Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2008 (2)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2008 (2)
CiteertitelLegesverordening Leeuwarden 2008 (2)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-200801-11-2008onderdeel 2.7.3 toegevoegd

26-05-2008

Huis aan Huis; 8 oktober 2008

--

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2008 (2)

 

 

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Invorderingswet:de Invorderingswet 1990 (Stb. 221);

 • b.

  dag: een aaneengesloten periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • c.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • d.

  maand: een aaneengesloten periode van de (n)e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • e.

  jaar: een aaneengesloten periode van de (n)e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) dag in het volgende kalenderjaar;

 • f.

  kalenderjaar: een aaneengesloten periode van 1 januari

  tot en met 31 december.

Aard van de heffing en belastbaar feit

Artikel 2

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Belastingplicht

Artikel 3

De leges worden geheven van de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Vrijstellingen

Artikel 4

Leges worden niet geheven voor:

1.

 • a.

  het afgeven van stukken en het verstrekken van inlichtingen, die ten behoeve van onvermogenden in het persoonlijk belang op bewijs van onvermogen worden afgegeven of verstrekt, met inbegrip van de bewijzen van onvermogen zelf;

 • b.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon en bezoldiging;

 • c.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • d.

  het aan belanghebbenden uitreiken van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekking hebbende op enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • e.

  het aan belanghebbende uitreiken van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek op subsidie uit de gemeentekas;

 • f.

  het afgeven van beschikkingen of afschriften van beschikkingen op verzoeken terzake van bijstand ingevolge de Algemene Bijstandswet en andere uitkeringen in het persoonlijk belang van de uitkeringsgerechtigden;

 • g.

  het afgeven van raads- en commissiestukken ten behoeve van de Openbare Bibliotheken met de daarbij behorende filialen.

  • 2.

   De leges, tot en met een bedrag van € 1.000, worden niet geheven ter zake van diensten ten behoeve van de gemeente zelf.

Tarieven

Artikel 5

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Wijze van heffing

Artikel 6

De leges worden geheven bij wege van aanslag of bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

Artikel 7

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald:

  • a.

   op het moment van het doen van de kennisgeving indien deze mondeling wordt gedaan, dan wel

  • b.

   op het moment van uitreiking van de kennisgeving indien deze schriftelijk wordt gedaan, dan wel

  • c.

   binnen dertig dagen na dagtekening van de aanslag.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid moeten de leges, indien zij worden geheven terzake van de afgifte van een stuk of het verstrekken van inlichtingen, worden betaald bij de afgifte van dat stuk of het verstrekken van de inlichtingen.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat, ingeval het bedrag van de aanslag of het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen € 10.000,- of minder bedraagt, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Teruggaaf

Artikel 8

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1993, 611) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Indien een abonnement, waarvoor de verschuldigde leges vooraf zijn voldaan, binnen het verstrijken van een half jaar na de aanvang van de geldigheidsduur wordt beëindigd, vindt teruggaaf plaats van de helft van het betaalde bedrag.

 • 3.

  Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op verleende jaarvergunningen.

Nadere regels door het college

van burgemeester en wethouders

Artikel 9

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Citeertitel

Artikel 10

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Legesverordening Leeuwarden 2008".

Inwerkingtreding

Artikel 11

 • 1.

  De "Legesverordening Leeuwarden 2007", vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2006, het laatst gewijzigd op 21 mei 2007, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voorzover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 17 december 2007.

voorzitter,

griffier.

31-12-2007 Bekendmaking in Huis Aan Huis

01-01-2008 Inwerkingtreding

 

 

 

 

Tarieventabel behorende bij de

 

 

Legesverordening Leeuwarden 2008

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

ALGEMEEN

 

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de verstrekking van:

 

1.1.1.a

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

voor de eerste pagina

€ 0,82

 

per gedaan verzoek of aanvraag

 

 

te vermeerderen met voor elke volgende pagina

€ 0,18

1.1.1.b

een gewaarmerkt of een voor echt te verklaren afschrift, doorslag of fotokopie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 8,60

1.1.2

rapporten, nota's of andere verzamelingen dan wel publicaties van stukken, per rapport, nota of publicatie bevattende een aantal gedrukte pagina's tot maximaal 25 pagina's

€ 4,92

1.1.3

idem van 26 tot en met 50 pagina's

€ 8,30

1.1.4

idem van 51 tot en met 100 pagina's

€ 12,51

 

te vermeerderen voor elke 100 pagina's meer met

€ 3,54

1.1.5

drukwerk e.d. dat niet in eigen beheer is vervaardigd: de onder 1.1.1 genoemde bedragen

 

1.1.6

informatie uit documenten opgesteld voor intern beraad in geobjectiveerde vorm geformuleerd

 

 

per aanvraag

€ 10,25

 

per aanvraag te vermeerderen met voor elk verstrekt stuk of elke kopie met de onder 1.1.1 genoemde bedragen met

€ 2,20

 

 

 

 

Beschikkingen e.d.

 

1.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.2.1

het verstrekken van een gunstige beschikking op een verzoekschrift

€ 5,74

1.2.2

het verstrekken van een vergunning of ontheffing

€ 5,74

1.2.3

het waarmerken van een stuk

€ 5,74

1.2.4

het verstrekken van andere stukken, in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt en voorzover deze stukken niet afzonderlijk in deze tabel of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels, zijn genoemd,

 

 

per handeling

€ 5,74

1.2.5

bemiddeling ten behoeve van het opstellen van verzoekschriften

€ 10,87

 

 

 

Hoofdstuk 2

DIENST ALGEMENE ZAKEN

 

 

 

 

2.1

Reserve

 

 

 

 

2.2

Reserve

 

 

 

 

 

Raads- en commissiestukken

 

2.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

een afschrift van het verslag van en van de stukken behorende bij een vergadering van de raad, raadsadviescommissie of van een commissie voor advies en bijstand aan burgemeester en wethouders

 

2.3.1

tot het afsluiten van een abonnement op afschriften van verslagen van en van stukken behorende bij de raadsvergaderingen, voor een kalenderjaar

€ 149,14

2.3.2

idem indien de stukken worden afgehaald

€ 114,80

2.3.3

tot het afsluiten van een abonnement op afschriften van verslagen van en van stukken behorende bij een vergadering van een raadsadviescommissie of een commissie van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders, voor een kalenderjaar

€ 41,82

 

 

 

 

Verordeningen

 

2.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de verstrekking van:

 

2.4.1

een exemplaar van de Bouwverordening

€ 38,64

2.4.2

en exemplaar van de overige verordeningen,

 

 

per pagina

€ 0,49

 

met een maximum per exemplaar van

€ 20,09

 

 

 

 

Burgerlijke stand

 

2.5

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.5.1

het verstrekken van opgaven omtrent geborenen,

 

 

overledenen en ondertrouwden, bij abonnement per jaar

€ 447,93

2.5.2

Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

Trouw-/(geregistreerd) partnerschapsboekje

 

2.6.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.6.1.1

het verstrekken van een trouw-/(geregistreerd) partnerschapsboekje bij een kosteloze huwelijksvoltrekking dan wel registratie van een partnerschap of een duplicaat daarvan

€ 22,20

2.6.1.2

indien gecalligrafeerd wordt het tarief bepaald in 2.6.1.1 verhoogd met

€ 16,00

2.6.2

het calligraferen (bijschrijven) van een kind in het trouw-/(geregistreerd) partnerschapsboekje

€ 8,00

 

 

 

 

Huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap

 

2.7.1

Het tarief bedraagt terzake van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere tijd, wijze en locatie dan op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, sedertdien gewijzigd, voor kosteloze voltrekking is bepaald

 

2.7.1.1

op maandag tot en met vrijdag (binnen reguliere kantoortijd 9.00-16.00 uur)

€ 283,70

2.7.1.2

op zaterdag en niet reguliere tijdstippen

€ 597,65

2.7.1.3

op een aangewezen locatie

€ 285,85

2.7.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.7.2.1

vervallen

 

2.7.2.2

het omzetten van een huwelijk in de bevestiging van een partnerschapsregistratie of van een partnerschapsregistratie in een huwelijk zonder decorum

€ 54,00

2.7.2.3

het omzetten van een huwelijk in de bevestiging van een partnerschapsregistratie of van een partnerschapsregistratie in een huwelijk met decorum overeenkomstig het tarief genoemd in 2.7.1

 

2.7.2.4

het beschikbaar stellen van getuigen bij een huwelijksvoltrekking,

 

 

per getuige

€ 37,10

2.7.3

het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.7.3.1

het aanstellen van een trouwambtenaar voor één huwelijksvoltrekking of partnerschapsvoltrekking per aanstelling

€ 162,50

2.7.3.2

het gebruik van een toga door de in 2.7.3.1 genoemde trouwambtenaar per toga

€ 50,00

 

 

 

 

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

2.8.1

Voor de toepassing van 2.8 wordt onder een verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

2.8.2

Het tarief bedraagt

 

2.8.2.1

terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens,

 

 

per verstrekking

€ 8,60

2.8.2.2

terzake van het afsluiten van een abonnement tot het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

voor 25 verstrekkingen

€ 116,65

 

voor 100 verstrekkingen

€ 310,78

 

voor 500 verstrekkingen

€ 1.435,31

 

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2.528,78

 

voor 5.000 verstrekkingen

€ 9.620,24

 

voor 10.000 verstrekkingen

€ 16.368,74

2.8.3

In afwijking van het bepaalde in 2.8.1 en 2.8.2 bedraagt het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (wet)

 

 

per verstrekking

€ 2,27

2.9

Indien op verzoek, ten gevolge van de aard van de aanvraag tot het verstrekken van gegevens een of meer kaartverzamelingen of registers geheel of gedeeltelijk manueel moeten worden doorlopen, bedraagt het tarief naast het gevorderde ingevolge de voorgaande onderdelen, voor ieder daaraan besteed half mensuur

€ 12,81

2.10

Het tarief bedraagt

 

 

voor het periodiek verstrekken van opgaven van wijzigingen in het huisnummerbestand,

 

 

per jaar

€ 215,05

 

 

 

 

Selecties

 

2.11

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

2.11.1

gegevens ten aanzien van door aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen, waarvoor de gemeentelijke basisadministratie geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg moet worden gelezen, een basisbedrag van

€ 269,17

 

verhoogd per verstrekking met

€ 0,03

2.11.2

indien levering van de gegevens op etiketten wordt gewenst,

 

 

per etiket

€ 0,04

2.11.3

andere gegevensverzamelingen,

 

 

per verzameling

€ 37,72

2.11.4

bij levering in een bestandsvorm

€ 74,72

2.11.5

indien levering op CD-ROM gewenst is,

 

 

per CD-ROM

€ 23,58

 

 

 

 

Reisdocumenten

 

2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.12.1.1

het verstrekken van een nationaal paspoort of vluchtelin-gen/vreemdelingenpaspoort dan wel Faciliteitenpaspoort (wet)

€ 48,35

2.12.1.2

het verstrekken met spoed van een paspoort als genoemd in 2.12.1.1 (totaal tarief 2.12.1.1 plus 2.12.1.2 ) (wet)

€ 41,00

2.12.2

bijschrijving van een kind bij gelijktijdige afgifte van een paspoort (wet)

€ 8,50

2.12.3.1

bijschrijving van een kind achteraf in een paspoort (wet)

€ 19,80

2.12.3.2

het bijschrijven met spoed van een kind als genoemd in 2.12.3.1 (totaal tarief 2.12.3.1 plus 2.12.3.2) (wet)

€ 19,50

2.12.4

het verstrekken van zakenpaspoort (wet)

€ 54,00

2.12.5

het verstrekken van een nationale indentiteitskaart (wet)

€ 40,70

2.12.6

het doen opmaken van een procesverbaal bij aangifte van verlies van een reisdocument

€ 37,80

2.12.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Besluit paspoortgelden het maximum bedrag van de in dat lid van toepassing zijnde aanslagen.

 

 

 

 

 

Verklaringen omtrent het gedrag

 

2.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

2.13.1

een verklaring omtrent het gedrag (wet)

€ 30,00

 

 

 

 

Documentaire Informatievoorziening (DIV) en

 

 

Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en

 

2.14.1

Het tarief bedraagt ter zake van

 

 

administratiekosten per factuur/aanslag

€ 6,56

 

vermeerderd met extra portokosten naar gewicht

PM

 

vermeerderd met eventuele transferkosten buitenland

€ 10,25

2.14.2

Het tarief bedraagt ter zake van het doen op aanvraag van:

 

 

onderzoek, ongeacht het resultaat, in de in het HCL berustende stukken door een ambtenaar van het HCL, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,12

2.14.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van onderzoek ten behoeve van het verkrijgen van, onverminderd het in 2.14.1 bepaalde:

 

2.14.3.1

transcripties dan wel vertalingen van een in het HCL berustend stuk, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,12

2.14.3.2

kopieën uit boeken, tijdschriften, archivalia per kopie per op te zoeken bestandsdeel

€ 6,56

2.14.3.3

een fotokopie, readerprint of computerprint, van een in het HCL berustend stuk,

 

 

a.per A4 kopie

€ 0,41

 

b.per A3 kopie

€ 0,51

2.14.3.4.1

een reproductie van een bouwtekening

 

2.14.3.4.2

administratiekosten in geval van spoed per tekening

€ 13,53

2.14.3.5

een reproductie van een gedigitaliseerd origineel voor zover niet opgenomen in de Beeldbank:

 

2.14.3.5.1

op fotopapier per formaat 10 x 15

€ 5,13

2.14.3.5.2

op fotopapier per formaat A4

€ 7,69

2.14.3.5.3

op CD-Rom of per e-mail (300 DPI)

€ 5,13

2.14.3.5.4

waarbij per reproductie als bedoeld in 2.14.3.5 een toeslag geldt in geval het origineel moet worden gedigitaliseerd

€ 6,36

2.14.4

Het tarief bedraagt ter zake van

 

 

commercieel gebruik van reproducties van archief- en beeldmateriaal, waarvan de eigendom berust bij het HCL

 

2.14.4.1

Per reproductie ten behoeve van een publicatie van onbewegend archief- en beeldmateriaal met een oplage tot 10.000 stuks

€ 31,26

 

idem met een oplage van >10.000 stuks

€ 51,76

 

per reproductie ten behoeve van een publicatie op een internetsite

€ 51,76

2.14.4.2

per reproductie ten behoeve van publicatie van bewegend beeldmateriaal of geluidmateriaal, waarvan de eigendom berust bij het HCL, het lenen van een kopie van een videoband, film of geluidband, voor zover het auteurrecht en copyright dit toelaat onverminderd bepalingen omtrent gebruiksvergoeding voor maximaal een week van een vertoningskopie:

€ 13,22

 

I.statiegeld/borg per videoband, film of geluidsband

€ 52,79

 

II. gebruikersvergoeding, boven de kosten van een

 

 

kopie en met uitzondering van eventuele auteursrechten:

 

 

a .voor onderwijsdoeleinden

gratis

 

b.voor privé-doeleinden per 10 minuten

€ 13,17

 

c.voor gebruik door een lokale of regionale omroep, per gebruikte

 

 

seconde per uitzending met een minimumafname van

 

 

€ 45,00

€ 1,23

 

d.voor gebruik door landelijke omroep, per gebruikte

 

 

seconde per uitzending met een minimumafname

 

 

van € 45,00

€ 5,33

 

e.voor gebruik in commercials bij uitzendingen of

 

 

door een regionele omroep,

 

 

per uitzending met een minimumafname van € 45,00,

 

 

per gebruikte seconde

€ 132,23

 

f.voor gebruik in commercials, bij landelijke uitzendingen

 

 

t.v./radio, per gebruikte seconde

€ 529,93

 

g.voor een digitale zwart/wit afdruk (300 DOI) van een in het

€ 0,00

 

HCL berustende stuk op fotografisch papier A4 formaat

€ 8,20

2.14.4.3

het huren van een vergader- werk- en/of een cursusruimte in het gebouw van HCL per dagdeel

 

 

b.andere ruimte per m2

€ 1,69

 

c.apparatuur en catering

PM

2.14.4.4

een rondleiding of een stadswandeling per keer

€ 54,94

 

 

 

2.15

Vervallen

 

 

 

 

 

Rijbewijzen

 

2.16

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.16.1

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 45,30

2.16.2

het afgeven van een formulier voor het aanvragen van een geneeskundige verklaring

€ 23,55

2.16.3

Ingeval van vermissing van het rijbewijs wordt het tarief als genoemd in 2.16.1 verhoogd met

€ 37,80

2.16.4

Aan de tarieven genoemd in 2.16.1 t/m 2.16.3 zijn toegevoegd de wettelijk vastgestelde rijksleges. Indien deze rijksleges in de loop van het belastingjaar worden verhoogd worden deze tarieven verhoogd gelijk aan de verhoging van deze rijksleges.

 

2.16.5

Het tarief genoemd in onderdeel 2.16.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

 

 

 

€ 41,00

 

Demografisch-statistische gegevens

 

2.17

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

een exemplaar van demografisch-statistische gegevens van de gemeente Leeuwarden,

 

 

per exemplaar

€ 5,13

 

 

 

 

Legaliseren handtekening

 

2.18

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

het legaliseren van een handtekening

€ 8,60

 

 

 

 

Exploitatievergunning prostitutiebedrijven

 

2.19

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

2.19.1

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 (Exploitatie prostitutiebedrijf) van de Algemene plaatselijke verordening (APV), per aanvraag

€ 412,15

2.19.2

een wijziging van de exploitatievergunning als bedoeld in 2.19.1,

 

 

per aanvraag

€ 219,00

 

 

 

 

Drank- en Horecawet en muziekvergunningen c.a.

 

2.20

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

2.20.1

een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (Drank- en Horecawet vergunning, model A of B)

€ 325,13

2.20.2

een vergunning als bedoeld in 2.20.1, bij wijziging van leidinggevende of bij wijziging van de grootte van de lokaliteit(en) van het horecabedrijf

€ 63,24

2.20.3

een vergunning ingevolge artikel 2.3.1.2 van de APV (exploitatievergunning) tot:

 

 

a.het exploiteren van een horecabedrijf,

€ 329,64

 

b.het exploiteren van een horecabedrijf, door een vereniging of stichting, zonder winstoogmerk en als nevenactiviteit – en daaraan ondergeschikt – en rechtstreeks betrokken bij en verband houdende met amateursport, recreatie, welzijnszorg (buurthuizen, clubhuizen, dorpshuizen en jeugdhonken) en religie - en daaraan ondergeschikt -

€ 32,80

2.20.4

een vergunning als bedoeld in artikel 4.1.5 van de APV, geldig voor één of meer dagen,

€ 41,41

 

per dag tot een maximum per kalenderjaar van

€ 239,54

2.20.5

een vergunning als bedoeld in 2.20.4, indien geldig voor een kalenderjaar

€ 286,80

2.20.6

een vergunning als bedoeld in 2.20.3 bij wijziging van leidinggevende of bij wijziging van de grootte van de lokaliteit(en) van het exploiteren van een horecabedrijf

€ 64,17

2.20.7

een vergunning als bedoeld in 2.20.3 door een vereniging of stichting zonder winstoogmerk als nevenactiviteit, enzovoort

€ 6,36

2.21

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 5,54

 

 

 

 

Sluitingsuur (Drank en Horeca)

 

2.22

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

2.22.1

een ontheffing, als bedoeld in artikel 2.3.1.4 van de A.P.V. (sluitingsuur cafés, restaurants en dergelijke inrichtingen):

 

2.22.1.1

indien de ontheffing voor één of meer dagen wordt verleend, per dag

€ 18,45

 

tot een maximum per kalenderjaar van

€ 104,55

2.22.1.2

een ontheffing als bedoeld 4.22.1.1 verleend tot wederopzegging

€ 128,13

 

 

 

 

Kansspel- en behendigheidsautomaten

 

2.23

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor:

 

2.23.1

een periode van twaalf maanden voor één

 

 

speelautomaat (wet)

€ 56,50

2.23.2

een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten,

 

 

voor de eerste speelautomaat (wet)

€ 56,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat (wet)

€ 22,50

2.23.3

één speelautomaat, waarvoor de vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd (wet)

€ 226,50

2.23.4

twee of meer speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat (wet)

€ 226,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat (wet)

€ 136,00

2.23.5

een periode anders dan twaalf maanden, doch niet langer dan vier jaren: een naar evenredigheid bepaald bedrag, te berekenen volgens de breuk X/12 x Y, waar-bij X staat voor het aantal maanden waarvoor de vergunning geldt en Y voor de leges volgens het tarief genoemd in de 2.23.1 en 2.23.2 en een gedeelte van een maand voor een volle kalen-der-maand wordt aangemerkt.

 

2.23.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor 5 jaar, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, sub c van de Wet op de Kansspelen

€ 1.536,48

2.23.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

€ 19,17

2.23.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 19,17

 

 

 

 

Verrekening en teruggaaf

 

 

 

 

 

Teruggaaf bij intrekken verleende horecavergunning

 

2.24.1

Indien van een verleende horecavergunning, als bedoeld in 2.19 tot en met 2.23, binnen 6 maanden na verlening geen gebruik wordt gemaakt en deze vergunning wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de voor deze vergunning geheven leges verleend.

 

 

 

 

 

Teruggaaf bij intrekken binnen een maand na indiening aanvraag horecavergunning

 

2.24.2

Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een horecavergunning, als bedoeld in 2.19 tot en met 2.23, doch vóór het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 75% van de voor deze vergunning geheven leges verleend.

 

 

 

 

 

Teruggaaf bij weigering horecavergunning en bij intrekken van de aanvraag van de horecavergunning voordat is beschikt en meer dan een maand na indiening van de aanvraag

 

2.24.3

Indien de gevraagde vergunning, als bedoeld in 2.19 tot en met 2.23, wordt geweigerd of meer dan een maand na de indiening van de aanvraag wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de voor deze vergunning geheven leges verleend.

 

 

 

 

 

DIENST STADSONTWIKKELING EN BEHEER

 

 

 

 

 

Vergunning/ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke verordening Leeuwarden (APV)

 

3.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

3.1.0

een tijdelijke vergunning voor de verkoop van waren of goederen, als bedoeld in artikel 5.2.3 van de APV ten behoeve van een aanvrager die niet kan aantonen dat de opbrengst van de verkoop voor een ideëel doel is bestemd

€ 54,33

3.1.1

een ontheffing tot het dempen of afdammen van een bermsloot

€ 87,33

3.1.2

een vergunning voor het hebben van een uitweg naar de weg of te maken of te wijzigen, als bedoeld in artikel 2.1.5.3 eerste lid, van de APV, indien de vergunning betrekking heeft op een uitweg niet breder dan drie meter

€ 56,07

3.1.3

een vergunning als bedoeld in 3.1.2, indien de vergunning betrekking heeft op een uitweg of een samenstelling van twee of meer aaneengesloten uitwegen, breder dan drie meter

€ 118,75

3.1.4

een vergunning voor het gebruik van de weg, als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de APV en/of het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2 van de APV

€ 43,05

3.1.5

vervallen

 

3.1.6

een vergunning voor het uitsteken, aanbrengen of hebben van voorwerpen boven een weg, alsmede voor het spannen van kabels, touw, kettingen of draden boven de weg, als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de APV

€ 12,71

3.1.8

een ventvergunning, als bedoeld in artikel 5.2.2 van de APV, met een geldigheidsduur van drie maanden

€ 40,54

3.1.9

een vergunning als bedoeld in 5.2.2, met een geldigheidsduur van zes maanden

€ 69,65

3.1.10

een vergunning als bedoeld in 5.2.2, met een geldigheidsduur van een jaar

€ 119,52

3.1.11.1

een reclamevergunning, als bedoeld in artikel 4.7.2 van de APV, per reclameobject

€ 81,08

 

met een maximum per aanvraag van

€ 243,23

3.1.11a

indien van toepassing wordt het in 3.1.11 genoemde tarief verhoogd met de kosten voor:

 

 

-welstandsadviezen, als bedoeld in 4.5.2.1 en/of

 

 

-geïntegreerde welstands-/monumentenadviezen als bedoeld in 4.5.2.2

 

3.1.12

een reclamevergunning, als bedoeld in de "Regeling uitstalling en losse reclameborden bij winkels"

€ 60,89

3.1.13

een vergunning voor het vellen van een van de weg af zichtbare houtopstand (kapvergunning), als bedoeld in artikel 4.5.2 van de APV

€ 12,71

3.1.14

een vergunning voor het houden van een snuffelmarkt/braderie zoals als bedoeld in artikel 5.2.4 van de APV

€ 54,33

3.1.15

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een geschiktheidverklaring als bedoeld in artikel 3.3.2, eerste lid, onder d, van de APV per pand

 

 

per pand

€ 1.355,31

3.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

3.2.1

een ontheffing of vergunning voor het innemen van een ligplaats, als bedoeld in artikel 5.3.2.3 van de APV of de Ligplaatsenverordening Friesland.

€ 100,19

3.2.2

een ontheffing of vergunning voor het tijdelijk innemen van een ligplaats als bedoeld in 3.2.1,

 

 

per aanvraag

€ 50,12

3.3

Indien tijdens de behandeling van de aanvraag, als bedoeld in 3.2.1, de aanvraag wordt ingetrokken, dan wel de gevraagde ontheffing of vergunning niet wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de verschuldigde leges.

 

3.4

Indien van toepassing, wordt het in 3.2.1 genoemde tarief verhoogd met de werkelijke kosten van welstandsbeoordeling door Hûs en Hiem.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

DIENST STADSONTWIKKELING EN BEHEER

 

 

 

 

 

Kadaster

 

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het raadplegen van bij het gemeentebestuur berustende stukken:

 

4.1.1

per kwartier

€ 4,82

4.1.2

indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente is verkregen, per kwartier

€ 11,53

 

 

 

 

Landmeetkundig archief

 

4.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van kaartmateriaal aan derden zijn voor:

 

 

a.digitale basiskaarten op GBKL-inhoud

 

 

per ha,

€ 54,99

 

met een minimum van

€ 140,32

 

b.digitale basiskaarten op L-info, geen topo

 

 

per ha,

€ 15,22

 

met een minimum van

€ 42,13

 

c.digitale matenplannen

 

 

per ha,

€ 38,34

 

met een minimum van

€ 98,09

 

d.plots basiskaarten op GBKL-inhoud

 

 

per ha,

€ 8,20

 

met een minimum van

€ 78,36

 

e.plots matenplannen

 

 

per ha,

€ 5,84

 

met een minimum van

€ 56,07

 

f.kopieën en lichtdrukken

 

 

f.1 op A4- en A3-formaat,

 

 

per stuk

€ 8,20

 

f.2 op A0-formaat,

 

 

per stuk

€ 37,31

4.1.4

De leges, genoemd in 4.1.1 , 4.1.2 en 4.1.3 zijn niet verschuldigd door het Rijk, de gemeenten of andere openbare lichamen of door de bedrijven van openbare lichamen, zomede de naar de vorm privaatrechtelijke bedrijven, welke zich geheel of nagenoeg geheel in handen van de overheid bevinden.

 

 

 

 

 

Bouwvergunningen c.a.

 

 

 

 

 

Bouwkosten/sloopkosten

 

4.5.1.1

Het bedrag der kosten van het bouwwerk/sloopwerk als bedoeld in 4.5.2, 4.5.4 en 4.5.7 wordt vastgesteld door of vanwege burgemeester en wethouders, uitgaande van de door de aanvrager over te leggen opgave van de aannemingssom, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voorzover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in NEN 2631. Burgemeester en wethouders geven van deze vaststelling schriftelijk kennis aan de aanvrager.

 

4.5.1.2

Kenbaar maken beloop en omvang leges

 

 

Van de verhoging bedoeld in 4.5.8.2 en 4.5.8.3 wordt de aanvrager vooraf op de hoogte gesteld.

 

 

 

 

 

Welstandsbeoordeling

 

 

 

 

4.5.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van de beoordeling van welstand, berekend over de naar boven op gehele euro's afgeronde bouwkosten (sloop- en reclamekosten):

 

 

a.vrije bouwwerken

 

 

b.indien geen advies behoeft te worden ingewonnen bij de

 

 

commissie voor welstandsadvisering en monumentenzorg

€ 21,25

 

c.bij inwinnen advies bij commissie voor

 

 

welstandsadvisering en monumentenzorg

 

 

 

 

 

c.1 lager of gelijk aan € 5.000

€ 21,25

 

 

 

 

c.2 € 5.001 t/m € 10.000

€ 26,60

 

 

 

 

c.3 € 10.001 t/m € 225.000

€ 7,75

 

vermeerderd met

1,848 0/00

 

 

 

 

c.4 € 225.001 t/m € 450.000

€ 437,45

 

boven € 225,000 over het meerdere verhoogd met

0,653 0/00

 

 

 

 

c.5 € 450.001 t/m € 1.135.000

€ 590,55

 

boven € 450.000 over het meerdere verhoogd met

0,435 0/00

 

 

 

 

c.6 € 1.135.001 en hoger

€ 902,90

 

boven € 1.135.000 over het meerdere

0,217 0/00

 

tot een maximum van

€ 1.049,45

 

 

 

4.5.2.2

Het tarief bedraagt terzake van het inwinnen van welstandsadviezen ten behoeve van aanvragen op grond van de "Monumentenwet 1988", waarbij voor diezelfde activiteiten waarvoor deze aanvragen zijn vereist, niet tevens een bouw-, sloop- of reclamevergunning is vereist bij of krachtens een andere wet

 

 

per uur van de tijd die het adviesorgaan nodig heeft om de aanvraag te beoordelen

€ 54,50

 

 

 

 

 

 

 

Schetsplan

 

4.5.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een op basis van genoemd schetsplan uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend,

 

 

a.voor schetsplannen waarvan een uitgewerkt bouwplan zou leiden tot een aanvraag lichte bouwvergunning

55,00

 

b.voor schetsplannen waarvan een uitgewerkt bouwplan zou leiden tot een aanvraag reguliere bouwvergunning

€ 135,95

 

 

 

 

Bouwaanvraag

 

4.5.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van de hierna genoemde typen aanvragen om bouwvergunning, te berekenen over de op € 500 naar boven afgeronde bouwkosten:

 

 

 

 

 

a. lichte bouwvergunning

 

 

als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de

 

 

Woningwet

 

 

a.1 indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 12.500:

 

 

1,7% van de bouwkosten met een minimum van

€ 71,10

 

a.2 indien de bouwkosten meer bedragen dan €12.500

€ 133,75

 

vermeerderd met 1,5% over de bouwkosten die meer bedragen dan

 

 

€ 12.500 met een maximum van € 200

 

 

 

 

 

b. reguliere bouwvergunning

 

 

als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de

 

 

Woningwet

 

 

b.1 indien de bouwkosten minder bedragen dan € 12.500:

 

 

1,07% van de bouwkosten met een minimum van

€ 71,10

 

b.2 indien de bouwkosten meer bedragen dan € 12.500 maar minder dan

 

 

€ 1.000.000

€ 133,75

 

vermeerderd met 1,5% van de bouwkosten die meer bedragen dan

 

 

€ 12.500

 

 

b.3 indien de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000 maar minder

 

 

dan € 2.500.000

€ 14.946,25

 

vermeerderd met 1,4% van de bouwkosten die meer bedragen dan

 

 

€ 1.000.000

 

 

b.4 indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500.000 maar minder

 

 

dan € 5.000.000

€ 35.946,25

 

vermeerderd met 1,3% van de bouwkosten die meer bedragen dan

 

 

€ 2.500.000

 

 

b.5 indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000

€ 68.446,25

 

vermeerderd met 1,2% van de bouwkosten die meer bedragen dan

 

 

€ 5.000.000

 

 

 

 

 

c. Bouwvergunning eerste fase

 

 

als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet

 

 

van het bedrag berekend conform onderdeel b (reguliere bouwvergunning)

0,52 %

 

 

 

 

d. bouwvergunning tweede fase

 

 

als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet

 

 

van het bedrag berekend conform onderdeel b (reguliere bouwvergunning)

0,63 %

 

 

 

4.5.5

Planologisch advies / Opstellen bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het opstellen van een bestemmingsplan conform artikel 3.1 Wro, een uitwerkingsplan of wijzigingsplan conform artikel 3.6 Wro of het uitwerken van een planologisch advies (aantal uren wordt vooraf bepaald) per uur

€ 80,98

 

 

 

 

Monumentenvergunning

 

4.5.6

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een monumentenvergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet

€ 305,60

 

 

 

 

Sloopaanvraag

 

4.5.7

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 lid 1 van de Bouwverordening van de gemeente Leeuwarden

 

 

van de naar boven op € 500 afgeronde sloopkosten,

0,5 %

 

met een minimum van

€ 152,15

 

 

 

 

Verhogingen

 

 

 

 

 

Welstand

 

4.5.8.1

Indien van toepassing, wordt het in 4.5.4

 

 

(bouwaanvraag), 4.5.6 (monumentaanvraag) en

 

 

4.5.7 (sloopaanvraag) genoemde tarief

 

 

verhoogd met de kosten voor de

 

 

welstandsbeoordeling als bedoeld in 4.5.2.

 

 

 

 

 

Vrijstellingsprocedure;

 

 

(eenvoudige procedure)

 

4.5.8.2

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een besluit betrekking heeft op een plan waaraan medewerking kan worden verleend met toepassing van artikel 3.6 Wro (binnenplanse ontheffing), artikel 3.22 Wro (tijdelijke ontheffing) of artikel 3.23 Wro (buitenplanse ontheffing)of artikel 50, vierde of zesde lid, van de Woningwet (Stb. 1991, 439), wordt het overeenkomstig 4.5.4 berekende bedrag

verhoogd met

€ 305,55

 

 

 

 

Vrijstellingsprocedure/Wijzigingsprocedure

 

 

(uitgebreide procedure)

 

4.5.8.3

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een besluit betrekking heeft op een plan waaraan medewerking kan worden verleend met toepassing van artikel 3.6 Wro (uitwerkingsplan/wijzigingsplan) of artikel 3.10 Wro (projectbesluit) of van artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet, wordt met inachtneming van 4.5.5 het overeenkomstig in 4.5.4 berekende bedrag verhoogd;

a.bij een bouwproject klasse 1; bouwkosten <

€ 0,75 miljoen, met

b.bij een bouwproject klasse 2; bouwkosten

€ 0,75 tot 2,00 miljoen, met

c.bij een bouwproject klasse 3; bouwkosten >

€ 2,00 miljoen, met

€ 1.818,85

€ 4.157,40

€ 7.795,10

 

 

 

 

Beoordelen onderzoeksrapport

 

 

bodemgesteldheid

 

4.5.8.4

Indien ten behoeve van de aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 1.2.6 onder e van de bijlage behorende bij het "Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning", moet worden beoordeeld, wordt het overeenkomstig 4.5.4 berekende bedrag verhoogd met

€ 362,15

 

 

 

 

Bouwveiligheidsplan

 

4.5.8.5

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een bouwveiligheidsplan, als bedoeld in artikel 1.2.5 onder a van de bijlage behorende bij het "Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning", moet worden beoordeeld, wordt het overeenkomstig 4.5.4 berekende bedrag verhoogd met

€ 152,20

 

 

 

 

Legaliseren illegale bouwactiviteiten

 

4.5.8.6

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op een bouwplan of bouwwerk waarvan de bouw zonder bouwvergunning is aangevangen of voltooid, wordt het overeenkomstig 4.5.4. berekende legesbedrag verhoogd met 100%

 

 

 

 

 

Sloopveiligheidsplan

 

4.5.8.7

Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning een sloopveiligheidsplan ingediend moet worden, wordt het in 4.5.7 bedoelde bedrag verhoogd met

€ 152,20

 

 

 

 

Vaststelling werkelijke bouwkosten/sloopkosten

 

4.5.8.8.1

Indien terzake van een vergunning, als bedoeld in 4.5.2 en 4.5.4, de werkelijke bouwkosten na het gereedkomen van de bouw afwijken van het op de voet van artikel 4.5.1.1 vastgestelde bedrag, zijn over het verschil afzonderlijke leges verchuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt berekend door op de wettelijke bouwkosten het desbetreffende tarief toe te passenen vervolgens de reeds geheven leges als voorheffing in mindering te brengen.

 

4.5.8.8.2

Indien terzake van een vergunning, als bedoeld in 4.5.7, de werkelijke sloopkosten na het gereedkomen van de sloop afwijken van het op de voet van 4.5.1.1 vastgestelde bedrag, zijn over het verschil afzonderlijke leges verschuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt berekend door op de werkelijke sloopkosten het desbetreffende tarief toe te passen en vervolgens de reeds geheven leges als voorheffing in mindering te brengen.

 

 

 

 

 

Verrekening en teruggaaf

 

 

 

 

 

Verrekening schetsplan

 

4.5.9.1

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de voor de behandeling van de bouwaanvraag te heffen leges met deze leges ter zake van het schetsplan verrekend.

 

 

 

 

 

Verrekening bij licht afwijkend bouwplan

 

4.5.9.2

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning, volgens 4.5.4 geheven leges, verrekend met het bedrag dat volgens 4.5.4 verschuldigd is voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 

 

 

 

 

Teruggaaf bij intrekken verleende bouwvergunning

 

4.5.9.3

Indien van een verleende bouwvergunning binnen 24 maanden na verlening geen gebruik wordt gemaakt en deze vergunning wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, berekend overeenkomstig 4.5.4.

 

 

 

 

 

Teruggaaf bij intrekken binnen een maand na indiening bouwaanvraag

 

4.5.9.4

Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning, doch vóór het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 75% van de geheven leges verleend, berekend overeenkomstig 4.5.4.

 

 

 

 

 

Teruggaaf bij weigering bouwvergunning en bij intrekken van de bouwaanvraag voordat is beschikt en meer dan een maand na indiening van de bouwaanvraag

 

4.5.9.5

Indien de gevraagde vergunning wordt geweigerd of meer dan een maand na de indiening van de bouwaanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, berekend overeenkomstig 4.5.4.

 

 

 

 

4.6

Reserve

 

 

 

 

 

Splitsings-, omzettings- en gebruiksvergunning en registratie kamerverhuurpanden

 

4.7

Het tarief bedraagt terzake van het in

 

 

behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verkrijgen van:

 

 

 

 

 

Splitsingsvergunning

 

4.7.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.2 van de Huisvestingsverordening

€ 662,65

 

te vermeerderen met

 

 

per appartement

€ 16,55

 

 

 

 

Omzettingsvergunning

 

4.7.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Huisvestingsverordening

€ 759,70

 

 

 

 

Gebruiksvergunning

 

4.7.3.1

een vergunning als bedoeld in artikel 6a.1.2 van de

 

 

Bouwverordening van de gemeente Leeuwarden

 

 

per pand

€ 873,40

4.7.3.2

indien in het pand, bedoeld in 4.7.3.1, meer dan 10 kamers worden

 

 

gerealiseerd, wordt het tarief, bedoeld in 4.7.3.1, vermeerderd

 

 

per kamer met

€ 16,55

 

 

 

 

Gebruiksvergunning woningcomplexen

 

4.7.4.1

een vergunning als bedoeld in artikel 6a.1.2 van de

 

 

Bouwverordening en indien de aanvraag betrekking heeft

 

 

op een woningcomplex

 

 

per woningcomplex

€ 743,95

4.7.4.2

vermeerderd per woning met

€ 11,00

 

 

 

 

Hernieuwde aanvraag gebruiksvergunning

 

4.7.5

een vergunning als bedoeld in artikel 6a.1.12 van de

 

 

Bouwverordening van de gemeente Leeuwarden

 

 

per pand

€ 460,15

 

 

 

 

Verplichte registratie kamerverhuurpanden

 

4.7.6

het registreren van kamerverhuurpanden als bedoeld in

 

 

artikel 6a.1.3 van de Bouwverordening van de gemeente

 

 

Leeuwarden

 

 

per pand

€ 176,75

 

 

 

 

Vergunningvrijverklaring en overschrijving

 

4.8

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

 

 

Verklaring vergunningvrij bouwwerk

 

4.8.1

het verkrijgen van een verklaring dat een bouwwerk een ver-gunningvrij bouwwerk is als bedoeld in artikel 43 van de Woningwet

€ 31,95

 

 

 

 

Overschrijving bouwvergunning

 

4.8.2

het overschrijven van een verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de Bouwverordening 1997

€ 30,15

 

 

 

 

Aanlegvergunningen

 

4.9.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 14 of 21, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning)

€ 152,20

4.9.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 16 of 46, zesde, achtste of tiende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstige 4.9.1 berekende bedrag verhoogd met

€ 305,60

4.9.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op

 

 

werken of werkzaamheden waarvoor op basis van artikel 3.16 Wro een

 

 

aanlegvergunning moet worden verleend,

 

 

wordt het overeenkomstig 4.9.1 berekende

 

 

bedrag verhoogd met

€ 612,50

 

 

 

4.10.1

Bestemmingsplan zonder bouwen

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, 3.22 of 3.23 Wro (binnenplanse ontheffing/tijdelijke ontheffing/buitenplanse ontheffing), waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist als bedoeld in 4.5.4 en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist als bedoeld

in 4.9.1

€ 618,35

4.10.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op het verkrijgen van een projectbesluit ex artikel 3.10 Wro of wijziging van het bestemmingsplan ex. artikel 3.6 Wro , waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een vergunning is vereist als bedoeld in 4.5.4 en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist als bedoeld in 4.9.1 wordt het in 4.10.1 vermelde bedrag verhoogd met

€ 1.431,20

 

 

 

 

Standaardinformatie t.b.v. taxatierapporten

 

4.11

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een schriftelijke aanvraag tot het verstrekken van standaardinformatie voor taxatierapporten

 

 

per aanvraag

€ 15,00

 

 

 

4.12 t/m 18

Reserve

 

 

 

 

 

Winkeltijdenwet

 

4.19

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

4.19.1

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

€ 27,16

4.19.2

toestemming om een in de vorige onderdelen als bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 23,01

4.19.3

een intrekking of wijziging van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing.

€ 14,40

 

 

 

4.20

Reserve

 

 

 

 

 

Berijden van de nieuwestad

 

4.21

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het berijden van de Nieuwestad eo buiten de ingestelde venstertijden, toegestaan aan bewoners en houders van een gehandicaptenparkeerkaart,

 

 

per ontheffing,

 

 

per kalenderjaar

€ 12,15

 

 

 

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen

 

4.22

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 Aanwijzing van wegen, paragraaf 3, hoofdstuk III Routering, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

4.22.1

per ontheffing voor twee maanden

€ 20,81

4.22.2

per jaarontheffing

€ 59,40

 

 

 

 

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

 

4.23

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

4.23.1

een gehandicaptenparkeerkaart

€ 24,70

4.23.2

een verlenging van een GPK

€ 60,99

4.23.3

een duplicaat van een GPK

€ 24,70

 

 

 

 

Wegenverkeersreglement

 

4.24

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

 

 

een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

4.24.1

een ontheffing, als bedoeld in artikel 123 van het Wegenver-keersreglement

 

4.24.1.1

per ontheffing voor twee maanden

€ 20,81

4.24.1.2

per jaarontheffing

€ 59,40

4.24.2

een ontheffing voor exceptioneel wegtransport op basis

 

4.24.2.1

per ontheffing voor twee maanden

€ 20,81

4.24.2.2

per jaarontheffing

€ 59,40

 

 

 

 

Parkeerontheffing

 

4.25

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van:

 

 

een parkeerplaats op kenteken voor gehandicapten of eerste

 

 

lijns gezondheidszorg

 

 

per parkeerplaats

€ 59,40

 

 

 

 

 

 

 

Instemmingbesluit kabellegging

 

4.26.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet

€ 338,25

4.26.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,64

4.26.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,64

4.26.2

Het in 4.26.1 genoemde bedrag wordt:

 

 

indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 338,25

4.26.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

4.26.3

Indien een begroting als bedoeld in 4.26.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

4.26.4

Het tarief als bedoeld in 4.26.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen. In de tarieven 4.26.1. is het tarief voor beheerskosten (€ 1,00/m1) verwerkt.

 

 

 

 

 

Marktverordening

 

4.27

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag voor het verstrekken van:

 

4.27.1

een vergunning of ontheffing voor een vaste standplaats zoals

 

 

bedoeld in de Marktverordening 2003

€ 54,07

 

 

 

Hoofdstuk 8

BRANDWEER

 

 

 

 

8

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

8.1.1

een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk of inrichting, als bedoeld in artikel 6.1.1 van de geldende Bouwverordening van de gemeente Leeuwarden en/of artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening 1993

€ 209,34

8.1.2

Het tarief terzake van bouwwerken en inrichtingen welke vallen onder categorie C (8.5), bedraagt in tegenstelling tot het in 8.1.1 bepaalde

€ 63,61

 

 

 

 

Verhogingen basistarief gebruiksvergunningen

 

 

 

 

8.2

Het tarief als bedoeld in 8.1.1 wordt verhoogd met de bedragen genoemd in 8.3 indien en voor zover deze op het bouwwerk of de inrichting, waarop de aanvraag betrekking heeft, van toepassing zijn.

 

8.3

De verhoging als bedoeld in 8.2 bedraagt voor:

 

 

 

 

 

Categorie A.

 

 

 

 

 

Bouwwerken als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onderdeel a (voorzover het geen tijdelijke bouwwerken betreft), alsmede voor bouwwerken als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onderdeel c, d, e en f, van de Bouwverordening van de gemeente Leeuwarden en inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1.1, eerste lid, onderdeel a (voor zover het geen tijdelijke bouwwerken betreft), alsmede voor inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1.1, eerste lid, onderdeel c, d en e, van de Brandbeveiligingsverordening 1993, met een gebruiksoppervlakte van:

 

 

 

 

 

* minder dan 100 m2

€ 133,00

 

* 101 m2 tot en met 499 m2

 

 

voor elke m2

€ 1,330

 

* 500 m2 tot en met 1.999 m2

€ 389,20

 

vermeerderd met voor elke m2

€ 0,532

 

* 2.000 m2 tot en met 4.999 m2

€ 1.129,84

 

vermeerderd met voor elke m2

€ 0,166

 

* 5.000 m2 tot en met 49.999 m2

€ 1.784,71

 

vermeerderd met voor elke m2

€ 0,035

 

* 50.000 m2 of meer

€ 2.534,69

 

vermeerderd met voor elke m2

€ 0,020

 

 

 

 

Categorie B.

 

 

 

 

 

I Bouwwerken of inrichtingen als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onderdeel b, van de geldende Bouwverordening van de gemeente Leeuwarden en/of artikel 2.1.1, eerste lid, onderdeel b, van de Brandbeveiligingsverordening 1993 met een gebruiksoppervlakte van:

 

 

* minder dan 100 m2

€ 66,50

 

* 101 m2 tot en met 499 m2

 

 

voor elke m2

€ 0,67

 

* 500 m2 tot en met 1.999 m2

€ 199,10

 

vermeerderd met voor elke m2

€ 0,27

 

* 2.000 m2 tot en met 4.999 m2

€ 530,94

 

vermeerderd met voor elke m2

€ 0,10

 

* 5.000 m2 tot en met 49.999 m2

€ 930,86

 

vermeerderd met voor elke m2

€ 0,02

 

* 50.000 m2 of meer

€ 1.280,85

 

vermeerderd met voor elke m2

€ 0,01

 

 

 

 

II De in categorie B I genoemde opslag moet worden verhoogd met een opslag voor zover het betreft de niet bebouwde, voor bedrijfsdoeleinden bestemde terreinen bij bouwwerken of inrichtingen als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onderdeel a, van de geldende Bouwverordening van de gemeente Leeuwarden.

 

 

 

 

 

De opslag bedraagt voor terreinen met een oppervlakte van:

€ 66,98

 

* minder dan 500 m2

€ 133,96

 

* 500 m2 tot en met 1.999 m2

€ 200,97

 

* 2.000 m2 tot en met 4.999 m2

€ 200,97

 

* 5.000 m2 of meer

€ 33,70

 

vermeerderd met per 5.000 m2

 

 

 

 

 

Verhoging van tijdelijke vergunningen

 

 

 

 

8.4

Het tarief in 8.1.2 wordt verhoogd met de bedragen genoemd in 8.5 indien en voorzover deze op het bouwwerk of de inrichting, waarop de aanvraag betrekking heeft, van toepassing is.

 

 

 

 

8.5

De verhoging als bedoeld in 8.4 bedraagt voor:

 

 

 

 

 

Categorie C.

 

 

 

 

 

Bouwwerken of inrichtingen als bedoeld in artikel 6.1.1 van de geldende Bouwverordening van de gemeente Leeuwarden dan wel artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening 1993 voor zover het betreft tijdelijke bouwwerken of inrichtingen en de gebruikersduur niet langer zal zijn dan maximaal vier weken met een gebruiksoppervlakte van:

 

 

* minder dan 100 m2

€ 0,00

 

* meer dan 100 m2, per 100 m2

€ 6,36

 

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van 17 december 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

De griffier van Leeuwarden,

 

 

 

 

 

31-12-2007 Bekendmaking in Huis Aan Huis

 

 

01-12-2008 Inwerkingtreding