Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Laren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Laren
Citeertitel"Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen"
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlageLaren Antidiscriminatieverordening Toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt per 28 januari 2010 met terugwerkende kracht in werking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-201028-01-2010nieuwe regeling

24-02-2010

Larens Journaal 12-03-2010

Raadsbesluit 2010/10  

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Laren

De raad van de gemeente Laren

 

gelezen het voorstel d.d. 12 januari 2010 van burgemeester en wethouders inzake het vaststellen van de Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening;

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen ;

B E S L U I T :

 

De verordening inrichting antidiscriminatievoorziening vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

2. Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

3. De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

4. Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

5. Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

6. Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

7. Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeesters en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

1. De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

2. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

- Per post;

- Per e-mail;

- Telefonisch;

- Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

a. De afdoeningstermijn van klachten;

b. De wijze van afdoening van klachten;

c. De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2

  Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidicriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

 • 3

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 • 4

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de centrale antidiscriminatievoorziening voor Gooi en Vechtstreek: Versa Bureau Art. 1.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 28 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 24 februari 2010.

 

 

drs. T.W. Zwemmer                                                       drs. E.J. Roest

griffier                                                                               voorzitter