Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de delmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur ("Verordening doelmatig- & doeltreffendheid"), van de gemeente Laren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de delmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur ("Verordening doelmatig- & doeltreffendheid"), van de gemeente Laren
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Laren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt per 7 maart 2004 met terugwerkende kracht in werking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-201007-03-2004nieuwe regeling

22-10-2003

Larens Journaal 16-07-2010

Raadsbesluit 22-10-2003  

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de delmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur ("Verordening doelmatig- & doeltreffendheid"), van de gemeente Laren

De raad van de gemeente Laren besluit;

 

gelet op artikel 213 a Gemeentewet;

 

vast te stellen:

 

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur ("Verordening doelmatig- & doeltreffendheid"), van de gemeente Laren.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Doelmatigheid

De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

b. Doeltreffendheid

De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de 8 jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 2

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal 1 (delen van) programma’s en paragrafen.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 30 juni (met het aanbieden van de jaarrekening) een onderzoeksplan naar de raad voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  a) het object van onderzoek;

  b) de reikwijdte van het onderzoek;

  c) de onderzoeksmethode;

  d) doorlooptijd van het onderzoek;

  e) de wijze van uitvoering.

 • 3

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en, indien noodzakelijk, aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 7 maart 2004.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Laren”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad woensdag 22 oktober 2003.

 

 

drs. E.J. Roest                                                          P.G.J.M. van Boxtel

voorzitter                                                                    griffier