Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Financieringsbesluit Leeuwarden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinancieringsbesluit Leeuwarden 2011
CiteertitelFinancieringsbesluit Leeuwarden 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-201101-01-2016nieuwe regeling

01-03-2011

Huis aan Huis; 16 maart 2011

-
30-12-201017-03-2011nieuwe regeling

21-09-2010

Huis aan Huis; 29 december 2010

331149
16-09-200630-10-2010nieuwe regeling

13-09-2005

Huis aan Huis; 8 september 2006

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieringsbesluit Leeuwarden 2011

 

 

FINANCIERINGSBESLUIT TER BEVORDERING VAN EEN ADEQUATE UITVOERING VAN DE FINANCIERINGSFUNCTIE

 

1. DEFINITIES

 

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  De financieringsfunctie: deze omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

 • 2.

  Het financieringsbeleid: dit bestaat uit de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten, de organisatorische en administratieve kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie ter uitvoering van de financieringsfunctie en vastgelegd in dit financieringsbesluit.

 • 3.

  Het financieringsbeheer: dit is de (beleids)uitvoering van de financieringsfunctie, binnen de kaders van het financieringsbeleid.

 • 4.

  De financieringsfunctie bestaat uit drie financieringsdeelfuncties:

 • .

  het risicobeheer;

 • .

  het kasbeheer;

 • .

  gemeentefinanciering.

De begrippen van de financieringsdeelfuncties zijn met de overige begrippen van de financieringsfunctie overgenomen uit de Wet fido.

 • 5.

  De financieringsdeelfuncties omvatten de volgende financierings-activiteiten

  • 1.

   Risicobeheer

   a. Renterisicobeheer;

   b. Kredietrisicobeheer;

   c. Koersrisicobeheer;

   d. intern liquiditeitsrisicobeheer;

  • 2.

   Kasbeheer

   • a.

    geldstromenbeheer (inclusief betalingsverkeer);

   • b.

    saldobeheer op dagbasis;

   • c.

    liquiditeitenbeheer (tot 1 jaar);

  • 3.

   Gemeentefinanciering

  • a. financiering (voor minimaal 1 jaar);

  • b. uitzettingen (voor minimaal 1 jaar);

  • c. relatiebeheer.

 

2. FINANCIERINGSBELEID

 

2.1 Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten)

 

2.1.1 Koersrisicobeheer

Het aankopen van aandelen is een bevoegdheid van de raad en is uitsluitend toegestaan, indien deze aankopen dienen ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.

Wanneer aan deze voorwaarde niet meer wordt voldaan, besluit de gemeenteraad tot het al of niet afstoten van de aandelen.

 

2.1.2 Kredietrisicobeheer (of debiteurenrisicobeheer)

Ter beperking van de debiteurenrisico’s:

a.  worden overtollige geldmiddelen uitsluitend uitgezet bij volgens het bestuur aangewezen kredietwaardige partijen;

b.  wordt een efficiënte en actieve debiteurenbewaking toegepast.

 

2.2 Gemeentefinanciering (richtlijnen en limieten)  

 

2.2.1 Financiering

De gemeente hanteert de volgende richtlijnen en limieten:

De gemeente wendt primair het eigen vermogen aan om te voorzien in de vermogensbehoefte;

 

2.2.2 Uitzetting

De volgende richtlijnen en limieten zijn van toepassing:

 • a.

  koersrisico’s op de uitzettingen in vastrentende waarden worden beperkt door de omvang en de (resterende) looptijd te matchen met de omvang en looptijd van de beschikbare liquide middelen;

 • b.

  koersrisico’s op aandelen zijn uitgesloten, tenzij deze zijn gekocht in het kader van de uitoefening van de publieke taak;

 

2.2.3 Relatiebeheer De gemeente stelt zicht ten doel tot

a.  het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities op producten en diensten geleverd door financiële instellingen;

b.  een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten tegen vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs

c.  huisbankier van de gemeente is de Bank Nederlandse Gemeenten, tenzij een andere bank op wezenlijke punten een betere dienstverlening kan aanbieden.

 

2.3 Kasbeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten)

 

2.3.1 Geldstromenbeheer De doelstellingen voor het geldstromenbeheer zijn:

 • 1.

  het beperken van het gebruik van liquide middelen;

 • 2.

  het betalingsverkeer zodanig inrichten dat de externe bankkosten (valutadagen, provisies, datacommunicatie­kosten, e.d.) tot een minimum worden beperkt;

 • 3.

  het optimaliseren van de gemiddelde debiteuren- c.q. crediteurentermijn;

 • 4.

  het zo doelmatig mogelijk beheren van debiteuren en crediteuren;

 • 5.

  het minimaliseren van de interne handelingskosten.

 

Bij het realiseren van deze doelstellingen gelden de volgende richtlijnen en limieten:

 • a.

  de richtlijnen ten aanzien van het beheren van de debiteuren en de crediteuren worden nauwgezet uitgevoerd;

 • b.

  er wordt een vaste debiteuren- en crediteurenprocedure opgesteld, uitgevoerd en periodiek gecontroleerd. Bij de debiteurenprocedure wordt onderscheid gemaakt tussen privaat- en publiekrechtelijke vorderingen;

 • c.

  de gemeente betaalt facturen tijdig. Hieronder wordt verstaan het voldoen aan de financiële verplichtingen op de uiterste vervaldatum.

 • d.

  bedragen kleiner dan € 7.500 worden direct nadat ze de interne fiatteringsprocedure doorlopen hebben betaald;

 • e.

  bij het aangaan van verplichtingen ingevolge contracten worden afspraken gemaakt over het betalen in termijnen;

 • f.

  het betalingsverkeer wordt geconcentreerd bij één bankinstelling;

 • g.

  bij het uitvoeren van het betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de goedkoopste en meest efficiënte instrumenten;

 • h.

  de gemeente maakt gebruik van de meest goedkope en efficiënte manier van innen van de vorderingen en voor het voldoen aan verplichtingen;

 

2.3.2 Saldo- en liquiditeitenbeheer

Voor het saldo- en liquiditeitenbeheer gelden de volgende richtlijnen en limieten:

 • a.

  de kasgeldlimiet wordt maximaal benut (er wordt zoveel als mogelijk met kort geld gefinancierd, tenzij de rente voor leningen langer dan één jaar lager is);

 • b.

  de toegestane korte termijn financieringsinstrumenten zijn: daggeld, kasgeldleningen, kredietlimiet op rekening-courant.

 

3.  ORGANISATIE FINANCIERING

3.1 Volmacht

 • 1.

  De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de financieringsfunctie zijn vastgelegd in het mandaatstatuut.

 • 2.

  Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom de financieringsfunctie worden zo veel als mogelijk gecentraliseerd.

 • 3.

  Er is een volledige functiescheiding tussen het afslui­ten van de transacties en de registratie daarvan in de financiële administratie van de gemeente.

 

4.  ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE

 

 • 1.

  De verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vastgelegd in procesbeschrijvingen.

 • 2.

  Op basis van een jaarlijks te actualiseren controleplan worden risico’s en bijpassende beheersmaatregelen beschreven en minimaal jaarlijks getoetst op opzet, werking en bestaan.

 

5.  Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na besluitvorming onder gelijktijdige intrekking van “Financieringsbesluit Leeuwarden 2010” zoals vastgesteld bij besluit van 21 september 2010.

 

6.  Citeertitel

Ditbesluit wordt aangehaald als“Financieringsbesluit Leeuwarden 2011”.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 1 maart 2011

 

 

 

 

 

burgemeester,

 

 

 

 

 

secretaris.