Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Samenscholingsverbod hinderlijke en intimiderende groepen Weaze en omgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSamenscholingsverbod hinderlijke en intimiderende groepen Weaze en omgeving
CiteertitelSamenscholingsverbod hinderlijke en intimiderende groepen Weaze en omgeving
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaartje gebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2:1
 2. geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-201330-11-2013nieuwe regeling

23-05-2013

Huis aan Huis; 29 mei 2013

7906
17-11-201230-05-2013nieuwe regeling

09-11-2012

Huis aan Huis; 14 november 2012

17983
17-05-201217-11-2012nieuwe regeling

11-05-2012

Huis aan Huis; 16 mei 2012

8213
17-05-201217-05-2012nieuwe regeling

11-05-2012

Huis aan Huis; 16 mei 2012

8213
17-11-201117-05-2012nieuwe regeling

10-11-2011

Huis aan Huis; 16 november 2011

-
26-11-200913-05-200913-05-2010nieuwe regeling

10-11-2009

Huis aan Huis; 18 november 2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Samenscholingsverbod hinderlijke en intimiderende groepen Weaze en omgeving

Toepassing samenscholingsverbod hinderlijke en intimiderende groepen voor de periode 30 mei 2013-  30 november 2013 Weaze e.o.

 

DE BURGEMEESTER  VAN LEEUWARDEN

 

Overwegende dat op de Weaze en in de omgeving nog steeds sprake is van voortdurende ernstige overlast bestaande uit intimidatie van ondernemers en voorbijgangers en dat door politie wordt geconstateerd dat de overlast zich uitbreidt c.q. verplaatst naar en groter gebied

en dat hierdoor openbare orde bedreigende c.q. verstorende situaties plaatvinden;

 • -

  gelet op artikel 172, eerste, tweede en derde lid, van de Gemeentewet;

 • -

  gelet op artikel 11 Politiewet 2012;

 • -

  gelet op het bepaalde in hoofdstuk 2, afdeling 1, artikel 2:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening betreffende 'samenscholing en ongeregeldheden' en

 • -

  gelet op de op 12 mei 2009 vastgestelde aanvullende beleidsregels ten aanzien van het genoemde samenscholingsverbod;

 • -

  gelet op het voorstel tot verlenging van het samenscholingsverbod van de politie, Team Leeuwarden, van 3 mei 2013;

 • -

  gelet op signalen van politie, bewoners, ondernemers;

 • -

  gelet op de voortdurende ernstige overlast;

 • -

  gelet op de integrale aanpak van de problematiek op de Weaze en omgeving;

 • -

  gelet op de beraadslaging in de lokale driehoek op 23 mei 2013.

 

 

BESLUIT:

 

 • *

  tot het intensief handhaven op het samenscholingsverbod voor hinderlijke en intimiderende groepen in het gebied zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart (het betreft de gebied binnen de rode lijn, de wegen op de rode lijn tellen ook mee), het gaat hierbij om de volgende straten/stegen/pleinen in de binnenstad: Weaze, Zwitserswaltje, Nieuweweg, Reigerstraat, Reigerplein, Nauwesteeg, Ayttasteeg, Wirdumerdijk, Peperstraat, Blokhuissteeg en Blokhuisplein, een en ander als weergegeven op bijgevoegde kaart;

 • *

  Als aanvangsdatum vast te stellen 30 mei 2013 en als einddatum 30 november 2013, met deze beperking:

 • dat die handhaving zich beperkt tot groepen van vier of meer personen, die zich hinderlijk en intimiderend gedragen ten opzichte van andere straatgebruikers, bewoners, exploitanten, bezoekers en anderen , die zich in dat gebied bevinden. de politie op te dragen om op te treden tegen samenscholingen en haar indien noodzakelijk op te dragen bevelen te geven, een en ander, zoals voorzien in artikel 2.1, derde lid, van de Apv, en daartoe te mandateren;

 • *

  de politie op te dragen om op te treden tegen de hiervoor omschreven samenscholingen en haar indien noodzakelijk op te dragen bevelen te geven, een en ander, zoals voorzien in artikel 2.1., derde lid, van de Apv en haar daartoe te mandateren.

 

 

Motivering:

In- en aanleiding

Sinds 2007 zijn de overlastproblemen en de criminaliteit in het Weazegebied en aangrenzende stegen toegenomen. Het gaat met name om de aanwezigheid van dealers en junks. De Weaze springt er uit voor wat betreft het aantal incidenten, terwijl de meldingsbereidheid verhoudingsgewijs laag is. Het daadwerkelijke aantal incidenten ligt dus waarschijnlijk (nog) hoger. De incidenten hebben met name betrekking op dealen, drugsoverlast, bedreiging/mishandeling/intimidatie en straatroof. Ook is er sprake van verboden wapenbezit, zo blijkt uit rapportages van politie.

 

Naar aanleiding van de situatie op de Weaze e.o. heb ik op 13 mei 2009 besloten de Weaze e.o. aan te wijzen als gebied waar voor een periode van in eerste instantie 6 maanden intensief wordt gehandhaafd op het samenscholingsverbod. Deze periode is vervolgens zeven maal met een half jaar verlengd laatstelijk  tot 17 mei 2013.

 

 

Evaluatie  22 oktober 2012 – 3 mei 2013

Binnen het Weaze gebied, waar het samenscholingsverbod van kracht is, is sprake van voortdurende ernstige overlast. Het samenscholingsverbod maakt deel uit van een integrale aanpak welke de overlast de afgelopen periode heeft verminderd en tot doel heeft de overlast verder te verminderen.

 

In samenspraak met partners wordt voortdurend gekeken naar de effectiviteit van maatregelen en eventuele aanpassing van strategie om te komen tot meer effectiviteit.

 

De overlast op straat evenals de overlast vanuit panden is door verschillende handhavende instanties aangepakt. Gedurende een aantal maanden is een duidelijke verbetering te zien geweest met betrekking tot de overlast op straat.

 

Recente acties van het Drugs Overlast Team en andere onderdelen van de politie Leeuwarden, waarna panden in en rond het centrum door de burgemeester gesloten zijn op grond van artikel 13B van de Opiumwet, hebben geleid tot een toename van overlast. Zichtbaar is dat de overlast op straat aanmerkelijk is toegenomen sinds vanuit bepaalde panden geen drugshandel meer plaatsvindt.

 

Bewoners en ondernemers van het gebied, met name bewoners van de Nieuweweg en Zwitserswaltje ervaren met enige regelmaat overlast. De overlast bestaat uit geluidsoverlast, intimidatie, samenscholing en zichtbare drugshandel.

 

Door de aanwezigheid van verschillende personen en doelgroepen, de voortdurende nieuwe aanwas van overlastgevers en aantrekkingskracht van het gebied blijft de handhaving in het gebied complex. De afgelopen jaren is gebleken dat in de zomerperiode de overlast toeneemt. Met name samenscholing van groepen personen vindt meer plaats dan in andere periodes. De samenscholingen gaan samen met andere vormen van overlast zoals alcoholgebruik, intimidatie, geluidsoverlast en drugshandel.

 

Door het toepassen van gebieds- en verblijfsverboden worden overlastplegers uit het gebied geweerd. Deze methodiek heeft de afgelopen periode geleid tot vermindering van overlast door de groep drugs- en alcoholverslaafden. De aanpak van drugsdealers kan momenteel niet voldoende middels deze middelen aangepakt worden. Het aanpassen van de verblijfsverbod systematiek  geeft meer handvatten overlastgevende drugsdealers te weren uit het gebied.

 

Verlenging periode en uitbreiding gebied

De politie adviseert een voortzetting van het samenscholingsverbod in het Weazegebied.

 

Door alle toezichthoudende partijen wordt geconstateerd dat de situatie wisselend beheersbaar is.

 

De integrale aanpak door alle betrokken partijen, waaronder politie, gemeente, ondernemers en bewoners, leidt gestaag tot een beter beheersbare situatie, waarbij alle middelen noodzakelijk zijn om de ingezette trend voort te zetten.

 

Het samenscholingsverbod maakt binnen de integrale aanpak van de Weaze problematiek onderdeel uit van een groter geheel aan maatregelen. Gelet op deze aanpak is het noodzakelijk het samenscholingsverbod voort te zetten. Het samenscholingsverbod is een essentieel onderdeel van de brede aanpak van de problemen op de Weaze en omgeving. Bij het vervallen van dit middel valt een belangrijk handhavingsinstrument weg.

 

Het samenscholingsverbod maakt handhaving op overlastgevende groepen mogelijk en leidt mede door de aanwezigheid van politie en Stadstoezicht tot vermindering van overlast. Hiermee wordt voorkomen dat grote groepen zich ophouden binnen het gebied en het veiligheidsgevoel verder wordt aangetast.

 

Per 1 september 2011 is het toezicht in de binnenstad en met name in het Weaze gebied geïntensiveerd. De integrale samenwerking tussen toezichthoudende partijen in de vorm van het Toezichtmodel Leeuwarden draagt positief bij aan de veiligheid in de binnenstad.

 

Om de veiligheid in de binnenstad te vergroten is in samenspraak met partners besloten tot extra inzet, handhaving en toezicht in de binnenstad. Speerpunten zijn de aanpak van overlast door drugs, intimidatie van bezoekers van de binnenstad, en overlastgevende feiten zoals wildplassen en het nuttigen van alcohol op de openbare weg. Door het zichtbaar aanwezig te zijn wordt het veiligheidsgevoel van de burger verbeterd.

 

Per 1 februari 2012 zijn tussen politie, Openbaar Ministerie en Veiligheidshuis Fryslân afspraken gemaakt over persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen binnen het Weaze gebied.

 

De samenhang tussen alle maatregelen leidt tot een effectieve aanpak. Het samenscholingsverbod maakt hier een essentieel onderdeel van uit.

 

Conclusie

Voortzetting van het samenscholingsverbod is noodzakelijk om de problematiek binnen het Weaze gebied integraal te kunnen aanpakken.

 

 

Reikwijdte samenscholingsverbod

De intensieve toepassing van het samenscholingsverbod beperkt zich tot groepen die een intimiderend en hinderlijk karakter hebben.  De politie zal dus bij handhaving van het samenscholingsverbod rekening houden met het intimiderende en hinderlijke karakter van de samenscholing.

 

Van hinderlijk en/of intimiderend gedrag door groepen of is in ieder geval sprake bij de volgende gedragingen of situaties:

• er in de groep alcoholische drank wordt gebruikt of voor handen is;

• er in de groep hard- en of softdrugs wordt gebruikt of voor handen zijn;

• er in de groep honden aanwezig zijn die een dreigende uitstraling hebben/bekend staan als vechthonden;

• de groep (of personen in de groep) luidruchtig is;

• de groep (of personen in de groep) een dreigende/intimiderende/agressieve houding aanneemt naar passanten, bewoners en/of ondernemers;

• het gedrag van (personen in) de groep aanleiding geeft tot vermoeden dat in of vanuit de groep wordt gehandeld in hard- en of softdrugs;

• de groep (of personen in de groep) de doorgang van passerende personen belemmert c.q. blokkeert;

• door (personen in) de groep er afval op straat wordt gegooid;

• door (personen in) de groep voorbijgangers worden lastiggevallen (bijvoorbeeld door negatief aanspreken of uitschelden);

• de groep een belemmerende werking heeft op de toegang tot winkels en ander publiek toegankelijke ruimten.

  

Periode

De intensieve handhaving op het samenscholingsverbod Binnenstad Leeuwarden geldt gedurende zes maanden 30 mei 2013 tot 30 november 2013. Gelet op de ernst van de overlast en het feit dat deze reeds meerdere jaren en structureel in het gebied wordt ondervonden, acht ik een verlenging met een termijn van zes maanden redelijk. In oktober 2013 wordt de toepassing van het samenscholingsverbod opnieuw geëvalueerd waarbij in ieder geval aan de orde komt hoe vaak de handhaving is ingezet, wat de resultaten hiervan zijn en in hoeverre de bewoners/ondernemers effecten merken.

 

Tijd

De handhaving vindt gedurende bovengenoemde periode 24 uur per dag plaats. Gebleken is dat overlast zich op alle dagen van de week en op alle tijstippen van de dag voordoet.

 

Bekendmaking en voorlichting

Dit besluit wordt bekendgemaakt in de huis aan huis en ter inzage gelegd bij de balie van het stadskantoor.

 

Slotbepaling

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Leeuwarden op 23 mei 2013 ,

 

De burgemeester van Leeuwarden,

 

 

 

 

Drs. Ferd. J.M. Crone

 

Kaartje gebied