Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied
CiteertitelAanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van de burgemeester van 9 januari 2018 is deze gemeentelijke regeling van toepassing verklaard op het hele grondgebied van de gemeente Leeuwarden, zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 201 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Sudwest-Fryslan, is ontstaan. N.B. besluit is van kracht per 01-01-2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden, art. 2.9.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-200910-03-2010nieuwe regeling

24-02-2009

Huis aan Huis; 4 maart 2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied (artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden);

De burgemeester van Leeuwarden heeft op 24 februari 2009 de binnenstad van Leeuwarden aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit besluit treedt in werking op 10 maart 2009 en is geldig tot 10 maart 2010.

Aanleiding

De Teamchef politie Leeuwarden heeft in januari 2009 een voorstel gedaan tot aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied (“Binnenstad”) in het centrum van Leeuwarden. Op 4 februari 2009 heeft de burgemeester in het driehoeksoverleg beraadslaagd met de officier van justitie, arrondissement Leeuwarden, en de teamchef politie Leeuwarden.

Door het gemeentebestuur van Leeuwarden wordt sinds 2003 een wapen-ontmoedigingsbeleid gevoerd met o.a. de invoering van de politie-horecakluizen, een stringent beleid om uitgaansgeweld te voorkomen en tegen te gaan, de inzet van het instrument preventief fouilleren (juli 2004), het instellen van het messenverbod (2004) en de realisatie van camerabewaking vanaf 2006. Op 11 maart 2004 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden op grond van artikel 151b van de Gemeentewet bij verordening aan de burgemeester van Leeuwarden de bevoegdheid verleend om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen (artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening APV Leeuwarden 2003). De officier van justitie kan in een veiligheidsrisicogebied voor een bepaalde tijd en in een bepaald gebied een last afgeven waardoor er in het veiligheidsrisicogebied preventief gefouilleerd kan worden. Vanaf 10 juli 2004 wordt preventief gefouilleerd in het aangewezen veiligheidsrisicogebied Binnenstad.

Het merendeel van de geweldsdelicten (waaronder straatroven) in Leeuwarden vindt plaats in de Binnenstad. De burgemeester van Leeuwarden heeft overleg gevoerd met de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie over de aanwijzing van de Binnenstad als veiligheidsrisicogebied.

De absolute en relatieve omvang van wapenincidenten is in het veiligheidsrisicogebied in vergelijking met de omliggende gebieden significant en onaanvaardbaar hoog. Het voorstel aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied in het centrum van Leeuwarden beschrijft de omstandigheden waaruit blijkt dat in het gebied Binnenstad sprake is van verstoring van de openbare orde, dan wel ernstige vrees voor het ontstaan daarvan.

Het gebied Binnenstad bestaat uit de buurten: het Blokhuisplein, de Waag, de grote Kerkbuurt, het Hoeksterend, de Nieuwestad, het Oldehoofsterkerkhof, het Stationsplein en het Zaailand. Begrensd door: Hoeksterend, Bleeklaan, Bote van Bolswertstraat, Alma Tademastraat, een gedeelte van de Emmakade noordzijde, Julianastraat en Spoorstraat. De Spoorrails evenwijdig gelegen aan de Oostergoweg, Hollanderdijk, Wijnhornsterstraat, Van Loonstraat, Stephansonviaduct tot de spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen, een denkbeeldige lijn vanaf de spoorlijn naar de Verlaatsbrug, Westerstadsgracht, Noorderstadsgracht en Verversbrug; de voornoemde straten en grachten behoren ook tot het gebied.

Tot nu toe zijn bij 100% van de preventief fouilleeracties (vuur)wapens in beslag genomen. Naast de genoemde wapens zijn ook drugs in beslag genomen.

De afbakening van het aangewezen gebied wordt bepaald door de plaats waar de wapenincidenten zich bij herhaling voordoen. De afbakening van het aangewezen gebied wordt tevens bepaald door de toegangswegen die zich in de nabije omgeving bevinden van de plaats waar de wapenincidenten zich bij herhaling voordoen. De begrenzing van de gebieden laat ruimte voor geringe verplaatsingen van de incidenten binnen de afgebakende gebieden.

De duur van de aanwijzing is gerelateerd aan de ontwikkeling van het aantal wapenincidenten sinds de eerste aanwijzing als veiligheidsrisicogebied in juli 2004.

Uit de ontwikkeling van het aantal wapenincidenten over de periode 2003 t/m 2008 blijkt dat significante daling en stabilisering van het aantal wapenincidenten een langdurige inspanning vereist. Blijkens de ervaring voor een substantiële daling van het aantal wapenincidenten is aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied Binnenstad voor een langere periode noodzakelijk.

Het gemeentebestuur van Leeuwarden volgt toe- of afname van het aantal wapenincidenten en de wapenopbrengsten zowel in de veiligheidsrisicogebieden als in de gehele politieregio permanent. De burgemeester van Leeuwarden zal het aanwijzingsbesluit onmiddellijk intrekken als de verstoring van de openbare orde, dan wel de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan is geweken.

Gebied

Het gebied Binnenstad bestaande uit de volgende buurten is aangewezen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2.9.1 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden: het Blokhuisplein, de Waag, de grote Kerkbuurt, het Hoeksterend, de Nieuwestad, het Oldehoofsterkerkhof, het Stationsplein en het Zaailand. Begrensd door: Hoeksterend, Bleeklaan, Bote van Bolswertstraat, Alma Tademastraat, een gedeelte van de Emmakade noordzijde, Julianastraat en Spoorstraat. De Spoorrails evenwijdig gelegen aan de Oostergoweg, Hollanderdijk, Wijnhornsterstraat, Van Loonstraat, Stephansonviaduct tot de spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen, een denkbeeldige lijn vanaf de spoorlijn naar de Verlaatsbrug, Westerstadsgracht, Noorderstadsgracht en Verversbrug; de voornoemde straten en grachten behoren ook tot het gebied.

Het aanwijzingsbesluit ligt tijdens kantooruren ter inzage op het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 1 te Leeuwarden. Een kaart van het gebied is als bijlage bij dit besluit toegevoegd

De burgemeester,

Drs. F.J.M. Crone

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van het besluit hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar de Burgemeester van Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.