Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Mandaatoverzicht financiele dienstverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatoverzicht financiele dienstverlening
CiteertitelMandaatoverzicht financiele dienstverlening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

--

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-200703-07-200720-03-2008nieuwe regeling

18-09-2007

Huis aan Huis; 26 september 2007

181588

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatoverzicht financiele dienstverlening

 

 

BELASTINGEN

SECTOR FINANCIËLE DIENSTVERLENING

TREASURY

Nr.

Bevoegdheid

(Wettelijke) grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Gevolmachtigde/ gemachtigde

Ondergevolmachtigde/ ondergemachtigde

1

a. Volmacht

Het opereren op de kapitaalmarkt:

het aangaan, wijzigen en opzeggen van overeenkomsten voor geldleningen en voor het uitzetten van middelen

Artikel 160 Gemeentewet Artikel 10:12 Awb

Burgemeester en wethouders

Sectormanager Financiële Dienstverlening

Treasurymanager

b. Machtiging

Het ondertekenen van overeenkomsten van geldleningen op de kapitaalmarkt

Artikel 171 Gemeentewet

Artikel 10:12 Awb

Burgemeester

Sectormanager Financiële Dienstverlening

Treasurymanager

2

a. Volmacht

Het opereren op de geldmarkt:

het aangaan, wijzigen en opzeggen van overeenkomsten voor geldleningen en voor het uitzetten van middelen

Artikel 160 Gemeentewet Artikel 10:12 Awb

Burgemeester en wethouders

Sectormanager Financiële Dienstverlening

Treasurymanager

b. Machtiging

Het ondertekenen van overeenkomsten van overeenkomsten van geldleningen op de geldmarkt

Artikel 171 Gemeentewet Artikel 10:12 Awb

Burgemeester

Sectormanager Financiële Dienstverlening

Treasurymanager

Nr.

Bevoegdheid

(Wettelijke) grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Gevolmachtigde/ gemachtigde

Ondergevolmachtigde/ ondergemachtigde

3

a. Volmacht

Het aangaan, wijzigen en opzeggen van overeenkomsten voor het gebruik van gemeentelijke bankrekeningen

Artikel 160 Gemeentewet Artikel 10:12 Awb

Burgemeester en wethouders

Sectormanager Financiële Dienstverlening

Treasurymanager

b. Machtiging

Het ondertekenen van overeenkomsten voor het gebruik van gemeentelijke bankrekeningen

Artikel 171 Gemeentewet

Artikel 10:12 Awb

Burgemeester

Sectormanager Financiële Dienstverlening

Treasurymanager

4

a. Volmacht

Het aangaan, wijzigen en opzeggen van rekening-courant-overeenkomsten

Artikel 160 Gemeentewet

Artikel 10:12 Awb

Burgemeester en wethouders

Sectormanager Financiële Dienstverlening

Treasurymanager

b. Machtiging

Het ondertekenen van rekening-courant-overeenkomsten

Artikel 171 Gemeentewet Artikel 10:12 Awb

Burgemeester

Sectormanager Financiële Dienstverlening

Treasurymanager

5

Volmacht

Het vervallen verklaren van een hypotheek (verlenen "royement om niet")

BW 3:274

Burgemeester en wethouders

Sectormanager Financiële Dienstverlening

Treasurymanager

6

Machtiging

Het ondertekenen van een zgn. “volmacht tot vervallen-verklaring hypotheek”

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Sectormanager Financiële Dienstverlening

Treasury-manager

7

a.Volmacht

Het verstrekken van garanties voor geldleningen

Artikel 160 Gemeentewet Artikel 10:12 Awb

Burgemeester en wethouders

Sectormanager Financiële Dienstverlening

Treasury-manager

b.Machtiging

Het ondertekenen van garantieverklaringen inzake geldleningen

Artikel 171 Gemeentewet

Artikel 10:12 Awb

Burgemeester

Sectormanager Financiële Dienstverlening

Treasury-manager

Totaalbesluit

aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering inzake alle heffingen en de Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden

Het college van burgemeester en wethouders en de sectormanager Financiële Dienstverlening;

Gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel a, b, c, d en e, artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet, artikel 28, 63, 66, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4, tweede lid, artikel 11, eerste lid, artikel 30, derde lid, artikel 32 en 38, van de Wet waardering onroerende zaken

Besluiten het volgende:

Artikel 1

Begripsomschrijving

Onder de volgende begrippen wordt verstaan:

a.heffingen

: belastingen en rechten als bedoeld in de Gemeentewet;

b.Wet WOZ

: Wet waardering onroerende zaken;

c.AWR

: Algemene wet inzake rijksbelastingen;

d.Uitvoering Wet WOZ

: alle bevoegdheden op grond van de Wet WOZ inzake waardering van onroerende zaken en vaststellen van WOZ-beschikkingen, het doen van uitspraak op een bezwaarschrift en het voeren van een procedure inzake een WOZ-beschikking bij de rechtbank en het gerechtshof;

e.WOZ-beschikking

: schriftelijke beslissing waarbij de waardevaststelling in het kader van de Wet WOZ plaatsvindt;

f.totale heffing

: alle bevoegdheden ter voorbereiding van de aanslagoplegging, bezwaar en (hoger) beroep;

g.aanslagoplegging

: het door middel van een belastingaanslag, dan wel op andere wijze, het mondeling of schriftelijk kenbaar maken van het verschuldigde bedrag;

h.bezwaar

: alle bevoegdheden inzake het voorbereiden en doen van uitspraak op het bezwaarschrift gericht tegen de aanslag of kennisgeving;

i.beroep rechtbank

: alle bevoegdheden inzake het voeren van een procedure bij de belastingrechter van de rechtbank ter zake van een aanslag of kennisgeving;

j.beroep gerechtshof

: alle bevoegdheden inzake het voeren van een procedure bij de belastingrechter van het gerechtshof ter zake van een aanslag of kennisgeving;

k.totale invordering

: alle bevoegdheden rond het invorderen van belastinggelden tot en met de dwanginvordering;

l.gewone invordering

: alle bevoegdheden rond het innen van belastinggelden tot en met de aanmaning;

k.dwanginvordering

: alle bevoegdheden rond het innen van belastinggelden na de aanmaning;

l.AZ

: dienst Algemene Zaken;

m.SOB

: dienst Stadsontwikkeling en- Beheer;

n.WZ

: dienst Welzijn;

o.FD

: sector Financiële Dienstverlening;

p.BZ

: team Burgerzaken;

q. B

: team Belastingen;

r.Wijza

: sector Wijkzaken;

s.CFA

: team Centrale Financiële Administratie;

t.IB

: sector Informatie Beheer;

u.B&W

: het college van burgemeester en wethouders;

v.H&I-ambtenaar

: heffings- en invorderingsambtenaar.

NB.

In de hierna genoemde artikelen zijn voor de duidelijkheid buiten de dienst AZ genoemde functies in de volledige hiërarchische lijn weergegeven (bijvoorbeeld SOB/Wijza).

Artikel 2

Aanwijzing door B&W ten aanzien van heffing en invordering

inzake alle heffingen van de gemeente Leeuwarden en de Wet WOZ

Aanwijzing

Wettelijke grondslag

Gemeenteambtenaar

Heffingsambtenaar

Artikel 231, tweede lid,

onderdeel b van de Gemeentewet

Sectormanager AZ/FD

Invorderingsambtenaar

Artikel 231, tweede lid,

onderdeel c van de Gemeentewet

Sectormanager AZ/FD

Medewerkers belastingen

Artikel 231, tweede lid,

onderdeel d van de Gemeentewet

Teamleider B

Juridisch beleidsmedewerker

WOZ-medewerker

WOZ-taxateur

Subjectenbeheerder

Senior medewerker Belastingen

Medewerker Belastingen

Belastingdeurwaarder

Parkeercontroleur

Controleur Hondenbelasting

Applicatiebeheerder

Informatiebeheerder

Belastingdeurwaarder

Artikel 231, tweede lid,

onderdeel e van de Gemeentewet

H.G.B. Bakker

R.Broersma

K.A. Dijkstra

Artikel 3

Aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzing belastingdeurwaarder door B&W

inzake belastingdeurwaarder/betekenaar van andere gemeenten

Wettelijke grondslag

Naam belastingdeurwaarder

Werkzaam voor de gemeente

Geboortedatum

artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet

E.Claassen

Almere

21-02-1962

M.L. de Vroede

Almere

23-07-1959

H.Karelsen

Amersfoort

03-07-1954

R.W. Kreeft

Amersfoort

22-05-1958

J.P. Kalverboer

Dordrecht

 

T.Bruinsma

Dordrecht

 

P.B.M. Havinga

Ede

08-09-1955

C.J. Leijdekkers

Emmen

20-03-1954

B.H. de Gries

Groningen

30-04-1969

E.M. Liekstra

Groningen

24-05-1969

J.C. Mulders

Groningen

16-05-1964

A.N.C.S. Janssens

Tilburg

22-01-1961

T.F.H. van Kemenade

Tilburg

24-01-1954

Artikel 4

Mandaat door de heffings- en invorderingsambtenaar (= sectormanager AZ/FD)

inzake alle gemeentelijke heffingen met uitzondering van de leges

Belastingsoort en beschikking

Mandaat/machtiging

Bevoegdheid

 

 

 

WOZ-beschikking

Teamleider B

Uitvoering Wet WOZ

 

Teamleider B

 

Baatbelasting

Hondenbelasting

OZB

Rioolrechten

Toeristenbelasting

Reinigingsheffingen

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

 

 

Begraafrechten

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Teamleider CFA

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

 

 

Brandweerrechten

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Teamleider CFA

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

 

 

Bruggelden

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Brugwachter SOB/Wijza

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

 

 

Havengelden

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Havenmeester SOB/Wijza

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

Teamleider CFA

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

 

 

Marktgelden

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Marktmeester SOB/Wijza

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

Teamleider CFA

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

 

 

Parkeerbelastingen

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Parkeercontroleur

Aanslagoplegging

(naheffingsaanslag)

 

 

 

Precariobelasting

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Havenmeester SOB/Wijza

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

Teamleider CFA

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

Artikel 5

Mandaat door de heffings- en invorderingsambtenaar (= sectormanager AZ/FD)

inzake de leges

Leges

(nummering volgens tarieventabel)

Mandaat/machtiging

Bevoegdheid

Mandaat

1.1 Algemeen

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Medewerker

Frontoffice

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

Medewerker Publieksservice

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

 

 

1.2 Beschikkingen

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Teamleider CFA

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

 

 

2.3 Raad- en commissiestukken

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Teamleider CFA

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

 

 

2.4 Verordening

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Teamleider CFA

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

Medewerker

Frontoffice

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

 

 

2.5 Burgerlijke stand

2.6 Trouwboekje

Huwelijk en samenleving

2.7 Huwelijksvoltrekking en geregistreerd partnerschap

2.8 t/m 2.10 GBA

2.11 Selecties

2.12 Reisdocumenten

2.13 Verklaring omtrent gedrag

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Medewerker BZ

Aanslagoplegging (kennisgeving),

Gewone invordering

 

 

 

2.14 IB

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Teamleider CFA

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

 

 

2.16 Rijbewijs

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Medewerker BZ

Aanslagoplegging (kennis-geving,

Gewone invordering

 

 

 

2.17 Demografische en statistische gegevens

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Teamleider CFA

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

 

 

2.18 Legalisatie handtekening

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Teamleider CFA

Aanslagoplegging, Gewone invordering

 

Medewerker BZ

Aanslagoplegging (kennisgeving,

Gewone invordering

 

 

 

2.19 Exploitatievergunning prostitutiebedrijven

2.20 t/m 2.22 Drank- en horecawet, muziekvergunningen en sluitingsuur

2.23 Kansspel- en behendigheidsapparaten

2.24 Verrekening en teruggaaf

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

 

 

3.1 APV vergunningen

3.2 t/m 3.4 Ligplaatsen

4.1 Kadaster landmeten

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

Teamleider CFA

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

Havenmeester SOB/Wijza

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

Medewerker

Frontoffice

Aanslagoplegging,

Gewone invordering

 

 

 

4.5.1 t/m 4.5.7 Vergunningen (bouwen, slopen, monument)

4.5.8 Verhoging

4.5.9 Verrekening en teruggaaf

4.7 Vergunning tav splitsing, omzetting, gebruik, registratie kamerverhuur

4.8 Vergunningvrijverklaring en overschrijving

4.9 Aanlegvergunning

4.10.Bestemmingswijziging zonder bouwen

4.11 Standaardinfo taxaties woningen

4.19 Winkeltijdenwet

4.21 Berijden van de Nieuwestad

4.22 Vervoer gevaarlijke stoffen

4.23 Gehandicapten parkeerkaart

4.24 Weg en verkeersreglement

4.25 Parkeerontheffing

4.26 Kabellegging

4.27 Marktverordening

8 Vergunningen Brandweer

Teamleider B

Totale heffing,

Totale invordering

 

 

 

Artikel 6

Mandaat/machtiging door B&W en de heffings- en invorderingsambtenaar

inzake algemene aspecten

 

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandaat/

machtiging

Ondermandaat/

machtiging

Beperking bevoegdheid

6.1

Toepassen van de hardheidsclausule

Art. 63 AWR

Sectormanager AZ/FD

Geen verder ondermandaat

/machtiging

mogelijk

 

6.2

Verlenen van kwijtschelding van een boete

Art. 66 AWR

Sectormanager AZ/FD

Teamleider B

Geen verder ondermandaat

/machtiging

mogelijk

6.3

Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belastingschulden

Artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet

Sectormanager AZ/FD

Teamleider B

Ondermandaat t/m beslissing met een maximum aanslagregel van € 2.500;

Geen verder ondermandaat

/machtiging

mogelijk

6.4

Verstrekken van gegevens aan de Waarderingskamer

Artikel 4, tweede lid, van de Wet WOZ

Sectormanager AZ/FD

Teamleider B

Geen verder ondermandaat

/machtiging

mogelijk

6.5

Voorleggen van geschil met afnemers aan de Waarderingskamer

Artikel 11, eerste lid, van de Wet WOZ

Sectormanager AZ/FD

Geen verdere ondermandatering mogelijk

 

6.6

Inlichtingen vragen bij afnemers voor juiste uitvoering Wet WOZ

Artikel 32 van de Wet WOZ

Sectormanager AZ/FD

Teamleider B

Geen verder ondermandaatmogelijk

6.7

Zorg voor gegevensbeheer (verzamelen, opslaan, verstrekken van gegevens, betreffende binnen de gemeente gelegen onroerende zaken en de waarde daarvan), voor zover noodzakelijk voor uitvoering Wet WOZ

Artikel 38 van de Wet WOZ

Sectormanager AZ/FD

Teamleider B

Geen verder ondermandaat

/machtiging

mogelijk

Artikel 7

Machtiging door B&W

 

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Machtiging

Beperking bevoegdheid

7.1

Instellen van beroep in cassatie en verder handelen in belastingprocedures inzake belastingen en WOZ-beschikkingen

Art. 28 AWR, Art 231, tweede lid, onderdeel a, Gemeentewet

Art 30, derde lid, Wet WOZ

Sectormanager AZ/FD

Geen verdere machtiging mogelijk

Artikel 8

Ondertekeningsmandaat door B&W

 

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandaat/

machtiginng

Beperking bevoegdheid

8.1

Ondertekening inzake beschikkingen op administratief beroepkwijtschelding

Art. 24 Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990,

Art. 231, tweede lid, onderdeel a, Gemeentewet

Sectormanager AZ/FD

Geen verder ondermandaat

/machtiging

mogelijk

Artikel 9

Wijze van ondertekening

(van stukken die niet in een geautomatiseerd proces worden aangemaakt)

1.De stukken, waarvan de bevoegdheden door de heffings- en invorderingsambtenaar zijn als bedoeld in artikel 4 en 5 worden, als volgt ondertekend:

“sectormanager Financiële Dienstverlening,

namens deze,”

2.De stukken, waarvan de bevoegdheden door B&W zijn gemandateerd of

2. waarvoor machtiging is verleend als bedoeld in artikel 6 en 7,

worden als volgt ondertekend:

“burgemeester en wethouders,

namens dezen,”

3. De stukken als bedoeld in artikel 8 worden als volgt ondertekend:

“Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders genomen besluit.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,

namens dezen,”

Artikel 10

Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als

“Aanwijzing- mandaat- en machtigingsbesluit heffing en invordering Leeuwarden 2007”.

Artikel 11

Inwerkingtreding

  • 1.

    Het ‘Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaarLeeuwarden 2005’, door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 12 juli 2005 en inwekinggetreden op 21 juli 2005, ‘Mandaatbesluit heffing en invordering Leeuwarden 2006’, ‘Besluit mandaat, machtiging en ondertekeningsmandaat Leeuwarden 2006’, ‘Aanwijzingsbesluit medewerkers team Belastingen Leeuwarden 2006’, ‘Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren voor inlichtingenverplichtingen Leeuwarden 2006’, ‘Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Leeuwarden 2006’, door het college van burgemeester en wethouders en de sectormanager Financiële Dienstverlening vastgesteld op 18 juli 2006 en inwerking getreden op 27 juli 2006, worden ingetrokken, met dien verstande dat zij blijven gelden voor de periode dat zij hebben gegolden.

  • 2.

    De in dit besluit genoemde functionarissen zijn tevens bevoegd de in dit besluit bedoelde handelingen te verrichten met betrekking tot belastbare feiten die vòòr de inwerkingtreding van dit besluit zijn gelegen.

  • 3.

    Dit besluit treedt in werking één dag na de bekendmaking.

Leeuwarden, 2007.

Burgemeester en wethouders voornoemd, Heffings- en

invorderingsambtenaar

burgemeester, drs. R.W.J. Westerveld

sectormanager AZ/FD