Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Handhavingsarrangement helingbestrijding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsarrangement helingbestrijding
CiteertitelHandhavingsarrangement helingbestrijding
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201414-09-2017Nieuwe regeling

07-04-2014

GVOP en Huis aan Huis; 30 april 2014

7238

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsarrangement Helingbestrijding

 

 

1. Inleiding

Op 30 september 2013 heeft de driehoek ingestemd met de aanpak van woninginbraken waarvan helingbestrijding onderdeel uitmaakt, zodat de kans wordt vergroot om gestolen goederen te kunnen achterhalen. Dit met als achterliggende doel om het oplossingspercentage van woninginbraken te verhogen.

Voor de aanpak van heling zijn opkopers en handelaren in tweedehands goederen op grond van artikel 437 Wetboek van Strafrecht (WvSr), artikel 1 van het uitvoeringsbesluit artikel 437 WvSr en artikel 2:67 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Leeuwarden, verplicht tot het registeren van alle gebruikte of ongeregelde goederen die worden ingekocht dan wel verkocht. In het kader van de helingbestrijding worden er controles uitgevoerd bij deze handelaren. Indien tijdens een controle een overtreding wordt geconstateerd is er behoefte om op eenduidige wijze vervolg te geven aan de geconstateerde overtreding en bestuurlijke maatregelen in te zetten. Gelet op artikel 4:81 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) kan het bestuursorgaan nadere regels stellen. Met deze handhavingsmodule wordt hier invulling aan gegeven.

2. Overwegingen procedures en sancties

Om invulling te geven aan artikel 4:81 Awb zijn in onderstaande schema de verschillende overtredingen weergegeven en op welke wijze invulling wordt gegeven aan de bestuurlijke maatregel. Hierbij is een afweging gemaakt in de hoogte van de dwangsom.

De opkoper of de handelaar is in staat om de overtreding, die betrekking hebben op de wettelijk vereisten van de aanpak van heling, op korte termijn ongedaan te maken. Bij de eerste overtreding volgt altijd een waarschuwing en wordt de opkoper of de handelaar in gelegenheid gesteld om de overtreding ongedaan te maken. Vervolgens wordt middels een last onder dwangsom geprobeerd de overtreding ongedaan te maken. Afhankelijk van de aard van de overtreding en het aantal overtredingen in een bepaalde periode, wordt de hoogte van de dwangsom bepaald. Daarnaast zijn de sancties van het Openbaar Ministerie bijgevoegd in deze handhavingsmodule, maar de hoogte en vaststelling van deze sancties betreffen een verantwoordelijkheid van de het Openbaar Ministerie. Gelet op de wettelijke kaders van de registratieplicht, waarbij alle gebruikte of ongeregelde goederen die worden ingekocht moeten worden geregistreerd. De achterliggende gedachte van de wet is om heling tegen te gaan. In het handhavingsbeleid wordt daarom rekening gehouden met de nut en noodzaak van het te registreren goed, zoals de frequentie en de waarde van het gestolen goed. Indien goederen onder de € 10,- (goederen zoals tweedehandsboeken en LP’s) niet worden geregistreerd wordt daar niet op gehandhaafd. Zie onderstaande overzicht voor de bestuurlijke maatregel.

 

3. Inwerkingtreding  

Het handhavingsarrangement treedt in werking met ingang van de dag na publicatie daarvan in Huis aan Huis.

4. Burgemeestersbesluit

De burgemeester besluit de Handhavingsmodule Helingbestrijding vast

te stellen.

Leeuwarden, 7 april 2014