Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Beleids- en Uitvoeringsregels 2012-2015 voor maatschappelijke ontwikkeling gemeente Laren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleids- en Uitvoeringsregels 2012-2015 voor maatschappelijke ontwikkeling gemeente Laren
CiteertitelBeleids- en Uitvoeringsregels 2012-2015 voor maatschappelijke ontwikkeling gemeente Laren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlageBijlage bij Beleidsregels en Uitvoeringsregels 2012-2015 voor Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Laren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Beleidsregels Maatschappelijke Ontwikkeling zijn door de gemeenteraad vastgesteld op 29 februari 2012. De Uitvoeringsregels Maatschappelijke Ontwikkeling zijn door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld op 1 december 2011. Ten behoeve van de leesbaarheid is er voor gekozen om beide regels in een document te bundelen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2012nieuwe regeling

16-03-2012

Larens Journaal 23-03-2012

raadsbesluit 2012-02

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleids- en Uitvoeringsregels 2012-2015 voor maatschappelijke ontwikkeling gemeente Laren

Inleiding

Voor u ligt de bundeling van de beleidsregels (doelstellingen) en de uitvoeringsregels (beoordelingscriteria) voor alle subsidies Maatschappelijke Ontwikkeling.

Alvorens hier nader op in te gaan, volgt hieronder de aanleiding, alsmede een korte uitleg over wat beleidsregels en uitvoeringsregels zijn en hun plaats binnen het gehele subsidieproces.

 

Aanleiding

De aanleiding van het formuleren van beleidsregels en uitvoeringsregels is de wens van de gemeenteraad en het college om helder en transparant subsidiebeleid te formuleren.

Ten grondslag aan deze wens ligt het rekenkameronderzoek Subsidiebeleid, dat is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 26 mei 2010. Een aanbeveling voor Laren is de aanscherping van de doelmatigheid en doeltreffendheid, waarbij de rekenkamer opmerkt dat “de ambitie aanwezig is om hierin professioneler te worden en kwalitatieve stappen te zetten in de sturing op en verantwoording over met subsidies verrichte activiteiten”.

 

Beleidsregels, uitvoeringsregels en de Algemene Subsidieverordening

Wat zijn nu beleidsregels, wat zijn uitvoeringsregels en wat is hun plaats binnen het subsidieproces?

Kort samengevat betreft het subsidieproces de interactie tussen de aanvrager van de subsidie en de gemeente die subsidie beschikbaar stelt. De gemeente formuleert doelen en heeft budget om die doelen door anderen te laten halen. De instelling doet een aanvraag mede op basis van de doelen die de gemeente heeft opgesteld.

De Algemene Subsidieverordening gemeente Laren 2011, in werking getreden op 5 maart 2011 en de juridische grondslag voor de verlening van subsidies, geeft als omschrijving voor beleidsregels:

“een bij raadsbesluit vastgestelde, algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan”

Alle subsidies Maatschappelijke Ontwikkeling zijn onder te brengen in vijf beleidsregels, die ieder voor zich van hoofddoelen zijn voorzien. Dit geheel noemen wij de beleidsregels. Deze vijf beleidsregels met hoofddoelstellingen zijn de kaders van het subsidiebeleid. Daar uw raad een kaderstellende functie heeft, is de vaststelling van de beleidsregels en de daaraan verbonden hoofddoelstellingen een raadsbevoegdheid.

De Algemene Subsidieverordening gemeente Laren 2011 geeft als omschrijving voor uitvoeringsregels:

“een beschrijving van een gesubsidieerde activiteit waarin nadere regels zijn opgenomen betreffende de verstrekking van de subsidie”

Het bepalen van de regels ter uitvoering van de kaders is een collegebevoegdheid. Op basis van de beleidsregels hebben wij nadere criteria geformuleerd waar bij de beoordeling van aanvragen aan getoetst wordt. Naast deze nog enigszins algemeen geformuleerde criteria kunnen wij nog nadere eisen formuleren tot op instellingsniveau, waaronder prestatie-indicatoren om subsidie te kunnen ontvangen.

Soms wordt aan de beleidsregels en de uitvoeringsregels voldaan door prestaties van instellingen die geen subsidie ontvangen van de gemeente. De gemeentelijke doelstellingen worden dan behaald door instellingen die, al dan niet via de gemeente, een financiële bijdrage ontvangen van het rijk of de provincie. Deze bijdragen vallen niet onder de Algemene Subsidieverordening. De beleidsregels en uitvoeringsregels betreffen in Laren daarom niet alleen de doelstellingen en prestaties die via subsidies worden gerealiseerd, maar ook de doelstellingen en prestaties die via bijdragen vanuit het rijk en de provincie worden gefinancierd. Bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de uitvoering van delen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De algemene subsidieverordening bevat voorts de regels omtrent bevoegdheden, weigeringsgronden, aanvraagtermijnen, indexeringen, beslistermijnen etc. , alsmede de regels voor wat betreft de aanvraag van de subsidies en de verlening en vaststelling van subsidies.

 

Resultaat

Met het bundelen van de beleidsregels met bijbehorende hoofddoelstellingen en het inzichtelijk maken van de beoordelingscriteria menen wij, mede gelet op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, een meer transparant subsidiebeleid, duidelijker doelstellingen en meer concrete beoordelingscriteria voor de subsidievragende instellingen te hebben neergelegd. Meer mogelijkheden voor beleidssturing vanuit de gemeente naar de subsidieontvangers is een belangrijk effect. Subsidieaanvragers weten beter waar ze op kunnen rekenen.

 

Overlap

Het indelen van een subsidie onder één bepaalde beleidsregel doet vaak geen recht aan de meervoudige betekenis en de verschillende effecten van de gesubsidieerde activiteiten.

Een zekere overlap is onvermijdelijk.

Wij vinden het belangrijk om dit aspect te benoemen. Instellingen kunnen namelijk voor eenzelfde aanvraag op verschillende beleidsregels een beroep doen. Eenzelfde activiteit kan weliswaar slechts eenmaal gesubsidieerd worden, zoals ook in de subsidieverordening is aangegeven, maar die aanvraag kan wel ‘sterker’ worden gemaakt indien de aanvraag voldoet aan meerdere criteria over meerdere beleidsregels. Een ‘beweegactiviteit voor de jeugd langs het belangrijkste culturele erfgoed van de gemeente’ heeft ter illustratie nu eenmaal betrekking op gezondheid (beleidsregel 1), participatie (beleidsregel 2), jeugd (beleidsregel 3), sociale cohesie (beleidsregel 4) en cultuur (beleidsregel 5). De verdeling van de subsidies over de vijf beleidsregels is daarom een arbitraire, doch bewuste poging tot het krijgen van overzicht. Per activiteit zal bekeken moeten worden waar het meeste accent op ligt.

 

Leeswijzer

Per beleidsregel is de volgende indeling van toepassing:

Beleidsregel Het kader van het subsidiebeleid is verdeeld over vijf beleidsregels.

Beschrijving Korte beschrijving van de beleidsregel.

beleidsregel

Hoofddoelstellingen Belangrijkste doelstellingen van de beleidsregel.

Criteria Benoemen van de criteria om mogelijkerwijs subsidie te

(uitvoeringsregel) mogen ontvangen, evenals de te verwachten prestatie-indicatoren en/of de te realiseren producten.

Kernthema’s Inzichtelijk maken waar we het nu in de kern over hebben.

Programma- Inzicht in de herkomst van de beleidsregels in de programma-

begroting begroting door aanduiding om welk programma het gaat.

In de bijlage treft u per beleidsregel een overzicht van de organisaties die in 2012Subsidie hebben ontvangen. Eveneens is inzichtelijk gemaakt welke subsidiebedragen beschikbaar zijn in 2012 voor incidentele subsidieaanvragen.

Deel Beleidsregel 1 Het bevorderen en beschermen van gezondheid alsmede het bevorderen van gelijke toegang tot gezondheidszorg

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken. Fysieke gezondheid wil bijvoorbeeld zeggen: fit door sport of bewegen, gezonde voeding en met zorg voor het lichaam. Mentale gezondheid gaat onder meer om ontmoeting, ontspanning en psychosociaal vitaal zijn.

 

Hoofddoelstellingen

- Stimuleren sport en bewegen.

- Vitaal ouder worden.

- Vroegsignalering risicojeugd.

- Preventie alcoholgebruik jeugd en preventie riskant alcoholgebruik.

- Preventie overgewicht en bewegingsarmoede.

- Preventie depressie en eenzaamheid.

 

Criteria

- Activiteiten gericht op speerpunten van de gezondheidsnota: riskant alcoholgebruik, vitaal ouder worden, gezonde voeding, preventie overgewicht en bewegingsarmoede, vroegtijdige signalering risicojeugd, aanpak eenzaamheid & psychosociale problemen, valpreventie, tabaks- en drugspreventie, stimuleren verbinding tussen de 0de en 1ste lijn.

- Mogelijkheden scheppen voor en stimuleren van recreatie-, wedstrijd- en topsport en daarmee bijdragen aan de passieve sportbeleving;

- Stimuleren van sportdeelname van alle inwoners van Laren, met specifieke aandacht voor achterstandsgroepen

- Voorwaarden scheppen voor gezonde, goed functionerende en (financieel) zelfstandige sportverenigingen

- Zorg dragen voor een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod van binnen- en buitensportvoorzieningen aansluitend op de vraag van de inwoners;

- Activiteiten gericht op mensen met een fysieke, sociale of psychische beperking.

- Preventie van psychische ziekten.

- Geven van informatie, advies en het doorverwijzen van personen op het gebied van opvoeden en opgroeien van kinderen van 0-23 jaar.

- Bevorderen veilige woon-, werk- en leefomgeving.

- Beschermen diersoorten en vergroten kennis en belangstelling voor leefmilieu en flora.

- Zorgdragen voor onderdak zwerfdieren en loslopend vee.

 

Kernthema’s:

Alcohol, genotmiddelen, bewegen, sport, voeding, ouderengezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, milieu, overgewicht, risicojeugd, respijtzorg, ontmoeting, eenzaamheid en psychosociale hulp.

 

Programmabegroting

Volksgezondheid en Milieu (P 8), Cultuur en Recreatie (P 6), Maatschappelijke ondersteuning (P 7).

Deel Beleidsregel 2 Bevorderen eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie kan bevorderd worden door emancipatie en door alle mensen zoveel mogelijk de mogelijkheid te geven naar eigen keuze en vermogen mee te kunnen doen. Zelfredzaamheid ontstaat eveneens door inclusief beleid en dankzij gerichte activiteiten die mensen praktische tools aanreiken, bewegingsvrijheid geven en mentale barrières doen slechten. Eigen verantwoordelijkheid is het uitgangspunt, waar nodig worden mensen ondersteund in het kunnen nemen daarvan.

 

Hoofddoelstellingen:

- Stimuleren van emancipatorische, maatschappelijke en individuele ontwikkeling.

- Activeren en faciliteren van alle inwoners om zoveel mogelijk te kunnen participeren.

 

Criteria

- Activiteiten en informatievoorziening gericht op het bevorderen dat mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven behouden.

- Activiteiten en informatievoorziening gericht op het bevorderen dat mensen zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving kunnen functioneren.

- Blijvende scholing en ondersteuning verzorgen voor oud leerlingen in de categorie Moeilijk Lerende Kinderen en Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.

- Algemeen vormende en beroepsgerichte opleidingen voor volwassenen.

- De lokale voorzieningen sluiten aan bij de vraag en de behoefte van ouderen.

- Activiteiten gericht op bewegingsstimulering, valpreventie, depressiepreventie en preventie eenzaamheid, aandacht voor ouderenhuisvesting.

- Bevorderen van een evenwichtig, pluriform, toegankelijk en kwalitatief goed aanbod van informatie.

- Activiteiten ter ondersteuning en waardering van vrijwilligers en mantelzorgers inclusief respijtzorg.

- Activiteiten gericht op mensen met een fysieke, sociale, verstandelijke of psychische beperking

- Ondersteunen, begeleiden en behandelen van mensen bij het oplossen van en leren omgaan met problemen en verstoringen in het sociale leven.

- Maaltijdverzorging, taxivervoer en servicedienst ouderen, preventief huisbezoek ouderen.

- Hulpverlening slachtoffers misdrijven en verkeersongevallen

- Preventie en aanpak huiselijk geweld voor slachtoffers en daders, inclusief opvang.

- Verslaafdenopvang en hulpverlening.

- Bieden van maatschappelijke opvang en begeleiding voor dak- en thuislozen.

 

Kernthema’s

Participatie, activering, ontmoeting, informatisering, emancipatie, mantelzorg(ondersteuning), vrijwilligers, volwasseneneducatie, eenzaamheid, depressie, valpreventie, ouderenhuisvesting, mensen met beperkingen, huiselijk geweld, opvang, verslaafden, servicedienst ouderen, huisbezoek, maaltijdverzorging.

 

Programmabegroting

Maatschappelijke ondersteuning (P 7).

Deel Beleidsregel 3 Het bevorderen van deelname van jeugdigen aan de samenleving en hen in staat stellen zich voor te bereiden op een volwaardige deelname aan de samenleving als volwassenen

Jeugdbeleid is een verzamelnaam voor het gehele beleid gericht op jeugdigen van -9 maanden tot en met 23 jaar. Belangrijke onderdelen zijn jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs en opvang. Jeugdbeleid is bedoeld om ontwikkelingskansen, sociale participatie en sociale binding van kinderen en jongeren te bevorderen.

Hoofddoelstellingen

- Effectieve signalering en aanpak van risico’s die kinderen lopen op een achterstand.

- Het stimuleren en het in stand houden van de doorgaande ontwikkelingslijn 0 – 6 jaar.

- Een gewaarborgde veilige en stimulerende omgeving in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven tot stand brengen.

- Bevorderen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling door het stimuleren van actieve deelname aan jeugd- en jongerenactiviteiten, waarin educatie en/of opvoedkundige aspecten een onderdeel vormen.

- Bereiken van individuen en groepen die achterblijven in hun sociale en maatschappelijke participatie, o.a. de doelgroepen kinderen (0-12), tieners (12-16) en jongeren (16+).

Criteria

- Achterstanden bij kinderen voorkomen en effectief aanpakken middels de uitvoering wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE).

- Bevorderen van een diversiteit in aanbod van jeugd en jongerenactiviteiten.

- Eigentijds activiteitenaanbod voor jongeren die zich op een veilige manier en binnen de wettelijke kaders kunnen vermaken, waarbij de activiteiten onder andere sportief en cultureel van aard zijn en deels vanuit de jongeren zelf geïnitieerd worden.

- Verstrekken van informatie en ondersteuning met betrekking tot de onderwerpen opvoeden en opgroeien aan ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals.

- Versterken van de betrokkenheid van de jeugd bij de ontwikkelingen in hun leefomgeving.

- Bevorderen van kennis en bewustmaking omtrent het belang van natuur en milieu op de Larense basisscholen.

Kernthema’s:

- Kinderopvang, peuterspeelzalen, opvoeden, opgroeien, jeugdbeleid, ontmoeting, ontplooiing, zelfstandigheid, signalering, ontwikkeling.

Programmabegroting

Maatschappelijke ondersteuning (P 7).

Deel Beleidsregel 4 Een bijdrage leveren aan een levendige gemeenschap en sociale cohesie

Sociale samenhang draagt bij aan het bevorderen van het welbevinden van mensen in hun leefomgeving. Bovendien wordt de zorg en ondersteuning voor elkaar eenvoudiger als mensen elkaar kennen en ontmoeten.

Hoofddoelstellingen

- Bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid in het dorp, de wijken en de buurten.

- Stimuleren van een klimaat waarin sociale relaties tussen betrokken burgers tot stand kunnen komen.

- Waarderen, stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers en hun organisaties ten behoeve van erkenning voor hun verrichtingen en ten behoeve van het vergroten van het gemeenschapsgevoel en de leefbaarheid.

Criteria

- Geven van informatie, advies en het stimuleren van initiatieven ten behoeve van het ontplooien van sociaal maatschappelijke activiteiten.

- Bevorderen van samenhang, integratie en vitalisering van de bewoners in hun fysieke en sociale omgeving.

o Ontmoetingsactiviteiten bieden.

o Ontplooiingsactiviteiten bieden.

- Stimuleren van een zinvolle vrijetijdsbesteding en een volwaardige participatie in het maatschappelijk leven c.q. door het beschikbaar stellen en het in stand houden van gemeentelijk accommodaties voor deze functie.

- Contactactiviteiten gericht op het bereiken van individuen en groepen.

- Het tot stand brengen van een lokaal sociaal veiligheidsbeleid.

- Het ondersteunen van toeristisch-recreatieve voorzieningen en activiteiten, van plaatselijke (folkloristische, culturele) evenementen en manifestaties, van niet-commerciële BEL-promotie initiatieven en van het vieren c.q. het houden van nationale feest- en gedenkdagen.

- Het bij bijzondere gelegenheden tot uitdrukking brengen van de gemeentelijke waardering voor de inzet van de in de gemeente gevestigde en werkzame verenigingen en instellingen.

- Een goed verdeeld aanbod van goed onderhouden speelvoorzieningen in de buitenruimte.

- Bieden van een veilige, schone en groene leefomgeving met een hoog voorzieningsniveau.

- Netwerkactiviteiten gericht op samenwerking en versterking.

 

Kernthema’s

Vrijwilligerswerk, toerisme, jubilea, speelvoorzieningen, veiligheidbeleid, bibliotheek, cohesie, ontmoeting, muziekvereniging, ontplooiing.

Programmabegroting

Cultuur en Recreatie (P 6), Maatschappelijke ondersteuning (P 7).

Deel Beleidsregel 5 Stimuleren van een klimaat waarin kunst en cultuuruitingen kunnen floreren

Uitingen van kunst en cultuur zijn van waarde voor mensen. Kunst leert anders kijken, luisteren en denken. Het cultureel erfgoed geeft een beeld van de samenleving in het verleden of het heden. Kunst en cultuur kunnen ervoor zorgen dat de ene plaats zich onderscheid van de andere. Daarom dragen ze bij aan een de eigen identiteit van, binding met en sociale samenhang in een gemeente.

 

Hoofddoelstellingen

- Stimuleren van creatieve en culturele ontplooiing van de inwoners en zorgdragen voor een gevarieerd aanbod van professionele en amateuristische kunst en cultuur.

- Bevorderen van een aantrekkelijk en divers aanbod van culturele activiteiten voor inwoners en recreanten/toeristen.

- Bevorderen van deelname aan het vrije verkeer van informatievoorziening.

Criteria

- Bijdragen aan het behoud van de historie en de cultuur van het dorp.

- Vergroten van de kennis van de regionale geschiedenis.

- Schoolprojecten omtrent het cultureel erfgoed van Laren.

- Onderhouden historisch archief.

- Kennis van een breed scala aan cultuurdragers.

- Vrij kennis kunnen nemen van informatie om zelfstandig een opinie te kunnen vormen

- Een evenwichtig, pluriform en kwalitatief hoog aanbod van informatie en uit het bibliotheekwerk voortvloeiende activiteiten.

- Voorwaarden scheppen voor een evenwichtig, pluriform, toereikend, toegankelijk en actueel aanbod van informatie.

- Organisaties die zich richten op kunst, cultuur en/of regionaal geschiedkundige activiteiten zoals:

Vertoning film, zang, dans, toneel, muziek en muziekeducatie, atelierroute, concerten door muziekkorpsen of amateurmuziekgezelschappen, theatervoorstellingen door amateurgezelschappen, organisatie van concerten/optredens, experimentele activiteiten waarbij een of meerdere kunstdisciplines een belangrijke functie heeft.

- Behouden, beheren en vorming van collecties in musea, alsmede presentaties van collecties, bieden van educatieve activiteiten en specialistische wetenschappelijke / documentaire taken verrichten.

- Activiteiten voor verschillende doelgroepen organiseren ten behoeve van sociale cohesie, kennis, kunst en cultuur.

- Bevorderen van het beoefenen van kunstdisciplines door de jeugd.

- Kunstuitleen en educatieve activiteiten organiseren en uitvoeren.

Kernthema’s

Bibliotheek, theater, musea, cultuur, kunst, historie, informatie, kennis.

Programmabegroting

Cultuur en Recreatie (P 6).

Aldus vastgesteld door de raad op ..? en het college op ..?, ieder voor zover het zijn eigen verantwoordelijkheid betreft.