Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Landsmeer 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Landsmeer 2015
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Landsmeer 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening cliëntenparticipatie gemeente Landsmeer 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 47

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-201501-01-2015Nieuwe regeling

04-12-2014

Gemeenteblad 2015-17662

2014-11

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Landsmeer 2015.

De raad van de gemeente Landsmeer,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

11 november 2014;

overwegende dat het noodzakelijk is regels te stellen over de wijze waarop personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid;

gelet op artikel 47 van de Participatiewet,

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Landsmeer 2015.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Cliëntenraad

 • 1.

  De personen bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Participatiewet worden bij de uitvoering van deze wet betrokken door een cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college.Het cliëntenplatform draagt kandidaten voor. De cliëntenraad is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe leden.

 • 2.

  De cliëntenraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken personen.

 • 3.

  De cliëntenraad bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen.

 • 4.

  De zittingsduur van de leden is vier jaar. De leden zijn herbenoembaar.

 • 5.

  De cliëntenraad benoemt uit zijn midden een voorzitter .

 • 6.

  De cliëntenraad komt ten minste vier maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

Artikel 2. Ambtelijk secretaris

Het college stelt een ambtenaar van de gemeente aan als ambtelijk secretaris om te waarborgen dat de cliëntenraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen.

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden van de gemeente, het college, de cliëntenraad en de ambtelijk secretaris

Artikel 3. Taken van gemeentebestuur

 • 1.

  Het gemeentebestuur vraagt over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college via de ambtelijk secretaris advies aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit niet bindend advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2.

  Van een tijdstip als bedoeld in het eerste lid is sprake als de adviesaanvraag aan de cliëntenraad wordt toegezonden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de datum waarop het college of acht weken voorafgaand waarop de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen.

 • 3.

  Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de cliëntenraad wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling.

Artikel 4. Ondersteuning cliëntenraad

Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad. Hiertoe:

 • a.

  stelt het een vergaderruimte ter beschikking;

 • b.

  geeft het de leden van de cliëntenraad toegang tot kantoormiddelen zoals een kopieermachine en een printer;

 • c.

  zorgt het ervoor, met inachtneming van artikel 4, tweede lid, dat adviesaanvragen en conceptbeleid de ambtelijk secretaris tijdig bereiken;

 • d.

  stelt het ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de cliëntenraad is verzocht;

 • e.

  zorgt het ervoor dat aan de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig is voor het naar behoren functioneren van de cliëntenraad;

 • f.

  verstrekt het de informatie, bedoeld onder e, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming, en

 • g.

  indien van toepassing, ziet het erop toe dat de cliëntenraad wordt geïnformeerd over de redenen van afwijking van het door de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies.

Artikel 5. Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het college of de gemeenteraad voorgenomen beleid.

 • 2.

  Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk tien werkdagen voordat het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht door toezending aan de betreffende beleidsafdeling.

 • 3.

  De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken betreffende de uitvoering van het beleid.

 • 4.

  Ieder lid is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit dient te geschieden uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering door toezending aan de ambtelijk secretaris of voorzitter.

Artikel 6. Taken van de ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris:

 • a.

  draagt in overleg met de cliëntenraad zorg voor een vergaderreglement en ziet toe op de naleving ervan;

 • b.

  stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad een vergaderkalender samen;

 • c.

  stelt in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad voorafgaand aan iedere vergadering de agenda samen;

 • d.

  verzendt de uitnodigingen en, indien van toepassing, conceptbeleid en adviesverzoeken, met inachtneming van artikel 3, tweede lid, uiterlijk tien werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt aan de leden;

 • e.

  ziet erop toe dat adviesvragen en conceptbeleid de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen. Indien nodig last hij een tussentijds extra overleg in, en

 • f.

  maakt een verslag van de vergaderingen en zendt deze gelijktijdig met de uitnodiging van de volgende vergadering aan de leden.

Artikel 7. Budget cliëntenraad

 • 1.

  Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld.

 • 2.

  Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van het college, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten.

 • 3.

  Jaarlijks voor 1 april brengt de cliëntenraad aan het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van een eventueel beschikbaar gesteld budget.

Artikel 8. Vergoeding aan de leden

 • 1.

  De leden van de cliëntenraad komen in aanmerking voor een vergoeding gebaseerd op artikel 14, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  De vergoeding wordt voor maximaal 10 bijeenkomsten per jaar uitbetaald.

Artikel 9. Intrekken oude verordening

De Verordening cliëntenparticipatie gemeente Landsmeer 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Landsmeer 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landsmeer, gehouden op 4 december 2015.

De raad voornoemd,

Mw. Drs. C. Heusingeveld

griffier

mw. Mr. A. C. Nienhuis

burgemeester