Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Verordening clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep
CiteertitelVerordening clientenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlageVerordening cliëntenparticipatie Wsw Toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt per 1 juli 2008 met terugwerkende kracht in werking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-200801-07-2008nieuwe regeling

25-06-2008

Larens Journaal 04-07-2008

Raadsbesluit 2008/23-II  

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep

De raad van de gemeente Laren;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei ’08, nr. ,inzake de modernisering van de Wsw;

 

gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

 

overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen over de wijze waarop de personen, bedoeld in het eerste lid, of hun wettelijk vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering van de wet,

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Gemeenschappelijke Regeling (GR): gemeenschappelijke regeling Tomingroep voor de gemeenten Almere, Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

b. cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop de gemeente Wsw-gerechtigden betrekt in de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wsw-beleid;

c. gemeentelijk beleid arbeidsparticipatie : de samenhangende wijze waarop de gemeente in al haar beleid en verantwoordelijkheden ten aanzien van de Wsw, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan reguliere arbeid van Wsw-gerechtigden en aangepaste arbeid waar nodig;

d. Cliëntenraad Wsw: de door het college van burgemeester en wethouders als zodanig erkende en voor deze GR actief zijnde cliëntenraad van Wsw-gerechtigden, hierna te noemen: Wsw-raad;

e. Wsw-gerechtigden: ingezetenen die voor de Wsw geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoordigers, te weten:

• Wsw-gerechtigden op de wachtlijst

• Wsw-gerechtigden als werknemer van een SW-bedrijf of

• Wsw-gerechtigden als werknemer bij een reguliere werkgever

f. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren.

Artikel 2 Doelstelling Wsw-raad

Het bewerkstelligen dat Wsw-gerechtigden vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde beleid inzake de uitvoering van de Wsw.

Artikel 3 Taken van de WSW-raad

 • 1

  De WSW-raad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de GR en behartigt op deze wijze de belangen van de cliënten.

 • 2

  De WSW-raad adviseert niet over:

  a. de uitvoering van wettelijke voorschriften als er voor die uitvoering geen ruimte voor eigen beleid is gelaten;

  b. onderwerpen van interne organisatie voor zover deze geen aanwijsbare gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de cliënten;

  c. klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben;

  d. de uitvoeringsaspecten van de Tomingroep. Hiervoor heeft de Tomingroep een Ondernemingsraad conform de Wet op de ondernemingsraden

Artikel 4 Werkwijze

 

Artikel 4a Advies

 • 1

  In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw-beleid vraagt het bestuur van de GR om advies aan de Wsw-raad.

 • 2

  De Wsw-raad is ook gerechtigd uit eigener beweging advies uit te brengen aan het bestuur van de GR.

 • 3

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 4

  De aan de Wsw-raad gevraagde adviezen worden binnen 3 weken uitgebracht. De adviestermijn gaat in als de Wsw-raad de benodigde stukken ontvangen heeft.

 • 5

  In het geval het bestuur van de GR in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de Wsw-raad, wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de Wsw-raad is afgeweken.

 • 6

  Het bestuur van de GR voorziet de Wsw-raad van de informatie voor het naar behoren kunnen functioneren van de WSW-raad. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen.

Artikel 4b Overleg

 • 1

  Tussen het bestuur van de GR en de Wsw-raad vindt minimaal 2 maal per jaar een structureel overleg plaats.

 • 2

  De samenwerking tussen het bestuur van de GR en de Wsw-raad wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel wordt de verordening daarop aangepast of gewijzigd.

Artikel 4c Samenstelling en benoeming

 • 1

  De Wsw-raad bestaat uit personen als bedoeld in artikel 1 Wsw.

 • 2

  De Wsw-raad telt minimaal 5 en maximaal 11 leden.

 • 3

  De leden worden door het bestuur van de GR benoemd op voordracht van de Wsw-raad.

 • 4

  De leden benoemen uit hun midden een voorzitter.

Artikel 5 Faciliteiten

 • 1

  Het bestuur van de GR stelt ten behoeve van de Wsw-raad jaarlijks zodanige middelen ter beschikking dat de WSW-raad redelijkerwijze in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening de belangen te behartigen van de in de regio woonachtige Wsw-gerechtigden.

 • 2

  De middelen als bedoeld in het eerste lid worden jaarlijks opgenomen in de begroting van de GR en toegekend op basis van een begroting van de Wsw-raad.

 • 3

  Voor niet reguliere activiteiten kan de Wsw-raad bij het bestuur van de GR een projectsubsidie aanvragen.

   

Artikel 6 Beleidsregels

 • 1

  Het college stelt op voordracht van het bestuur van de GR ter nadere uitvoering van deze verordening beleidsregels op.

 • 2

  Bij de beleidsregels wordt het oordeel van de WSW-raad gevoegd.

 • 3

  Deze beleidsregels omvatten in elk geval:

  a. een omschrijving van de middelen die ter beschikking komen van de WSW-raad voor een adequate uitoefening van hun taken in het kader van de Verordening;

  b. de bedragen voor deze middelen.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkintreding

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw- beleid 2008

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2008.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 25 juni 2008

 

 

drs. T.W. Zwemmer                                                        drs. E.J. Roest

griffier                                                                                voorzitter