Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Samenscholingsverbod Camminghaburen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSamenscholingsverbod Camminghaburen
CiteertitelSamenscholingsverbod Camminghaburen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaartje Camminghaburen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-201325-04-2014nieuwe regeling

17-10-2013

Huis aan Huis; 23 oktober

15973
22-03-201221-09-2012nieuwe regeling

16-03-2012

Huis aan Huis; 21 maart 2012

-
26-11-200913-05-200913-05-2010nieuwe regeling

10-11-2009

Huis aan Huis; 18 november 2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Samenscholingsverbod Camminghaburen

 

DE BURGEMEESTER  VAN LEEUWARDEN

 

Overwegende dat in maart 2013 geconstateerd is dat in de wijk Camminghaburen te Leeuwarden in toenemende mate overlast, intimidatie, andere de openbare orde bedreigende situaties veroorzaakt door groepen jongeren in de leeftijdscategorie van circa 12 tot circa 21 jaar plaatsvinden;

 

 • *

  Gelet op artikel 172, eerste, tweede en derde lid, van de Gemeentewet;

 • *

  gelet op het bepaalde in artikel 2:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening betreffende 'samenscholing en ongeregeldheden' en

 • *

  gelet op de op 12 mei 2009 vastgestelde aanvullende beleidsregels ten aanzien van het genoemde samenscholingsverbod;

 • *

  gelet op de sfeerrapportages d.d. 8 februari 2013, naar aanleiding van overlast door groep(en) jongeren in Camminghaburen, waarin meldingen van politie, SAOL, Stadstoezicht, ambulant jongerenwerk en Meldpunt Overlast Leeuwarden zijn opgenomen en d.d. 19 september 2013 waarin meldingen van politie (BVH), de rapportages van Stadstoezicht (EST), de straatcoaches (SAOL) en de meldingen zoals die zijn binnengekomen bij Meldpunt Overlast Leeuwarden (MOL) zijn opgenomen;

 • *

  gelet op het feit dat jeugdoverlast in Camminghaburen vanaf begin 2013 na een rustiger periode weer toegenomen is en de afgelopen periode onvoldoende is afgenomen;

 • *

  gelet op het feit dat de overlast op verschillende manieren wordt aangepakt, zowel persoonsgericht als gebiedsgericht, waarvan de instelling van een samenscholingsverbod onderdeel uitmaakt;

 • *

  gelet op het feit dat vanaf 25 april 2013 tot 25 oktober 2013 een samenscholingsverbod geldt in een deel van Camminghaburen;

 • *

  gelet op signalen van politie, bewoners, ondernemers;

 • *

  gelet op de voortdurende ernstige overlast;

 • *

  gelet op de beraadslaging in de lokale driehoek op 30 september 2013.

 

BESLUIT:

 

 • *

  het intensief handhaven op het samenscholingsverbod in de volgende gebieden in Camminghaburen:

 • - het gebied dat omgeven wordt door de volgende straten (de straten zelf tellen ook mee) of water:

 • Frittemastate tot aan Albadastins, Albadastins via parkeerplaats naar Groene Sterpad, Groene sterpad tot aan brug, vanaf brug via het water tot aan brug Carolinenburg, Carolinenburg tot aan Camminghaburg, Camminghaburg tot aan Frittemastate.

 • De gebieden en hun begrenzing zijn ingetekend in de bij dit besluit behorende kaart.

 • *

  als aanvangsdatum vast te stellen 25 oktober 2013 en als einddatum 25 april 2014, met deze beperking:

 • dat die handhaving zich beperkt tot groepen van vier of meer personen, die zich hinderlijk en intimiderend gedragen ten opzichte van andere straatgebruikers, bewoners, dienstverleners, exploitanten, bezoekers en anderen, die zich in dat gebied bevinden.

 • *

  de politie op te dragen om op te treden tegen samenscholingen en haar indien noodzakelijk op te dragen bevelen te geven, een en ander, zoals voorzien in artikel 2.1., derde lid, van de Apv, en het team Leeuwarden van de Politie Noord Nederland daartoe te mandateren

 

Motivering:

Camminghaburen is een wijk met veel jongeren. Jongerenoverlast is dan ook bijna onvermijdelijk, echter sinds februari 2011 is er sprake van een ernstige toename van klachten. In 2012 is een samenscholingsverbod van kracht geweest, waardoor de overlast tijdelijk terugliep. In het afgelopen voorjaar is geconstateerd dat met name in en rond het Winkelcentrum de overlast toenam. Uit gegevens over het afgelopen half jaar blijkt dat er zich nog geregeld overlast gevende groepen bevinden in het gebied.

De klachten en meldingen over de overlast zijn afkomstig van politie, rapportages van stadstoezicht, de straatcoaches, ambulant jongerenwerk en de meldingen van bewoners binnengekomen bij het Meldpunt Overlast.

 

Groepen jongeren veroorzaakten overlast door:

 

 • *

  luidruchtig aanwezig te zijn;

 • *

  veelvuldig op scooters rondrijden;

 • *

  zich intimiderend, dreigend of provocerend gedragen richting bewoners, voorbijgangers, ondernemers en toezichthouders;

 • *

  de openbare ruimte vervuilen;

 • *

  vuurwerk afsteken;

 • *

  bewoners of voorbijgangers belagen, bekogelen of uitschelden;

 • *

  vernielingen plegen;

 • *

  wildplassen;

 • *

  zich onbevoegd op terreinen/ wooncomplexen begeven;

 • *

  in een wooncomplex binnentreden en daar overlast veroorzaken door rennen over de galerij, aanbellen, lift buiten gebruik stellen en vernielingen plegen (bijvoorbeeld aan rolstoel);

 • *

  alcohol gebruiken op de openbare weg.

 

Een overzicht van de klachten en meldingen is opgenomen in de genoemde sfeerrapportage.

 

Om deze overlast tegen te gaan worden door de gemeente Leeuwarden verschillende maatregelen genomen. Hierbij kan worden gedacht worden aan:

 • 1.

  Een persoonsgerichte aanpak voor de harde kern van de groep

 • 2.

  De inzet van bestuursrechtelijke maatregelen

 • 3.

  Intensieve controles

 • 4.

  Communicatie

 

Het intensief handhaven van het samenscholingsverbod maakt onderdeel uit van het tweede deel (inzet bestuursrechtelijke maatregelen) van het plan. Het samenscholingsverbod geeft de politie extra mogelijkheden tot handhaving en een effectieve aanpak van de overlast.

 

Het samenscholingsverbod houdt in dat het verboden is om met 4 of meer personen samen te scholen zonder redelijk doel.

   

Conclusie

Intensieve handhaving van het samenscholingsverbod is noodzakelijk om de hardnekkige problematiek van jongerenoverlast in Camminghaburen te kunnen aanpakken.

 

Reikwijdte samenscholingsverbod

De intensieve toepassing van het samenscholingsverbod beperkt zich tot groepen jongeren die zich intimiderend en hinderlijk  gedragen. Politie zal dus bij handhaving van het samenscholingsverbod rekening houden met het intimiderende en hinderlijke karakter van de samenscholing.

 

Van hinderlijk en/of intimiderend gedrag door groepen of is in ieder geval sprake bij de volgende gedragingen of situaties:

• er in de groep alcoholische drank wordt gebruikt of voor handen is;

• er in de groep hard- en of softdrugs wordt gebruikt of voor handen zijn;

•  de groep (of personen in de groep) luidruchtig is, dan wel vanuit de groep harde muziek ten

gehore wordt gebracht, dan wel geluidsoverlast wordt veroorzaakt door brommers en

scooters.

• de groep (of personen in de groep) een dreigende/intimiderende/provocerende/ agressieve

houding aanneemt naar passanten, bewoners en/of ondernemers;

• het gedrag van (personen in) de groep aanleiding geeft tot vermoeden dat in of vanuit de

groep wordt gehandeld in hard- en of softdrugs;

• de groep (of personen in de groep) de doorgang van passerende personen belemmert c.q.

blokkeert;

• door (personen in) de groep afval op straat wordt gegooid;

• door (personen in) de groep voorbijgangers worden lastiggevallen (bijvoorbeeld door

negatief aanspreken of uitschelden);

• de groep een belemmerende werking heeft op de toegang tot winkels en andere publiek

toegankelijke ruimten.

 

Periode

De intensieve handhaving op het samenscholingsverbod Camminghaburen geldt gedurende zes maanden te verlengen, vanaf 25 oktober 2013 tot 25 april 2014. In maart 2014 wordt de toepassing van het samenscholingsverbod geëvalueerd waarbij in ieder geval de noodzaak van verlenging en de effectiviteit van het samenscholingsverbod aan de orde komt.

 

Tijd

De intensieve handhaving vindt gedurende bovengenoemde periode 24 uur per dag plaats.

 

Bekendmaking en voorlichting

Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Huis aan Huis en ter inzage gelegd bij de balie van het stadskantoor.

 

Slotbepaling

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Leeuwarden op 17 oktober 2013.

 

 

De loco-burgemeester van Leeuwarden,

 

 

 

A. Ekhart

 

Kaartje Camminghaburen