Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Verordening inzake de winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de winkeltijden
CiteertitelVerordening winkeltijden Laren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Winkelsluitingswet 1976. De wijzigingsverordening, vastgesteld d.d. 29 mei 2002, betreft een wijziging van artikel 5. De wijzigingsverordening, vastgesteld d.d. 21 februari 2002, betreft een wijziging van artikel 5.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-201421-03-2014Intrekking

05-03-2014

Larens Journaal 20-3-2014, nr. 15114

Raadsbesluit 2014/02
26-12-200905-12-200921-03-2014art. 5a

25-11-2009

Larens Journaal 18-12-2009

Raadsbesluit 2009/55  
02-03-200705-12-2009art. 5

21-02-2007

01-03-2007 Laarder Courant De BEL

Raadsbesluit 2/2007  

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden

De raad van de gemeente Laren

 

gelezen het voorstel d.d. 20 oktober 2009;

 

gelet op artikel 149 Gemeentewet en de Winkeltijdenwet;

B E S L U I T :

Vast te stellen de hierna volgende wijziging van de “Verordening winkeltijden Laren” ( 3e wijziging);

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing op grond van deze verordening binnen acht weken;

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders;

 • 2

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, gelden niet op ten hoogste zes door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 5a Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 en 16.00 uur en waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen tot ten hoogste 20.00 uur.

 • 3

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  a. de winkel dient op de dag waarvoor ontheffing wordt verleend gesloten te zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur;

  b. er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

  c. De ontheffing wordt telkens voor de tijd van ten hoogste een jaar verleend.

 • 4

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel”.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  b. het uitstallen van goederen;

 • 2

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: Feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 7 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8 In werking treden

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip.

 • 2

  De verordening als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Winkelsluitingswet 1976 (veertiendagenregeling) wordt ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden Laren".

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad.