Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting
CiteertitelVerordening precariobelasting 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de 'Verordening precariobelasting 2013', vastgesteld d.d. 19 december 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan. De 'Verordening precariobelasting 2013' vervalt met ingang van de datum van heffing van de Verordening precariobelasting 2014, zijnde 1 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Gemeentewet, art. 219
 4. Gemeentewet, art. 220
 5. Gemeentewet, art. 221
 6. Gemeentewet, art. 222
 7. Gemeentewet, art. 223
 8. Gemeentewet, art. 224
 9. Gemeentewet, art. 225
 10. Gemeentewet, art. 226
 11. Gemeentewet, art. 227
 12. Gemeentewet, art. 228
 13. Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201301-01-2015nieuwe regeling

18-12-2013

Larens Journaal 27-12-2013

raadsbesluit 2013/65-VII

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting

Raadsbesluit

2013/65-VII

 

 

De raad van de gemeente Laren;

 

gelezen voorstel 2013/65 d.d. 5 november 2013 van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 147 jo. 149 en 219 tot en met 229 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

"Verordening op de heffing en de invordering van Precariobelasting"

Deel  

Artikel 1 Voorwerp van belasting; belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, een belasting geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 2 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, heeft.

Artikel 3 Heffingsgrondslag

De belasting wordt geheven naar het aantal eenheden, bepaald en berekend aan de hand van de in deze verordening opgenomen tarieven, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4 en 5.

Artikel 4 Oppervlakte

1. Bij het hebben van voorwerpen op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, wordt de oppervlakte bepaald op die, welke door de voorwerpen wordt overdekt.

2. Bij het hebben van voorwerpen onder gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, wordt de oppervlakte bepaald op die, uitgaande van een horizontale projectie van de voorwerpen.

Artikel 5 Begripsomschrijvingen

1. Voor de toepassing van de tarieven wordt verstaan onder:

a. een jaar: een kalenderjaar;

b. een kwartaal: een kalenderkwartaal;

c. een maand: een kalendermaand;

d. een week: een kalenderweek;

e. een dag: een etmaal;

f. een dagdeel: een ochtend (6-12 uur), middag (12-18 uur), avond (18-24 uur) of nacht (0-6 uur).

 

2. Gedeelten van de in de tabel genoemde tijds- en andere eenheden worden voor een geheel gerekend, met dien verstande dat indien het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar en het hebben van voorwerpen aanvangt in de loop van het tijdvak, de belasting zoveel twaalfden van het over een jaar te betalen bedrag beloopt als er na het aanvangstijdstip nog volle maanden van het belastingtijdvak resteren.

Artikel 6 Tarief

1. Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor zover in de verordening geen bijzonder tarief is bepaald, geheven per m²:

a. per week of een gedeelte daarvan € 2,10

b. per maand € 6,45

c. per jaar € 57,65

 

2. Bouwmaterialen, werken of inrichtingen in, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, per m² of indien het een stut, schoor, paal, tuitouw of daarmee gelijk te stellen voorwerp betreft, per voorwerp:

a. per week of een gedeelte daarvan € 2,10

b. per maand € 7,05

c. per jaar € 72,20

 

3. Indien het een hekwerk betreft, per strekkende meter:

a. per dag € 0,70

b. per week € 1,40

c. per maand € 3,65

d. per jaar € 22,05

 

4. Objecten onder openbare gemeentegrond, te weten leidingen, kabels, kokers, buizen, draden of soortgelijke voorwerpen per strekkende meter, per jaar € 1,15

 

4a. Voor het hebben van objecten, ten behoeve van het transport van gas, elektriciteit, warmte of water onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, te weten leidingen, kabel, kokers, buizen, draden of soortgelijke voorwerpen, wordt in afwijking van de leden 4 en 5, geheven per strekkende meter, per jaar € 2,35

 

5. Objecten boven openbare gemeentegrond, te weten leidingen, kabels, kokers, draden of soortgelijke voorwerpen per strekkende meter, per jaar € 2,10

 

6. Voor het plaatsen van banken, tafeltjes en stoelen, tochtschermen, bloemen- of plantenbakken e.d. bij caféterrassen, per m², per maand € 4,85

 

7. Een rijwielrek of -blok, per m², per jaar € 43,20

 

8. Een automatisch verkoop- of ander toestel per ½ m² frontoppervlakte, per jaar € 36,00

 

9. Spandoeken of andere aankondigingen per strekkende meter, gerekend naar de grootste afmeting:

a. per week of een gedeelte daarvan € 2,10

b. per maand € 6,45

c. per jaar € 57,65

 

10. Voor het hebben van kramen, kiosken, wagens, tenten en dergelijke voor de verkoop van waren, alsmede voor het uitstallen van goederen, uitgezonderd het plaatsen of uitstallen daarvan op de marktplaatsen gedurende de aangewezen marktdagen, per m²:

a. per dag € 2,10

b. per week € 7,05

c. per maand € 28,80

d. per jaar:

- gedurende één dag per week € 72,20

- gedurende twee dagen per week € 108,15

- gedurende drie dagen per week € 144,30

- gedurende vier dagen per week € 180,40

- gedurende vijf dagen per week € 216,45

 

 

11. Voor het plaatsen van een afzetbak (container), zeecontainer/bouwkeet, per m²:

a. per dag € 0,95

b. per week € 1,95

c. per maand € 6,60

d. per jaar € 58,45

 

12. Voor het plaatsen van een circustent, op gemeentegrond,

per dag € 93,80

 

13. Voor het plaatsen van driehoeksborden aan lichtmasten op gemeentegrond, per bord:

a. per dag € 2,05

b. per week € 6,85

c. per maand € 27,55

 

14. Voor het tijdelijk plaatsen van een kantoor- of winkelgebouw, per m²:

a. per dag € 1,65

b. per week € 3,30

c. per maand € 12,10

d. per jaar € 105,60

 

15. Voor het in gebruik nemen van een parkeerplaats voor het maken van filmopnames, per parkeerplaats, per dagdeel € 16,50

Artikel 7 Wijze van heffing

1. De in deze verordening genoemde belasting, waarvoor een jaartarief geldt, wordt geheven bij wege van aanslag.

2. De overige belasting wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of een gedagtekend besluit, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

3. De belasting wordt verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak, of zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 8 Tijdstip van betaling

De belasting is invorderbaar in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet, de nota of het besluit.

Artikel 9 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van:

1. het hebben van voorwerpen en werken ten behoeve van percelen, waarvan de gemeente krachtens recht van bezit of enig ander zakelijk recht de genothebbende is, met uitzondering van die percelen, welke aan derden zijn verhuurd;

2. de door Post NL en/of KPN aangebrachte brievenbussen, postzegelautomaten, telefooncellen en niet tot reclame dienende aanwijzingen voor het publiek;

3. het hebben van wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en van andere overeenkomstige instellingen;

4. het hebben van voorwerpen of werken, welke daar ingevolge een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd;

5. het hebben van halteborden, wachthuisjes en dergelijke ten dienste van openbare middelen van vervoer;

6. het hebben van buizen tot lozing van faecaliën, van huishoud- of hemelwater, welke rechtstreeks aansluiten op de gemeentelijke riolering;

7. het hebben van voorwerpen, gebruikt voor activiteiten met een politiek, godsdienstig, geestelijk, wereldbeschouwelijk, sociaal, weldadig doel dan wel, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële (neven)activiteit, voor activiteiten met een sportief, cultureel, recreatief of mediadoel;

8. het hebben van borden tot verhuur of verkoop van woningen of percelen, in het geval deze borden aan de te verhuren of te verkopen woningen of percelen zijn bevestigd.

Artikel 10 Ontheffing

Indien het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar en de voorwerpen zijn verwijderd vóór het verstrijken van het belastingtijdvak, wordt op verzoek van de belastingplichtige naar evenredigheid ontheffing verleend over de na verwijdering resterende volle maanden van het heffingstijdvak.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De "Verordening Precariobelasting 2013", vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 19 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2014.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening precariobelasting 2014".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Laren in zijn openbare vergadering van 18 december 2013.

drs. T.W. Zwemmer drs. E.J. Roest

griffier voorzitter