Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening gemeentelijke elektronische dienstverlening Landsmeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke elektronische dienstverlening Landsmeer
CiteertitelVerordening elektronische dienstverlening Landsmeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO), richtlijn 2004/18, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2010nieuwe regeling

28-06-2010

Kompas Regiokrant, 06-07-2010

2010-59

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke elektronische dienstverlening Landsmeer

De raad van de gemeente Landsmeer:

 

Gelezen het voorstel van het college van 18 mei 2010, voorstelnummer: 2010-59;

 

Gezien het advies van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken;

 

Gelet op artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO), richtlijn 2004/18

 

Gelet op artikel 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet;:

 

Besluit vast te stellen de:

 

Verordening gemeentelijke elektronische dienstverlening Landsmeer

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College: College van Burgemeester en Wethouders van Landsmeer

 • b.

  Dimpact: Coöperatie Dimpact U.A. gevestigd te Enschede, opgericht bij notariële akte van 22 december 2006, nr. FW/BL/NB.2006.50414-1, opgemaakt door notaris mr. B.F. Wesseling te Enschede

 • c.

  Raad: de gemeenteraad van Landsmeer

Artikel 2 Normstelling

 • a.

  Deze verordening is van toepassing op gemeentelijke elektronische dienstverlening als bedoeld in artikel 2b en 2c.

 • b.

  Aan Dimpact wordt een alleenrecht (uitsluitend recht) verleend voor het ontwikkelen, aanpassen, veranderen van software, d.i. programmatuur en het adviseren over de ontwikkeling, aanpassing en verandering van software, alsmede ( onder-) delen van het gemeentelijk Internetloket eigenstandig en in samenwerking met andere overheden. Tevens wordt aan Dimpact een uitsluitend recht verleend voor het geven van opleidingen met betrekking tot de hiervoor aangegeven software.

 • c.

  Het alleenrecht geldt alleen voor het ontwikkelen, aanpassen, veranderen van software en samenhangende diensten ten behoeve van:

  1° een digitaal loket voor burgers, ondernemers of ketenpartners;

  2° een mid-office systeem waaronder tevens begrepen een broker, zakenmagazijn en gegevensmagazijn;

  3° het integreren van koppelingen tussen een broker en andere systemen die de gemeente Landsmeer voor zijn bedrijfsvoering gebruikt;

  4° het realiseren van intelligente formulieren die toepasbaar zijn op de gemeentelijke website en het ontwikkelen van deze formulieren; 5° het integreren van internettoepassingen die ontwikkeld worden vanuit landelijke initiatieven zoals bijvoorbeeld de omgevingsvergunning (Ministerie van VROM), digitaal klant dossier (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) enzovoorts.

 • d.

  Het aan Dimpact verleende alleenrecht vervalt in geval van beëindiging door of namens het college van de tussen Dimpact en de gemeente Landsmeer gesloten samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 4 Evaluatie

Deze verordening wordt 4 jaar na inwerkingtreding geëvalueerd.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische dienstverlening Landsmeer.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Landsmeer op 28 juni 2010

De voorzitter,

De griffier,