Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening veergelden Leeuwarden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening veergelden Leeuwarden 2016
CiteertitelVerordening veergelden Leeuwarden 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201501-01-2018Nieuwe regeling

24-11-2015

GVOP: 18 december 2015 en Huis aan Huis: 23 december 2015

-
13-12-201419-12-2015Nieuwe regeling

24-11-2014

GVOP: 12 december 2014 en Huis aan Huis: 10 december 2014

-
24-02-201401-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

29-01-2014

GVOP: 24 februari 2014 en Huis aan Huis: 5 februari 2014

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening veergelden Leeuwarden 2016

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT :

 

Vast te stellen de:

 

Verordening veergelden Leeuwarden 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

a. veerpont of veer: het vaartuig dat een veerdienst onderhoudt via een reguliere dienstregeling bestemd voor het vervoer van personen en/of (motor)voertuigen met of zonder aanhanger over het Prinses Margrietkanaal tussen de Garde Jagerswei, ter hoogte van Haan’s Krite, en het eiland De Burd.

 

b. abonnement: de houder van een abonnement heeft recht op overzetting gedurende het kalenderjaar vanaf het moment van afgifte van het abonnement.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “veergelden” wordt een recht geheven voor het gebruik van de bij de gemeente in eigendom en beheer zijnde veerpont, die via het Prinses Margrietkanaal de verbinding onderhoudt tussen de Garde Jagerswei, ter hoogte van “Haan’s Krite”, en het eiland De Burd.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene, die gebruik maakt van de in artikel 2 genoemde dienst.

Artikel 4 Belastingtarieven

1.  Genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en moeten worden verhoogd met het van toepassing zijnde percentage omzetbelasting.

 

2. Het recht bedraagt voor één overzetting van een:

voetganger, wielrijder, bromfietser of inzittende van een voertuig € 1,51

 

3. Het recht bedraagt voor een retouroverzetting van een:

a. een personenauto of motorfiets, op grond van de wegenverkeerswet

zoals vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur en vastgelegd in

het voertuigreglement d.d. 16 juni 1994, inclusief de bestuurder € 4,79

b. een (motor)voertuig, niet zijnde een personenauto of motorfiets zoals

hiervoor genoemd in lid a, eventueel met aanhanger en een lengte van

meer dan 5,5 meter, inclusief de bestuurder € 5,70

c. op afroep buiten de reguliere vaartijden zoals vastgesteld bij beheer-

verordening veerpont de Burd geldend voor de aanvrager € 87,36

 

4. Het recht voor de afgifte van een abonnement voor het overzetten van een

persoon en/of (motor)voertuig inclusief bestuurder, geldend vanaf het moment

van afgifte tot en met 31 december van het kalenderjaar, bedraagt voor:

eigenaren van een onroerende zaak op het eiland “De Burd”, met inbegrip

van de eerste lijn verwanten (kinderen) en echtgeno(o)t(e)/ geregistreerde

partners hebben recht op gratis overvaart voor zover de eigenaar als

abonnementhouder en de eerste lijn verwanten op het woonadres van de

eigenaar (op grond van de registers van burgerzaken) staan

ingeschreven € 436,78

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De veergelden worden geheven bij wege van een schriftelijke kennisgeving waarop het verschuldigde bedrag staat vermeld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten het veergelden worden betaald:

a. op het moment van uitreiking van de schriftelijke, dan wel

b. binnen dertig dagen na dagtekening van de aanslag.

Artikel 8 Vrijstellingen

Van de betaling van veergelden zijn vrijgesteld:

a. de medewerkers van openbare lichamen zover zij in de uitoefening van hun functie van de pont gebruik maken, evenals de door hen gebezigde vervoermiddelen;

b. degene die ten tijde van de overzetting de leeftijd van vier jaar nog niet heeft bereikt.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de veergelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening veergelden Leeuwarden 2016”.

Artikel 11 Inwerkingtreding

1. De “Verordening veergelden Leeuwarden 2015”, vastgesteld bij raadsbesluit op 24 november 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten tot de inwerkingtreding van deze verordening.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2015.

De voorzitter,

De griffier,