Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Landsmeer 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Landsmeer 2015
CiteertitelVerordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Landsmeer 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Landsmeer 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 8, lid 1, aanhef en onderdeel b en lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-201501-01-2015Nieuwe regeling

04-12-2014

Gemeenteblad 2015-17664

2014-12

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Landsmeer 2015

De raad van de gemeente Landsmeer,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

11 november 2014;

overwegende dat het noodzakelijk is regels te stellen over het verlenen van een inkomensondersteunende maatregel in de vorm van een individuele inkomenstoeslag;

gelet op artikel gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet,

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Landsmeer 2015.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

 • b.

  peildatum: datum waarop een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;

 • c.

  referteperiode: periode van drie jaar voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2. Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3. Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120%van de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1.

  Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

  • a.

   € 500voor een alleenstaande;

  • b.

   € 600 voor een alleenstaande ouder;

  • c.

   € 700 voor gehuwden.

 • 2.

  Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslagingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de recht-hebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 3.

  Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 4.

  De bedragen genoemd in het eerste lid worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

Artikel 5. Intrekken oude verordening

De Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Landsmeer 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Landsmeer 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landsmeer, gehouden op 4 december 2014.

De raad voornoemd,

Mw. Drs. C. Heusingveld

griffier

Mw. Mr. A. C. Nienhuis

burgemeester