Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden
CiteertitelVerordening marktgelden 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpWettenbank

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening marktgelden 2008, vastgesteld d.d. 2 november 2007. De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 219
 2. Gemeentewet, art. 220
 3. Gemeentewet, art. 221
 4. Gemeentewet, art. 222
 5. Gemeentewet, art.223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-201115-01-2011Intrekking

15-12-2010

14-1-2011 Larens Journaal

Raadsbesluit 2010/80-III  
19-12-200915-01-2011nieuwe regeling

25-11-2009

18-12-2009 Larens Journaal

Raadsbesluit 2009/V

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden

De raad van de gemeente Laren;

 

gelezen het voorstel d.d. 20 oktober 2009 van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 219 tot en met 229 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

"VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN

MARKTGELDEN"

Artikel 1 Voorwerp van belasting; belastbaar feit

Onder de naam marktgelden wordt een recht geheven voor het op een marktdag innemen van een standplaats op de voor markt aangewezen plaatsen gedurende de voor de markt aangegeven tijd.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die een standplaats inneemt.

Artikel 3 Heffingsgrondslag

 • 1

  Het recht wordt geheven naar de frontbreedte van de toegewezen standplaats en bedraagt € 3,28 per strekkende meter.

 • 2

  Bij toewijzing van een vaste standplaats voor ten minste drie maanden wordt op de in het eerste lid van dit artikel genoemd tarief een korting toegepast van 10%.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1

  Het recht wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een van een doorlopend volgnummer voorziene bon, nota, kwitantie of andere schriftuur.

 • 2

  Het recht van een vaste standplaats wordt in afwijking van het bepaalde in het eerste lid geheven door middel van een gedagtekende kwartaalnota.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

Het marktgeld dient te worden voldaan ingeval de kennisgeving:

1. als bedoeld in artikel 4, eerste lid, mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

2. als bedoeld in artikel 4, tweede lid, schriftelijk wordt gedaan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeesters en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De “Verordening Marktgelden 2008”, vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 2 november 2007, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Marktgelden 2010".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 25 november 2009.

 

 

drs. T.W. Zwemmer                                                            drs. E.J. Roest

raadsgriffier                                                                          voorzitter