening;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders wijzen de aanvraag voor een Starterslening af indien niet wordt voldaan één of meerdere voorwaarden in deze verordening.

Artikel 9

De verstrekking en de verdere afhandeling van de Starterslening geschiedt door het SVn.

Artikel 10
 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met het SVn bepaalde;

 • 2.

  Extra aflossing op de Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk;

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost, waarbij geen boeterente verschuldigd is.

Hoofdstuk 5 - Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 11
 • 1.

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3.

  De terugvordering geschiedt door SVn in opdracht van de gemeente.

Artikel 12
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen naast het bepaalde in artikel 11, eerste lid, sub a en sub b, de restantschuld van een reeds verstrekte Starterslening terugvorderen als:

  • a.

   De aanvrager aan wie de Starterslening is verstrekt geen eigenaar meer is van de woning ten behoeve waarvan de Starterslening is verstrekt;

  • b.

   De aanvrager aan wie de Starterslening is verstrekt, de woning ten behoeve waarvan de Starterslening is verstrekt niet zelf bewoont;

 • 2.

  De terugvordering geschiedt door SVn in opdracht van de gemeente.

Artikel 13
 • 1.

  Ten behoeve van de constatering van het bepaalde in artikel 12, eerste lid, sub a en sub b kan de gemeente gedurende de looptijd van de Starterslening toetsen of de aanvrager de woning ten behoeve waarvan de Starterslening is verstrekt nog als eigenaar bewoont;

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde toets vindt niet meer plaats indien de Starterslening volledig is afgelost.

Artikel 14

Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 - Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking acht dagen na bekendmaking;

Artikel 17 Evaluatie

Deze verordening wordt in 2009 geëvalueerd.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening gemeente Landsmeer".

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering gehouden op 26 juni 2008

De griffier, De voorzitter,

R.Band B.J. Mewe