Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening vergoedingen leden Rekenkamercommissie, niet zijnde raadslid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vergoedingen leden Rekenkamercommissie, niet zijnde raadslid
CiteertitelVerordening vergoedingen leden Rekenkamercommissie, niet zijnde raadslid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening vergoedingen externe leden Rekenkamercommissie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 81
 2. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, art. 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-200927-10-2009nieuwe regeling

27-10-2009

Kompas Regiokrant, 10-11-2009

2009-74

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vergoedingen leden Rekenkamercommissie, niet zijnde raadslid

De raad van de gemeente Landsmeer;

 

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 30 september 2009;

 

gelet op het bepaalde in artikel 81oa Gemeentewet, artikel 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende “Verordening vergoedingen leden Rekenkamercommissie, niet zijnde raadslid”

Artikel 1 Commissie

De verordening verstaat onder

 • a.

  commissie: de door de raad ingestelde rekenkamercommissie;

 • b.

  Reisbesluit binnenland: het Koninklijk Besluit van 1 maart 1993, Stb. 144;

 • c.

  Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

Artikel 2 Vergoeding voor werkzaamheden

 • a.

  De voorzitter van de commissie ontvangt per bijgewoonde zitting van de commissie een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden die wordt

  vastgesteld op € 220, - .

 • b.

  De leden van de commissie ontvangen per bijgewoonde zitting/ uitgebracht schriftelijk advies van de commissie een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op € 137, -.

Artikel 3 Vergoeding reiskosten

 • 1.

  De voorzitter en leden van de commissie die woonachtig zijn buiten de gemeente Landsmeer ontvangen een vergoeding voor de reiskosten per bijgewoonde zitting.

  De vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer: een volledige vergoeding van de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen motorvoertuig of bromfiets: een vergoeding van de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reiskosten overeenkomstig de bedragen in artikel 2 van de Reisregeling binnenland.

 • 2.

  Aan het in het eerste lid bedoelde lid van de commissie worden vergoed de noodzakelijk gemaakte verblijfkosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie tot ten hoogste de bedragen, vastgesteld bij of krachtens het Reisbesluit binnenland.

Artikel 4 Vergoeding voor het verrichten van onderzoek

De leden van van de commissie ontvangen een vergoeding van € 60, - per uur voor het verrichten van onderzoek in eigen beheer.

Artikel 5 Uitbetaling

De in deze verordening bedoelde vergoedingen worden per kwartaal achteraf aan de rechthebbenden uitbetaald.

Artikel 6 Aanpassing

Aanpassing van de bedragen vindt plaats aan de hand van de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de vergoeding en onkostenvergoeding raads- en commissieleden.

Artikel 7 Evaluatie

Deze verordening behoeft niet te worden geëvalueerd.

Artikel 8 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening vergoedingen leden Rekenkamercommissie, niet zijnde raadslid”.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2009.

 • 2.

  Met ingang van 1 oktober 2009vervalt de verordening vastgesteld bij besluit van 31 oktober 2006.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 27 oktober 2009.

De griffier,

De voorzitter,