Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Leeuwarden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening dode gezelschapsdieren gemeente Leeuwarden 2014
CiteertitelVerordening dode gezelschapsdieren gemeente Leeuwarden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van de raad van Leeuwarden van 2 januari 2018 is deze gemeentelijke regeling van toepassing verklaard op het hele grondgebied van de gemeente Leeuwarden, zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 201 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Sudwest-Fryslan, is ontstaan. N.B. besluit is van kracht per 01-01-2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.5 van de Wet dieren

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2014Nieuwe regeling

06-01-2014

GVOP: 11 januari 2014 en Huis aan Huis; 15 januari 2014

-
01-11-201211-01-2014Nieuwe regeling

24-09-2012

Huis aan Huis; 24 oktober 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Leeuwarden 2014

 

 

Artikel 1.

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

 • b.

  houder: degene die als houder of eigenaar van dode gezelschapsdieren ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode gezelschapsdieren.

 • d.

  gezelschapsdieren: dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren, waaronder honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièredieren, duiven en vissen, konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten, niet zijnde landbouwdieren, waaronder runderen, schapen, paarden, (dwerg)geiten, varkens, hangbuikzwijnen en herten en niet zijnde dieren die worden gehouden voor een commerciële opbrengst.

Artikel 2.

Burgemeester en wethouders wijzen een verzamelplaats aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3.
 • 1.

  De houder dient uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal:

  • a.

   te vervoeren naar de verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan of;

  • b.

   het over te dragen aan de dierenambulance.

 • 2.

  Tot het tijdstip van afgifte dient de houder het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 4.

Artikel 3 is niet van toepassing indien:

 • 1.

  het destructiemateriaal wordt verwijderd door begraving op een terrein dat ter beschikking staat van de houder of in geval van crematie bij een crematorium;

 • 2.

  de houder het gezelschapsdier laat inslapen door tussenkomst van een dierenarts, die ervoor zorgt dat dit dier ter verwerking wordt aangeboden aan de dierenambulance of bij de verzamelplaats.

Artikel 5.

Ingeval artikel 81h, vijfde lid van de wet door de Minister van toepassing wordt verklaard, is hierop eveneens het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van deze verordening van toepassing.

Artikel 6.
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Leeuwarden 2014”.

 • 2.

  Zij treedt 1 dag na publicatie in werking en onder gelijktijdige vervallenverklaring van de Verordening dode gezelschapsdieren van de gemeente Leeuwarden, vastgesteld op 24-09-2012.