Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Verordening subsidieverstrekking Politie Keurmerk Veilig Wonen aan eigenaarbewoners gemeente Laren 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidieverstrekking Politie Keurmerk Veilig Wonen aan eigenaarbewoners gemeente Laren 2011
CiteertitelVerordening subsidieverstrekking Politie Keurmerk Veilig Wonen aan eigenaarbewoners gemeente Laren 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening eindigt op 31 december 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-201101-01-201101-01-2013nieuwe regeling

27-09-2011

Larens Journaal 21 oktober 2011

Raadsbesluit 2011/46

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidieverstrekking Politie Keurmerk Veilig Wonen aan eigenaarbewoners gemeente Laren 2011

De raad van de gemeente Laren;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2011;

gelet op artikel 149 Gemeentewet en de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht;

gelet op het gemeentelijke uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2011, dat het gewenst is ter invulling daarvan een verordening vast te stellen betreffende de verstrekking en de hoogte van subsidies in het kader van het project Politie Keurmerk Veilig Wonen;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de volgende ‘Verordening subsidieverstrekking Politie Keurmerk Veilig Wonen aan eigenaarbewoners gemeente Laren 2011’.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder;

1. eigenaarbewoners:  een natuurlijk persoon die eigenaar is van een woning in Laren en deze permanent bewoont;

2. woning:  een gebouwde onroerende zaak niet zijnde een woonwagen of een standplaats voor een woonwagen, die als zelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 1623a (Boek 7A) Burgerlijk Wetboek door de eigenaar permanent wordt bewoond;

3. voorzieningen:  bouwkundige maatregelen overeenkomstig het Politie Keurmerk Veilig Wonen bestaande bouw zoals vastgelegd in toetslijst PKVW 2008 (extern document vastgesteld door het CCV);

4. erkend PKVW-bedrijf:een door het CCV, Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid erkend bedrijf voor het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Artikel 2 Doel van de subsidie

Het doel van de subsidieverstrekking op basis van deze verordening is:

1. Eigenaarbewoners van een woning subsidie verlenen ten aanzien van de kosten die gemoeid zijn met het treffen van voorzieningen ter verbetering van de veiligheid van hun woning, volgens de eisen van het Politie Keurmerk bestaande bouw en gehonoreerd met een certificaat;

2. Doelgroep: Op de subsidie als bedoeld in deze verordening kan een beroep worden gedaan door; natuurlijke personen die eigenaar zijn van een woning en deze bewonen en Verenigingen van eigenaren (houders van appartementsrecht) die tot oogmerk hebben aan hun woongebouw als geheel voorzieningen te laten treffen.

Artikel 3 Subsidie en subsidieplafond

 • 1

  De eenmalige subsidie is een bijdrage van EUR 150,00 in de kosten van de getroffen voorzieningen als bedoeld in deze regeling;

 • 2

  Subsidiabele kosten zijn de kosten van de getroffen voorzieningen overeenkomstig het CCV certificatieschema 2008 van het Politie Keurmerk Veilig Wonen bestaande bouw, alsmede kosten van inspectie en het PKVW-certificaat;

 • 3

  Er geldt een subsidieplafond. Het subsidieplafond is EUR 20.000,00. Bij overschrijding van het subsidieplafond worden aanvragen geweigerd.

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • 1

  Subsidie wordt slechts verstrekt als de aanvraag betrekking heeft op het verbeteren van de veiligheid van de woning voor zover omschreven in het CCV certificatieschema 2008 van het Politie Keurmerk Veilig Wonen bestaande bouw;

 • 2

  De uitvoering van de maatregelen dient zodanig te geschieden dat deze worden goedgekeurd met een certificaat door een PKVW erkend bedrijf;

 • 3

  Voor voorzieningen die reeds zijn uitgevoerd voor 1 januari 2011 wordt geen bijdrage verstrekt.

Artikel 5 Aanvraag voor subsidieverlening

 • 1

  Voor het aanvragen van een subsidie wordt gebruik gemaakt van het daartoe door het college vastgestelde formulier ‘Aanvraagformulier subsidieverlening Politie Keurmerk Veilig Wonen’;

 • 2

  Bij het aanvraagformulier dienen het Certificaat Veilig Woning en de kopie facturen toegevoegd te worden;

 • 3

  Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren incl. bijlagen worden in behandeling genomen;

 • 4

  Het college kan indien het dit nodig acht aanvullende gegevens vragen voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidieverlening;

 • 5

  Aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend.

Artikel 6 Subsidieverlening

 • 1

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn van 8 weken wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken;

 • 2

  Over de verlening van subsidie wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen voor subsidieverlening;

Artikel 7 Verstrekken van subsidie

 • 1

  Het college houdt bij de beslissing op een aanvraag rekening met subsidies of een bijdrage die op grond van enig andere gemeentelijke regeling is of kan worden verleend;

 • 2

  Het college kan aan het verlenen van subsidie nadere voorschriften verbinden.

Artikel 8 Subsidievaststelling

De subsidies worden door het college direct vastgesteld.

Artikel 9 Betaling subsidie

Subsidie wordt uiterlijk binnen 4 weken na de subsidievaststelling betaald.

Artikel 10 Weigering, wijziging of intrekking

 • 1

  Subsidie wordt geweigerd indien de eigenaar de voorzieningen heeft aangebracht zonder te beschikken over een actueel en daartoe dienend inspectierapport van een erkend PKVW-bedrijf;

 • 2

  De beschikking tot subsidieverlening en subsidievaststelling kan worden ingetrokken of gewijzigd indien de woning waarvoor de subsidie is verleend, wordt vervreemd voordat de aanvraag is gehonoreerd;

 • 3

  Het college kan afwijken van het bepaalde in het tweede lid als de nieuwe eigenaar voldoet aan de in artikel 1 opgenomen begripsbepaling en tevens is voldaan aan het gestelde in het eerste lid.

Artikel 11 Nadere verplichtingen

De subsidie wordt verleend onder de verplichting dat:

1. De bij het aanvraagformulier vereiste documenten zijn overlegd;

2. Aan met toezicht belaste personen van CCV en de PKVW erkende bedrijven:

a.  toegang wordt verleend tot de woning;

b.  inzage wordt verleend van de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende bescheiden; de op het treffen van voorzieningen betrekking hebbende gegevens worden verstrekt en

c.  gelegenheid wordt gegeven tot het controleren van de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende gegevens.

Artikel 12 Mandatering

Het college kan de in deze verordening gegeven bevoegdheid tot toekennen van de eenmalige subsidie mandateren aan de directeur van de BEL Combinatie.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1

  Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening.

 • 2

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

 • 3

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening subsidieverstrekking Politie Keurmerk Veilig Wonen aan eigenaarbewoners gemeente Laren.

 • 4

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2011.

 • 5

  Deze verordening eindigt op 31 december 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011.

 

 

 

drs. T.W. Zwemmer                         drs. E.J. Roest

griffier                                                 voorzitter