Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Evenementenbeleid gemeente Laren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEvenementenbeleid gemeente Laren
CiteertitelEvenementenbeleid
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Laren 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2008nieuwe regeling

18-12-2007

Larens Journaal 18-1-2008

Besluit 18-12-2007

Tekst van de regeling

Intitulé

Evenementenbeleid

Inleiding

Het mooie dorp Laren is een erg aantrekkelijk decor voor het organiseren van evenementen. We krijgen dan ook veel aanvragen hiervoor. Eigenlijk zouden we bijna elk weekend in het centrum van het dorp een evenement kunnen hebben. Daar is op zich niets mis mee. Evenementen leveren een positieve bijdrage aan de sociale cohesie, aan de levendigheid en de gezelligheid in het dorp en bieden een mogelijkheid Laren regionaal en nationaal te profileren.

Maar, ons centrum heeft ook een woonfunctie. Als je in het centrum woont, weet je dat je niet in een rustige buitenwijk woont. Maar de inwoners van het centrum mogen van hun overheid toch aandacht voor hun woon- en leefklimaat verwachten. Het is dus zaak een goede balans te vinden tussen de belangen van de organisatoren van evenementen en die van de bewoners van het centrum.

 

Beperkingen

1. de fysieke ruimte: iedereen wil zijn evenement het liefst op de Brink of op Plein 1945 houden (en andere "pleinen" heeft Laren eigenlijk ook niet) en

2. de tijdsruimte: een jaar heeft nu eenmaal maar 365 dagen en 52 weekends.

 

Kaders

De gemeenteraad heeft in artikel 2.2.2, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) al via de weigeringsgronden de kaders bepaald waarbinnen de burgemeester vergunning kan verlenen voor het houden van een evenement.

Voorts bepaalt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dat een bestuursorgaan (in dit geval dus de burgemeester) bij zijn beslissing op een aanvraag binnen de grenzen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur moet blijven. Dit houdt in: geen willekeur, gelijke gevallen gelijk behandelen, belangen afwegen. In de jurisprudentie is in verband hiermee de eis ontwikkeld dat, om een mogelijk verwijt van willekeur te vermijden, voor afwegingen als die hierboven zijn benoemd het bevoegde orgaan een uitvoeringsbeleid vaststelt.

Zodra er een beleid in werking is getreden, wordt daarvan dan niet afgeweken. Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen (art. 4:84 Awb).

De kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld zijn:

* het belang van de openbare orde (= spreiden van de evenementen naar ruimte en tijd);

* het belang van het voorkomen of beperken van overlast (= balans tussen levendigheid en rust in de woonomgeving);

* het belang van de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen en

* het belang van de zedelijkheid of de gezondheid.

Beleidsregels

Gelet op artikel 2.2.2 van de APV, in het licht van het vorenstaande,

besluit de burgemeester van Laren

vast te stellen de volgende beleidsregels ter uitvoering van dit APV-artikel:

Artikel 1 Wat betreft de tijd

Er wordt voor maximaal één maal per maand een evenementenvergunning verleend, met uitzondering van de maanden mei tot en met september in welke maanden méér dan één evenement kan worden vergund, met dien verstande echter dat in deze maanden ten minste één weekend "evenementvrij" zal zijn;

Artikel 2 Aan een evenement wordt voorts altijd een eindtijd verbonden van

* voor de werkdagen 23.00 uur wat betreft muziek en van 24.00 uur wat betreft de aanwezigheid van publiek en

* voor de vrijdag- en zaterdagavonden alsmede voor de avonden voorafgaande aan algemeen erkende feestdagen 24.00 uur wat betreft de muziek en 01.00 uur wat betreft de aanwezigheid van publiek;

Artikel 3 Wat betreft de plaats

In principe mogen evenementen uitsluitend op de Brink en Plein 1945 plaatsvinden; vergunning kan worden verleend voor een andere plaats indien die daarvoor - gezien aard en/of schaal van het evenement - meer geëigend is en uiteraard met toestemming van de rechthebbende op het desbetreffende terrein;

Artikel 4 Wat betreft de voorrang

De traditioneel bestaande evenementen (zie bijlage I) gaan voor; voor andere evenementen geldt als selectiecriterium "wie het eerst komt (= aanvraagt), het eerst maalt".

Artikel 5 Aanmelden evenement

Evenementen moeten, in verband met de beoordeling en planning van mogelijk noodzakelijke politie-inzet, vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan dat waarin het evenement zal worden georganiseerd, bij de burgemeester worden aangemeld; dit laat onverlet de aanvraagtermijn van artikel 2.2.2, tweede lid, sub a en b, van de APV;

Artikel 6 Verkeersregulering

Bij evenementen met een voorzienbaar grote toeloop van publiek worden aan de vergunning voorschriften verbonden omtrent door de organisator te treffen verkeersregulerende maatregelen;

Artikel 7 Geluidsbeperking

Aan een evenementenvergunning wordt altijd een maximale geluidsgrens van 95 dBA opgenomen, gemeten op een afstand van drie meter van de geluidsbron;

Artikel 8 Formulier

Alleen op het voorgeschreven formulier ingediende - volledig ingevulde - aanvragen om evenementenvergunning worden in behandeling genomen.

Artikel 9 Snuffelmarkten

Het beleid - vastgesteld op 31juli 2007 - betreffende snuffelmarkten, rommelmarkten, e.d. maakt integraal onderdeel uit van dit evenementenbeleid.

Laren, 18 december 2007.

De burgemeester van Laren,

Drs. E.J. Roest