Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2011
CiteertitelReglement GBA 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen
Externe bijlagenReglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2011 bijlage 1 Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2011 bijlage 2 Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2011 bijlage 3 Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2011 bijlage 4 Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2011 bijlage 5

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement vervangt het Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009, vastgesteld d.d. 13 oktober 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet bescherming persoonsgegevens
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-201106-01-2014nieuwe regeling

01-11-2011

Larens Journaal 18-11-2011

Collegebesluit 01-11-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren;

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2004

b e s l u i t e n:

vast te stellen het:

Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2011

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

• Wet - de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

• Verordening GBA - de verordening gemeentelijke basisadministratie  persoonsgegevens;

• GBA beheerregeling - de beheerregeling als bedoeld in artikel 14 van de Wet;

• GBA - de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van Laren;

• Verantwoordelijke - het College van Burgemeester en Wethouders;

• Beheerder - degene die op grond van de GBA beheerregeling is aangewezen als beheerder;

• Ingeschrevene - degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet, in de GBA van de gemeente is opgenomen;

• Afnemer - Een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene Wet Bestuursrecht;

• Derde - elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene.

 

 

Artikel 2 Verbanden met andere gemeentelijke administraties

Op grond van artikel 96 van de Wet worden bestanden van de GBA in verband gebracht met andere gemeentelijke registraties. Het doel is de verwerking van persoonsgegevens.

 

In bijlage 1 worden:

• de betreffende afdelingen c.q. registraties benoemd,

• de betreffende gegevens omschreven

• het doel omschreven waarvoor de gegevensuitwisseling plaatsvindt

• de beheerder van deze verwerkingen benoemd

Aan de beheerder(s) van de gemeentelijke registratie(s) als genoemd in bijlage I worden:

a. gegevens verstrekt vanuit de GBA en opgenomen in de betreffende registratie, waarbij een binnengemeentelijke afnemersindicatie wordt geplaatst;

b. gegevens verstrekt indien de onder a genoemde gegevens wijziging ondergaan en waar de binnengemeentelijke afnemersindicatie voorkomt.

 

Hoofdstuk 2 Bepalingen met betrekking tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 3 Rechtstreekse toegang tot de GBA

Rechtstreekse toegang tot de GBA hebben:

a. de beheerder;

b. de door de beheerder aangewezen medewerkers van de afdeling Burgerzaken;

c. de door de beheerder aangewezen tijdelijke krachten en stagiaires werkzaam c.q. stage lopend op de afdeling Burgerzaken;

d. met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet, de in de bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers voor wat betreft de in deze bijlage genoemde gegevens en onder vermelding van welk doel.

 

 

Artikel 4 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet worden aan in de bijlage 3 vermelde binnengemeentelijke afnemers systematisch en incidenteel de in deze bijlage genoemde gegevens verstrekt ten behoeve van het in deze bijlage genoemde doel.

Artikel 5 Overige verstrekkingen en gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, eerste en tweede lid van de Wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de Wet, op schriftelijk verzoek gegevens worden verstrekt aan:

• natuurlijke personen;

• de in de bijlage 4 vermelde rechtspersonen ten behoeve van de in deze bijlage genoemde doelen.

Gegevensverstrekking als genoemd in dit artikel vindt niet plaats indien het vermoeden bestaat dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevene onevenredig wordt geschaad.

 

Artikel 6 Geheimhouding van gegevens

De in de artikelen 4 en 5 bedoelde gegevensverstrekking vindt plaats met inachtneming van het in de Wet GBA vastgelegde ten aanzien van de geheimhouding van gegevens.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 7 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vast te stellen beveiligingsplan.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9 Terugmeldingen

Voor wat betreft het doen en afhandelen van terugmeldingen wordt verwezen naar bijlage 5.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1

  Dit reglement wordt aangehaald als "Reglement GBA 2011".

 • 2

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3

  Het reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 wordt ingetrokken.

 • 4

  Het reglement ligt ter inzage bij de informatiebeheerder GBA.

Vastgesteld door Burgemeester en wethouders van Laren

d.d. 1 november 2011

Ir. B.L.T. Coppens-van Nunen                             drs. E.J. Roest

secretaris                                                                burgemeester