Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening binnentreden woningen gemeente Leeuwarden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden woningen gemeente Leeuwarden 2014
CiteertitelVerordening binnentreden woningen gemeente Leeuwarden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van de raad van Leeuwarden van 2 januari 2018 is deze gemeentelijke regeling van toepassing verklaard op het hele grondgebied van de gemeente Leeuwarden, zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 201 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Sudwest-Fryslan, is ontstaan. N.B. besluit is van kracht per 01-01-2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, 149a en 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2014Nieuwe regeling

06-01-2014

GVOP: 18 januari 2014 en Huis aan Huis: 15 januari 2014

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden woningen gemeente Leeuwarden 2014

Artikel 1

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

 

Artikel 2

  • 1.

    De Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen, vastgesteld op 12 november 1996, vervallen te verklaren.

  • 2.

    Het vervallen van de in het vorige lid genoemde verordening geldt voor zover deze van kracht is voor het gebied binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Leeuwarden, zoals dat per 1 januari 2014, op grond van de Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân, is ontstaan.

 

Artikel 3

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening binnentreden woningen gemeente Leeuwarden 2014”.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 januari 2014

     

voorzitter,

   

griffier,