Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Besluit tot Aanwijzing toezichthouders ex artikel 4.2 Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) jo. artikel 5:11 Awb

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot Aanwijzing toezichthouders ex artikel 4.2 Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) jo. artikel 5:11 Awb
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Wet BRP 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2019nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-315372

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot Aanwijzing toezichthouders ex artikel 4.2 Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) jo. artikel 5:11 Awb

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4.2 Wet basisregistratie personen;

 

Overwegende

 

- dat het college op grond van hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen en daarop gebaseerde voorschriften, toezichthouders kunnen aanwijzen;

 

- dat artikel 4.2 van de Wet BRP het college verplicht om toezichthouders in de zin van titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen.

 

 

Besluit:

 

I de volgende personen aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 4.2 van de Wet BRP jo. artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet BRP:

 

- de medewerkers in vaste dienst van team Publiek in de functie van front-, mid-, en backoffice medewerker

- de medewerkers in vaste dienst van team Vergunningen, Handhaving en Juridische Zaken in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

 

II dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking.

 

III dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet BRP 2019.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Laren,

Secretaris,

G. Kolhorn

Burgemeester,

N. Mol