Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Mandaatoverzicht Sociale Zaken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatoverzicht Sociale Zaken
CiteertitelMandaatoverzicht Sociale Zaken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-200903-12-2009nieuwe regeling

13-10-2009

Huis aan Huis; 21 oktober 2009

-
01-07-200822-10-2009nieuwe regeling

01-07-2008

Huis aan Huis; 9 juli 2008

226288
27-09-200703-07-200701-07-2008nieuwe regeling

18-09-2007

Huis aan Huis; 26 september 2007

181588

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatoverzicht Sociale Zaken

 

 

Sector Sociale Zaken

MANDATEN / MACHTIGINGEN / VOLMACHTEN

Nr.

Bevoegdheid

Wettelijke Grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Mandataris

Gemachtigde

Gevolmachtigde

Ondermandataris

Ondergemachtigde

Ondergevolmach-tigde

A

Algemene bevoegdheden in aanvulling op en zonodig in afwijking van het concernbrede overzicht algemeen

A.1

a

Machtiging Het vertegenwoordigen van de gemeente of het gemeentebestuur bij administratieve-, beroeps- en gerech-telijke procedures (incl. zaken die met een verzoekschrift worden ingeleid), bij (hoger) beroep, bij de behandeling van (aanvragen voor) voorlopige voor-zieningen en bij schorsingsverzoeken

Art. 160 en 171 Gemeentewet

Burgemeester

B en W

Directeur

Personen voorkomend in het verzamel-besluit; kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

A.1b

Mandaat Het opstellen en ondertekenen van verweerschriften

Art. 10:11 Awb

Burgemeester

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

A.2

a-1

Volmacht

Het aangaan van overeenkomsten ter uitvoering van besluiten genomen krachtens de onder rubriek B vermelde bevoegdheden

Art. 160 Gemeentewet;

de onder B genoemde bijzondere wetten

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

A.2

a-2

Volmacht

Het sluiten van overeenkomsten in het kader van de aansprakelijkstelling wegens onrechtmatig gebleken besluiten

Art. 160 Gemeentewet

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen (beperking: zie A.3)

A.2

b

Machtiging

Het vertegenwoordigen van de gemeente ter uitvoering van de in dit overzicht vermelde besluiten, waaronder het ondertekenen van overeenkomsten genoemd onder A.2.a-2

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

A.3

Mandaat/Volmacht

Het beslissen, al dan niet bij wijze van een zelfstandig schadebesluit, op aansprakelijkstelling van de gemeente door derden wegens onrechtmatige besluiten in het kader van de onder rubriek B vermelde bevoegdheden

(beperking: de bepalingen van de betreffende verzekeringsovereen-komst), waarbij de hoogte van de aansprakelijkheidsstelling door derden beneden het bedrag van € 2.275 blijft

Art. 160 Gemeentewet

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

A.4

1

Mandaat/Machtiging

het (besluiten tot het) voeren van rechtsgedingen ter vaststelling van betalingsverplichtingen van derden, danwel ter tenuitvoerlegging van besluiten en rechterlijke uitspraken terzake, voorzover deze betalings-verplichtingen: a) rechtens of feitelijk verband houden met de uitoefening van de onder rubriek B vermelde bevoegdheden, of b) deze hun grond vinden in besluiten tot terugvordering die bekend zijn gemaakt voor 1 juli 1997 en de uitvoering van de ABW ( tot 1996), Abw, Ioaw en Ioaz betreffen, een en ander met uitzondering van het instellen van beroep

Art. 160 lid 1, onder f Gemeente-wet;

de onder B genoemde regelingen

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

A.4

2

Mandaat/Machtiging

Het besluiten tot het treffen van conservatoire en executoriale maat-regelen ter verkrijging van betaling van de onder A.4.1 bedoelde vorderingen.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

A.4

3

Mandaat/Machtiging

Het besluiten tot het voeren van een rechtsgeding strekkende ter bepaling van het bevoegde gemeentebestuur

Art. 12 Ioaw/Ioaz:

Art. 42 Wwb

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

A.5

1

Mandaat

Het nemen van besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht ter voorbereiding van de uitoefening van de onder B vermelde bevoegdheden, voorzover de bijzondere wet geen bijzondere bepalingen daaromtrent inhoudt

Titel 4.1 Awb

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

A.5

2

Mandaat

Het doorzenden van geschriften of bezwaar- en beroepschriften naar een tot behandeling bevoegd bestuurs-orgaan, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender

Art. 2.3 lid 1; 6.15 lid 1 en 2 Awb

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

A.5

3

Mandaat

Het aan de afzender terugzenden van geschriften die voor de sector Sociale Zaken bestemd zijn en ook niet kunnen worden doorgezonden

Art. 2.3 lid 2 Awb

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

A.6

1

Mandaat

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie op grond van artikel 3 Wob betreffende de bestuurlijke aangelegenheid waarvan de uitvoering aan de sector Sociale Zaken is opgedragen, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Art. 3 Wob

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B

Sectorspecifieke bevoegdheden

B.1

Wet werk en bijstand

B.1

1

Mandaat Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen, in een individueel geval, die voortvloeien uit de Wwb, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Art. 43 e.v.; 58 e.v.; 61 e.v. Wwb Art. 160 Gemeentewet.

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B.1

2

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van

verhaal en verhaal in rechte, in een individueel geval die voorvloeien uit bijstandsverlening

Art 13 Invoeringswet WWB

juncto

Art 92 2e en 3e lid

tot met art. 105 en art 141. van de

Abw

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B.13

Mandaat/Machtiging Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling van de bijstand en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden en de gegevensuitwisseling met derden

Art. 45; 63 e.v.; 66; 67 Wwb

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B.2

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

B.2

1

Mandaat Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen, in een individueel geval, die voortvloeien uit de Bbz 2004, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Art. 35 e.v.; 44 e.v. Bbz 2004; Art. 160 Gemeentewet

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B.2

2

Mandaat/Machtiging Het verrichten van overige werkzaamheden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling van de bijstand en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden en de gegevensuitwisseling met derden

Art. 45 ; 63 e.v.; art 66; 67 Wwb

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B.3

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) Wet Inkomensvoorziening kunstenaars (Wik)

Wet Werk en inkomen kunstenaars (Wwik) (Stbl. 2004, 717)

B.31

Mandaat Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en ter uitvoer-legging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken en (betalings)verplichtingen in een individueel geval, die voortvloeien uit de Ioaw, Ioaz, Wik en Wwik; met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Art. 15, 20a en 25 Ioaw/Ioaz;

Art. 17, 19 en 23 Wik; Art. 21, 23 e.v. en 28 e.v. Wwik

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B.3 2

Mandaat/Machtiging Het verrichten van overige werkzaam-heden waaronder het nemen van besluiten, betrekking hebbend op een individueel geval, voor wat betreft de betaling van de bijstand en de uitvoering van de inlichtingenplicht door derden aan de gemeente en de gegevensuit-wisseling met derden

Art. 21 e.v., 44 e.v. Ioaw/Ioaz;

Art. 22 Wik;

Art. 14 en 39 e.v. Wwik

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B.4

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

B.4 1

Mandaat/Volmacht Het nemen van besluiten tot vaststelling van de aanspraken op voorzieningen in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onverschuldigd betaalde, met uitzondering van het beslissen op het bezwaarschriften

Artikel 4 Wmo;

Verordening maatschappelijke onersteuning Leeuwarden;

Artikel 160 Gemeentewet

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B.5

Wet inburgering nieuwkomers (Win)

B.5 1

Mandaat Het nemen van besluiten tot vaststelling van aanspraken en (betalings)ver-plichtingen in een individueel geval, waaronder besluiten tot tenuitvoer-legging daarvan, verband houdende met de toepassing van de Win, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Art. 2 tot en met 8, 18, 19 en 20 Win

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B.6

Wet Kinderopvang (Wk) c.a.

B.6 1

Mandaat Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vast-stelling en herziening van aanspraken op tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang in een individueel geval en van (betalings)verplichtingen, die voortvloeien uit de toepassing van Wk en de plaatselijke verordening, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Art. 4, 5, 7, 8, 10, 11, lid 2, 12, 13, lid 2 Verordening Wet Kinder-opvang gemeente Leeuwarden;

Art. 72, lid 1, onder c Wk

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B.6

2

Mandaat

Het nemen van besluiten, waaronder ook die ter voorbereiding en de tenuitvoerlegging daarvan, tot vaststelling en herziening van aanspraken op tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang in een individueel geval en van (betalings-) verplichtingen, die voortvloeien uit de toepassing van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 25 januari 2005 betreffende sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Art.160 Gemeentewet; Besluit B&W d.d. 25 januari 2005 beleid sociaal medisch geïndi-ceerden en kinderopvang 2005

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B.7

Wet op de lijkbezorging (Wlb)

B.7 1

Mandaat Het nemen van een besluit tot lijkbezorging van gemeentewege

Art. 21 Wlb

Burgemeester

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B.7 2

Mandaat/Machtiging Het besluiten tot verhaal van de kosten van lijkbezorging op de nalatenschap van de overledene en op de aangewezen verwanten, alsook het verrichten van de werkzaamheden ter uitvoering daarvan

Art. 22 Wlb;

Art. 160 Gemeentewet

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B.8

Declaratieregeling minima Leeuwarden

B.8 1

Mandaat/Machtiging Het nemen van besluiten tot vaststelling van de aanspraken op subsidie in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onverschuldigd betaalde, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Verordening Declaratieregeling minima Leeuwarden

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B.9

Regeling opvang asielzoekers (Roa) Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Wet Vvtv)

B.9 1

Mandaat/Machtiging Het nemen van besluiten inzake toekenning herziening, en zonodig terug- en invordering van financiële bijdragen aan belanghebbende, met uitzondering van het nemen van bezwaarschriften

Roa;

Wet Vvtv;

Art. 160 Gemeentewet

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B.9 2

Machtiging Het doen van tussentijdse opgave van verstrekkingen aan het Centraal orgaan ter verkrijging van voorschotten en het indienen van de jaaropgave ten behoeve van het van de in artikel 27 van de Roa en van de declaratie, bedoeld in artikel 24, vierde lid, van de Wet Vvtv

Art. 27 Roa;

Art. 24 lid 4 Wet Vvtv;

Art. 160 Gemeentewet

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B10

Regeling vergoeding zwemles kinderen zonder diploma

B10 1

Mandaat Het nemen van besluiten tot vaststelling van de aanspraak op gratis zwem-onderwijs in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan en tot terug- en invordering van het onver-schuldigd betaalde, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Raadsbesluit d.d. 29/06/1998

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B11

Regionale samenwerking Bbz 2004 c.a.

B11

1

Mandaat Het instemmen met de mandaten, volmachten en machtigingen die worden verleend aan de bestuurs-organen van de gemeente Leeuwarden door de bestuursorganen van andere gemeenten in het kader van de regionale samenwerking betreffende de Bbz c.a. in de provincie Fryslân

Art. 10:4 Awb; Art. 160 Gemeentewet

B en W

Burgemeester

Directeur

Sectormanager

B12

Regionale samenwerking Sociale Recherche Fryslân

B12

1

Machtiging

Het verrichten van werkzaamheden als opdrachtnemer ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten gesloten met de overige deelnemers aan het samenwerkingsverband betreffende sociale recherche

Besluit B&W 18/11/2003, kenmerk 24682

B en W

Directeur

Sectormanager

B13

Wet inburgering (Wi)

Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (Regeling BDU SIV )

B13

1

Mandaat

Het nemen van besluiten tot ontheffing van de inburgeringsplicht in een individueel geval, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Art. 6 en 31 lid 2 onder b Wi

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B13

2

Het nemen van besluiten tot vaststelling en vervallenverklaring van de inburgerings-voorziening inclusief de vaststelling van verplichtingen verbonden aan de voorziening, in een individueel geval, waaronder besluiten tot tenuitvoerlegging daarvan, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Art. 22 lid 1, 23 lid 4, 24 lid 1 en 4 Wi

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B13

3

Het nemen van besluiten tot het bepalen van de aanvang van de termijn voor het behalen van het inburgeringsexamen en tot het verlengen van de termijn in een individueel geval, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Art. 22 lid 2, 26, 31 lid 2 onder a, 32 en 33 Wi

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B13

4

Het nemen van besluiten tot het opleggen en ten uitvoer leggen van een bestuurlijke boete in een individueel geval, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften

Art. 29 t/m 31, 33, 39 en 45 Wi

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B14

1

Volmacht

Het sluiten van een overeenkomst over de inburgeringsvoorziening in een individueel geval

Art. 13c Regeling BDU SIV

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B15

1

Machtiging

Het doen uitgaan van een schriftelijke kennisgeving inzake de termijn voor het behalen van het inburgeringexamen in een individueel geval

Art. 5.3 Besluit inburgering Regeling BDU SIV

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B15

2

Het doen van een aanbod voor een inburgeringsvoorziening in een individueel geval

Art. 19 lid 1 en 2, 20 lid 2 Wi;

Art. 13b Regeling BDU SIV

B en W

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B15

3

Het ondertekenen van de overeenkomst over de inburgeringsvoorziening in een individueel geval

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Directeur

Kwaliteitsmede-werker belast met de taak beslissen

B14

Gesubsidieerde arbeid nieuwe stijl: Loonkostensubsidie

B14

1

Verlenen, (gedeeltelijk) weigeren, bevoorschotten, vaststellen en terugvorderen van loonkostensubsidie aan een werkgever

Art. 5 Re-integratieverordening WWB

Hoofdstuk 6 Beleidsregels Re-integratie Wwb en Wwik

B en W

Directeur

Teamleider Werkgeversteam