Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2013
CiteertitelVerordening marktgelden 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening marktgelden 2012.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2014Intrekking

17-12-2013

Kompas Regiokrant, 31-12-2013

2013-11
25-12-201201-01-2014Nieuwe regeling

11-12-2012

Kompas Regiokrant, 24-12-2012

2012-83F

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2013

De raad van de gemeente Landsmeer;

 

gelezen het voorstel van 20 november 2012;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t: :

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2013.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dagals een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘maand’: een kalendermaand;

 • c.

  ‘kwartaal’: een kalenderkwartaal;

 • d.

  ‘markt’: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • e.

  ‘standplaats’: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de openbare markt en voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een standplaats op de openbare markt is toegewezen, door wie een standplaats op die markt wordt ingenomen en van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de diensten worden verricht.

Artikel 4 Maatstaf en tarieven

Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt:

 • a.

  per dag per standplaats: € 8,00

 • b.

  per maand per standplaats: € 26,25

 • c.

  per kwartaal per standplaats: € 72,60

 • d.

  per marktkoopman per maand: € 10,00 (promotiegelden)

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende, schriftelijke kennisgeving waarop de gevorderde bedragen zijn vermeld.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

Het recht moet worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van de dag, de maand dan wel het kwartaal of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien het recht wordt bepaald per kwartaal als bedoeld in artikel 4, letter c en de belastingplicht in de loop van het kwartaal eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel derde gedeelten van het ingevolge artikel 4, letter c berekende bedrag als er na het tijdstip van beëindiging van de belastingplicht nog volle maanden overblijven.

Artikel 8 Kwijtschelding

Van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening marktgelden 2012’ van 12 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgelden 2013'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 11 december 2012.

De voorzitter,

De griffier,