Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Goed ambtenaarschap (jaarprijs)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGoed ambtenaarschap (jaarprijs)
CiteertitelReglement op het toekennen van een jaarprijs voor goed ambtenaarschap
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Per 1 1 2020 is deze regeling vervallen door de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-201501-01-2020N.v.t.

17-02-2015

geen

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Goed ambtenaarschap (jaarprijs)

 

 

Goed ambtenaarschap (jaarprijs)

Reglement op het toekennen van een jaarprijs voor goed ambtenaarschap

Inhoudsopgave

  • Artikel 1

  • Artikel 2

  • Artikel 3

  • Artikel 4

  • Artikel 5

  • Artikel 6

  • Artikel 7

  • Artikel 8

  • Artikel 9

Artikel 1

Lid 1

Er is ingesteld een stimuleringsprijs voor activiteiten die een bijzondere bijdrage leveren aan het functioneren van de ambtelijke organisatie van de gemeente Leeuwarden.

Lid 2

De prijs bestaat uit een herinneringsteken en een oorkonde waarin de reden van toekenning is vermeld.

Lid 3

De bedoelde prijs draagt de naam “Leeuwarder jaarprijs voor goed ambtenaarschap”.

Artikel 2

Lid 1

De prijs kan worden toegekend voor activiteiten, gebeurtenissen of verrichtingen van een persoon of personen, dan wel groepen van personen in dienst van de gemeente die op bijzondere wijze een bijdrage hebben geleverd aan het ambtelijk functioneren.

Lid 2

Jaarlijks wordt de gelegenheid geboden om activiteiten die voor beoordeling in aanmerking komen voor te dagen, dan wel de jury daarop te attenderen.

Artikel 3

Lid 1

De toekenning van de prijs geschiedt door een jury.

Lid 2

De uitreiking van de prijs geschiedt door of namens Burgemeester en Wethouders.

Artikel 4

Lid 1

De jury bestaat uit drie leden.

Lid 2

De leden van de jury worden iedere vier jaar door Burgemeester en Wethouders benoemd.

Lid 3

Een lid wordt benoemd op voordracht van de Bestuursacademie Noord-Nederland te Groningen, het tweede lid op voordracht van de Thorbecke Academie te Leeuwarden. Het derde lid wordt door Burgemeester en Wethouders aangewezen en tot voorzitter benoemd. Aan de jury wordt door Burgemeester en Wethouders een secretaris – niet lid – toegevoegd.

Artikel 5

Lid 1

Met toestemming van Burgemeester en Wethouders kan de jury zich laten bijstaan door een of meer deskundigen ad-hoc.

Lid 2

De jury kan slechts tot toekenning van de prijs besluiten bij meerderheid van stemmen.

Lid 3

De jury doet omtrent haar beslissing schriftelijk verslag aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 6

Het College van Burgemeester en Wethouders bepaalt de wijze waarop de prijs wordt uitgereikt. Deze uitreiking vindt zo mogelijk plaats omtrent de maand december van het jaar, waarin de prijs beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 7

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 8

Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement Leeuwarder jaarprijs voor goed ambtenaarschap”.

Artikel 9

Dit reglement treedt in werking op de dag na afkondiging. Deze prijs wordt voor de eerste keer uitgereikt in 1994.