Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Richtlijnen reserves en voorzieningen Leeuwarden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRichtlijnen reserves en voorzieningen Leeuwarden 2016
CiteertitelRichtlijnen reserves en voorzieningen Leeuwarden 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 212

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Onbekend

24-05-2016

GVOP: 22 juni 2016

-
19-07-201101-01-2016Onbekend

19-07-2011

Onbekend

357736

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijnen reserves en voorzieningen Leeuwarden 2016

gelet op artikel 27 van de financiële verordening ter uitvoering van artikel 212 van de Gemeentewet,

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen:

 

Besluit betreffende de richtlijnen reserves en voorzieningen.

 

 

Artikel 1 Instellen van reserves

1. Voorstellen tot het instellen van nieuwe reserves worden lopende het jaar ingediend met een separaat raadsvoorstel.

2. Van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan alleen worden afgeweken in het kader van besluitvorming over begroting of resultaatbestemming bij de jaarrekening.

3. In het raadsvoorstel wordt toegelicht wat het doel van de reserve is, op welke wijze de reserve gevoed wordt en wat de eventuele bandbreedte van de reserve is.

 

Artikel 2 Algemene reserve

1. De Algemene Reserve wordt uitsluitend bestemd voor verrekening van begroting- en rekeningresultaten (na eventuele bestemming), het verrekenen van vermogensresultaten en het dekken van kosten voortvloeiende uit algemene niet te kwantificeren risico’s.

2. Indien er nog geen zekerheid bestaat over de hardheid en de hoogte van het risico wordt in geval van risico’s van materieel belang per risico een afzonderlijke bestemmingsreserve gevormd.

3. Voor bijzondere reeds te kwantificeren risico’s van materieel belang worden afzonderlijke voorzieningen gevormd.

 

Artikel 3 Reserve afschrijvingen

1. Bijdragen van een reserve aan een actief waarvan het op grond van de wettelijke regels niet mogelijk is deze rechtstreeks ten gunste van het betreffende actief te brengen, worden gestort in de ‘Reserve afschrijvingen’.

2. Jaarlijks wordt vanuit de Reserve afschrijvingen een bijdrage maximaal ter grootte van de afschrijving van het betreffende actief ten gunste van de exploitatie geboekt.

 

Artikel 4 Reserve saldo van rekening van baten en lasten

1. Het rekeningresultaat wordt gestort in de ‘Reserve saldo van rekening baten en lasten’.

2. Het rekeningresultaat wordt overgeboekt naar de Algemene reserve;

3. In bijzondere situaties kunnen vanuit de Reserve saldo van rekening van baten en lasten, bijdragen worden verstrekt aan door Gemeenteraad bepaalde specifieke bestemmingen.

 

Artikel 5 Begroting en verantwoording mutaties reserves en voorzieningen

 

 • 1.

  Mutaties in reserves en voorzieningen worden zoveel mogelijk geraamd op basis van de werkelijk verwachte mutatie in het betreffende dienstjaar.

 • 2.

  Mutaties van reserves en voorzieningen worden begroot en verantwoord in het programma waartoe de reserve of voorziening behoort.

 • 3.

  Indien een reserve of voorziening niet functioneel aan een programma kan worden toegeschreven omdat het zwaartepunt van de reserve of voorziening niet bij één programma ligt, wordt de mutatie van de reserve of voorziening begroot en verantwoord in programma 15 ‘Algemene dekkingsmiddelen’.

 • 4.

  Ook in het geval de mutaties in reserves en voorzieningen binnen één programma tot te grote schommelingen leiden, kunnen deze mutaties worden begroot en verantwoord in programma 15 ‘Algemene dekkingsmiddelen’.

Artikel 6 Het instellen en opheffen van voorzieningen

Besluitvorming over het instellen en opheffen van voorzieningen vindt bij voorkeur gelijktijdig plaats met de besluitvorming over de vaststelling van de jaarrekening.

 

Artikel 7 Jaarlijkse beoordeling van reserves en voorzieningen

1. Jaarlijks vindt bij het opstellen van de jaarrekening een beoordeling plaats van alle reserves en voorzieningen;

2. De resultaten van deze beoordeling worden als bijlage bij de jaarstukken gevoegd. Per reserve en voorziening wordt nagegaan:

a. of deze nog steeds in overeenstemming is met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is ingesteld.

b. of de hoogte toereikend is in relatie tot het doel en/of het af te dekken risico.

c. of er uit de betreffende reserve of voorziening middelen kunnen vrijvallen ten gunste van het resultaat.

d. welke belangrijke mutaties er in dat jaar zijn geweest.

3. Middelen uit reserves en voorzieningen waarvan duidelijk is dat deze niet meer noodzakelijk zijn, vallen vrij ten gunste van het resultaat.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze richtlijnen treden in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2016.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze richtlijnen kunnen worden aangehaald als ‘Richtlijnen reserves en voorzieningen Leeuwarden 2016’.

 

Leeuwarden, 24 mei 2016

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

burgemeester,

 

secretaris.