Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Beleidsregel binnenplanse ontheffingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel binnenplanse ontheffingen
CiteertitelBeleidsregel binnenplanse ontheffingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-200901-01-2016nieuwe regeling

13-01-2009

Huis aan Huis; 28 januari 2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel binnenplanse ontheffingen

 

 

Beleidsregel zienswijzen binnenplanse ontheffingen

De Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) is op 1 juli 2008 in werking getreden. Ten aanzien van de binnenplanse ontheffingen, voorheen genaamd de artikel 15 Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) vrijstellingen, betekent dit een wijziging in de procedure.

Artikel 3.6 lid 5 van Wro bepaalt namelijk dat belanghebbenden in de gelegenheid moeten worden gesteld om hun zienswijzen omtrent een voorgenomen ontheffing naar voren te brengen. Dit betekent dat het college van burgmeester en wethouders een besluit kan nemen over de termijn waarbinnen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen in te dienen.

Door middel van onderhavige beleidsregel stelt het college van burgemeester en wethouders de termijn voor het indienen van zienswijzen bij het verlenen van binnenplanse ontheffingen op twee weken.

Onderhavig besluit geldt overigens alleen voor de gevallen waarin het bestemmingsplan zelf geen bepalingen omtrent de procedure bevat.

De bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht omtrent de indiening van zienswijzen zijn van overeenkomstige toepassing. Het gaat hierbij om de artikelen 6:9 en 6:10 Awb.

 

Beleidsregel zienswijzen binnenplanse ontheffing

Onderhavige regeling is van toepassing op besluiten waarbij een binnenplanse ontheffing wordt verleend, indien het betreffende bestemmingsplan geen regeling omtrent de procedure bevat.

De termijn voor het indienen van zienswijzen bij een besluit ex. Artikel 3.6 lid 1 onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt twee weken.

Art. 2.

De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd.

Art. 3.

Zienswijzen dienen schriftelijk te worden ingediend door belanghebbenden.

Art 4.

De artikelen 6:9 en 6:10 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing op zienswijzen die in het kader van een binnenplanse ontheffing worden ingediend.