Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Marktverordening gemeente Leeuwarden 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening gemeente Leeuwarden 2003
CiteertitelMarktverordening gemeente Leeuwarden 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-200330-07-2009intrekking

29-06-2009

Huis aan Huis; 29 juli 2009

17

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening gemeente Leeuwarden 2003

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Marktverordening gemeente Leeuwarden

14 april 2003

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: een natuurlijk persoon, niet zijnde een rechtspersoon als

  bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  branche-indeling: de indeling in artikelengroepen en het aantal vaste

  plaatsen per artikelengroep;

 • c.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag beschikbaar wordt

  gesteld, omdat deze niet als vaste plaats is toegewezen dan wel

  ingenomen;

 • d.

  dagvergunning: vergunning voor een dagplaats en/of

  standwerkersplaats voor de duur van één dag;

 • e.

  levenspartner: de persoon met wie de vergunninghouder met het

  oogmerk duurzaam samen te wonen een gemeenschappelijke

  huishouding voert. Dit moet blijken uit een huwelijksakte als

  bedoeld in artikel 1:78 van het Burgerlijk Wetboek of een

  samenlevingscontract opgemaakt bij notariële akte;

 • f.

  markt: de warenmarkt die plaatsvindt op de, bij of krachtens artikel vastgestelde dag, tijd en plaats;

 • g.

  marktmeester: de persoon of diens vervanger die als zodanig is aangewezen door burgemeester en wethouders als toezichthouder en in voorkomende gevallen vergunningverlener voor de markt;

 • h.

  marktterrein: de gehele openbare of voor het publiek toegankelijke

  oppervlakte grond, die bij of krachtens artikel 2 is aangewezen voor

  het bedrijven van de markthandel;

 • i.

  registratielijst: lijst van vergunninghouders van een vaste plaats;

 • j.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt op het marktterrein is aangewezen voor het bedrijven van de markthandel;

 • k.

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt, over het door hem of haar te verkopen artikel een aansprekende uiteenzetting houdt en tenslotte tracht een aantal personen gelijktijdig tot aankoop van het artikel te bewegen;

 • l.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking

  wordt gesteld om te standwerken;

 • m.

  vaste plaats: de standplaats, die op een markt voor onbepaalde tijd

  ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder;

 • n.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college van

  burgemeester en wethouders vergunning is verleend voor het

  innemen van een standplaats;

 • n.

  vervanger: een natuurlijk persoon die de vergunninghouder

  incidenteel vervangt en namens deze optreedt;

 • p.

  vrije plaats: een vrijgekomen vaste plaats zolang deze niet als vaste plaats beschikbaar is gesteld, dan wel is ingenomen.

Artikel 2 Dag, tijd en plaats van de markt

 • 1.

  De markten vinden plaats:

  • a.

   Op maandagmiddag in het centrum Wilhelminaplein-Ruiters-kwartier, zoals aangegeven op bijbehorende kaart;

  • b.

   op woensdagmorgen in de wijk Nylân op het Prins Willem Alexanderplein, parkeerterrein, zoals aangegeven op bijbehorende kaart;

  • c.

   op woensdagmiddag in de wijk Bilgaard op het parkeerterrein naast het winkelcentrum, zoals aangegeven op bijbehorende kaart;

  • d.

   op vrijdag te houden algemene warenmarkt in het centrum van Leeuwarden op het Wilhelminaplein en Ruiterskwartier, zoals aangegeven op bijbehorende kaart;

  • e.

   op zaterdag in het centrum van Leeuwarden, Zaailand, tussen het pleinafsluitend gebouw en de Beurs, zoals aangegeven op bijbehorende kaart.

  • f.

   Op Hemelvaartsdag jaarlijks te houden bloemenmarkt op de Langemarktstraat-Tesselschadestraat, zoals aangegeven op bijbehorende kaart;

  • g.

   Op donderdags te houden zomermarkt in de maanden juli t/m augustus op het Wilhelminaplein, zoals aangegeven op bijbehorende kaart;

  • h.

   Op werkdagen te houden kerstbomenmarkt op de Lange Pijp, in het tijdvak van 11 t/m 23 december, zoals aangegeven op bijbehorende kaart. De openingstijden van deze markten worden door een besluit van het college vastgesteld.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen op grond van dringende redenen, in afwijking van het eerste lid, bepalen dat tijdelijk de markt zal plaatsvinden:

  • a.

   op een andere dag;

  • b.

   op een andere tijd;

  • c.

   op een andere plaats.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd te bepalen dat geen markt wordt gehouden of dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden op een andere dag, indien de in het eerste lid bedoelde dag samenvalt met één van de in art. 2, eerste lid, onder b, van de Winkeltijdenwet genoemde dagen of delen daarvan.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd te bepalen dat geen markt wordt gehouden, indien een van de in het eerste lid bedoelde dagen samenvalt met:

  • a.

   Koninginnedag;

  • b.

   Bevrijdingsdag;

  • c.

   kermis in Leeuwarden centrum

 • 5.

  Burgemeester en wethouders zijn voorts bevoegd te bepalen dat geen markt wordt gehouden indien: zich uitzonderlijke situaties en omstandigheden voordoen die het houden van een markt niet meer mogelijk maken zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, vrees voor verstoring van de openbare enz. enz..

 • 6.

  Plaatstoewijzing voor de markten geschiedt conform de regels van artikel 10, lid 5.

Artikel 3 Nadere regels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere regels vast te stellen

ten aanzien van de navolgende onderwerpen:

 • 1.

  de openingstijden van de markten;

 • 2.

  de inrichting van de markten en de branche-indeling.

(lid 1 & 2 van dit artikel worden nader geregeld in het “Uitvoeringsbesluit markten 2003”, artikelen 1 & 2)

Artikel 4 Jaar(zondag)markt

1.Burgemeester en wethouders zijn bevoegd jaarmarkten in te stellen. Deze mark(ten) worden gehouden op nader door burgemeester en wethouders vast te stellen marktterrein(en), op (een) nader te bepalen dag(en), inclusief op grond van de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening aangewezen koopzondag(en).

(artikel 4 wordt nader geregeld in het “Uitvoeringsbesluit markten 2003”, artikel 3)

Artikel 5 Verbod ruimte in te nemen

 • 1.

  Het is verboden op het marktterrein van 3 uur voor de aanvang tot 1 uur na het einde van de markt, zonder vergunning van burgemeester en wethouders, ruimte in te nemen met een voertuig, goederen of anderszins;

 • 2.

  Burgmeester en wethouders kunnen krachtens artikel 1, onder a t/m h, artikel 2, lid 1 t/m 8, artikel 3 en artikel 14, lid 1 t/m 4 van het Uitvoeringsbesluit Marktverordening 2002, genoemde tijden en plaatsen, terstond passende maatregelen nemen die het onbelemmerde gebruik van het marktterrein voor marktdoeleinden verzekeren.

HOOFDSTUK 2 - HET AANVRAGEN EN VERLENEN VAN VERGUNNINGEN

Artikel 6 Vergunning voor innemen standplaats

1.Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen voorschriften en beperkingen verbinden aan een bij of krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist;

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Artikel 8 Toewijzing standplaatsen

 • 1.

  Een standplaats wordt toegewezen als vaste plaats, dagplaats of standwerkersplaats;

 • 2.

  Afgifte van een vergunning voor het innemen van een dagplaats geschiedt op het moment dat een standplaats niet als vaste plaats wordt ingenomen;

 • 3.

  Een natuurlijk persoon kan zich voor een standplaats op de markt inschrijven en aan hem kan slechts vergunning worden verleend om één standplaats op de markt in te nemen.

Artikel 9 De vergunningaanvraag

1.Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier voor een vergunning heeft ingediend bij burgemeester en wethouders.

Artikel 10 Nadere regels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere regels vast te stellen

ten aanzien van de navolgende onderwerpen:

 • 1.

  de inhoud van de krachtens deze verordening verleende vergunningen en ontheffingen;

 • 2.

  de inschrijving op de registratielijst;

 • 3.

  de toewijzing van plaatsen op de markten;

 • 4.

  de overschrijving van het recht op een vaste standplaats;

 • 5.

  de intrekking van de krachtens deze verordening verleende vergunningen en ontheffingen.

(Lid 1 t/m 5 van dit artikel worden nader geregeld in het “Uitvoeringsbesluit markten 2003”, artikelen 4 t/m 8)

HOOFDSTUK 3 HET GEBRUIK VAN DE STANDPLAATS

Artikel 11 Persoonlijk innemen standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven. Bij een plotselinge verhindering kan toestemming worden verkregen van de marktmeester om zich te laten vervangen, gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan;

 • 2.

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan;

 • 3.

  De standwerker mag zich alleen doen bijstaan door degene die hij vooraf heeft aangemeld onder vermelding van diens naam;

(lid 3 van dit artikel wordt nader geregeld in het “Uitvoeringsbesluit markten 2003”, artikel 11, lid 3)

Artikel 12 Legitimatie en identiteit

1.Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is, of in de plaats van de vergunninghouder is getreden.

Artikel 13 Nadere regels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere regels vast te stellen

ten aanzien van de navolgende onderwerpen:

 • 1.

  het aantal keren dat een vergunninghouder van een vaste standplaats, plaats moet innemen op de markt;

 • 2.

  de afwezigheid van de vergunninghouder van een vaste standplaats wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden en diens incidentele vervanging;

 • 3.

  de toewijzing van een plaats aan een standwerker;

 • 4.

  het tijdstip van het innemen van de standplaats en de aan- en afvoer van goederen;

 • 5.

  het parkeren voertuigen;

 • 6.

  de algemene veiligheidsnormen;

 • 7.

  het gebruik van elektra en elektriciteitskabels;

 • 8.

  het schoon opleveren van de standplaats;

 • 9.

  het gebruik van geluidsapparatuur;

 • 10.

  uitstallingen;

 • 11.

  koken / bakken / verwarmen;

 • 12.

  gebruik eigen materiaal.

(Lid 1 t/m 12 van dit artikel worden nader geregeld in het “Uitvoeringsbesluit markten 2003”, artikel 9 t/m 13 en artikel 15 t/m 21)

HOOFDSTUK 4 STRAF-, SANCTIE-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 14 Strafbepaling

1.Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 15 Nadere regels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere regels vast te stellen

ten aanzien van de navolgende onderwerpen:

 • 1.

  de intrekking van de bij of krachtens deze verordening verleende vergunning;

 • 2.

  de uitsluiting van dagplaatshouder of standwerker;

 • 3.

  de onmiddellijke verwijdering van de markt.

(Lid 1 t/m 3 van dit artikel wordt nader geregeld in het “Uitvoeringsbesluit markten 2003”, artikelen 22 t/m 24)

Artikel 16 Toezichthouders

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen personen.

 • 2.

  De toezichthouder of de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen personen is/zijn gemandateerd een dagvergunning voor de markt te verlenen.

Artikel 17 Intrekking oude regeling

1.De Marktverordening en marktreglement Gemeente Leeuwarden respectievelijk vastgesteld op 23 oktober 1963 en 15 maart 1964 en respectievelijk voor het laatst gewijzigd op 25 april 1994 en 15 maart 1994 en de Veemarktverordening van 16 mei 1977 en voor het laatst gewijzigd op 29 juni 1992, worden door de inwerkingtreding van deze marktverordening ingetrokken.

Artikel 18 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Vergunningen en ontheffingen -hoe ook genaamd- verleend krachtens de Marktverordening en of marktreglementen Gemeente Leeuwarden van respectievelijk 25 april 1994 en 15 maart 1994 blijven -indien en voor zover het gebod of verbod waarop de vergunning of ontheffing betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening- van kracht tot de termijn waarvoor zij werden verleend, is verstreken of totdat zij worden ingetrokken;

 • 2.

  Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de Markt-verordening en/of reglementen Gemeente Leeuwarden van respectievelijk 25 april 1994 en 15 maart 1994, blijven -indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze verplichtingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening- van kracht tot de termijn waarvoor zij zijn opgelegd, is verstreken of totdat zij worden ingetrokken;

 • 3.

  Vergunningen en ontheffingen bedoeld in het eerste lid en verplichtingen bedoeld in het tweede lid, worden geacht vergunningen, ontheffingen en verplichtingen in de zin van deze verordening te zijn;

 • 4.

  Door vergunninghouders onder het in te trekken rechtsregiem opgebouwde rechten ten aanzien van hun plaats op de anciënniteitlijst of wachtlijst blijven onverkort van kracht bij het vaststellen van deze verordening;

 • 5.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de verordening is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 19 Hardheidsclausule

1.Burgemeester en wethouders kunnen de artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van een goed verloop van de markt leidt tot onredelijkheid.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie van de verordening.

Conform besluit Raadsvergadering d.d. 14 april 2003 en bekendgemaakt in Huis aan Huis d.d. 30 april 2003. Inwerkingtreding is 1 mei 2003.

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Marktverordening Gemeente Leeuwarden 2003”.

Leeuwarden, 15 april 2003

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester,

raadsgriffier,