Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Wachtdienstvergoeding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWachtdienstvergoeding
CiteertitelWachtdienstvergoedingsregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Per 1 1 2020 is deze regeling vervallen door de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.3.1. CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201501-01-2020N.v.t.

20-02-2015

Geen

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Wachtdienstvergoeding

 

 

Wachtdienstvergoeding

Regeling inzake vergoeding van wachtdiensten

Inhoudsopgave

 • Artikel 1

 • Artikel 2

 • Artikel 3

 • Artikel 4

Artikel 1

De hierna te noemen ambtenaren, als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling, aan wier betrekking is verbonden, dat zij zich gedurende de daarvoor vastgestelde uren buiten de voor hun betrekking vastgestelde werktijden ter beschikking dienen te houden, ontvangen daarvoor een vergoeding.

 • a

  de aangewezen officieren van de beroepsbrandweer bij de Dienst Brandweer;

 • b

  de aangewezen ambtenaren van de Dienst Stadsontwikkeling en -beheer belast met de parkeergeldinning;

 • c

  de aangewezen brugwachters van de Dienst Stadsontwikkeling en -beheer;

 • d

  de aangewezen ambtenaren van de Dienst Stadsontwikkeling en -beheer;

Artikel 2

Lid 1

De in artikel 1 bedoelde ambtenaren ontvangen per volledige wachtweek een vergoeding, welke bedraagt:

 • a

  voor de aangewezen officieren van de beroepsbrandweer van de Dienst Brandweer: 9 x het uurloon van het maximumsalaris van gemeente-ambtenaar 10;

 • b

  voor de aangewezen ambtenaren van de Dienst Stadsontwikkeling en –beheer belast met de parkeergeldinning: 9 x het uurloon van het maximumsalaris van gemeente-ambtenaar 3;

 • c

  voor de aangewezen brugwachters van de Dienst Stadsontwikkeling en -beheer: 9 x het uurloon van het maximumsalaris van gemeente-ambtenaar 4;

 • d

  voor de aangewezen ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer: 9 x het uurloon van het maximumsalaris van schaal 6;

een en ander met dien verstande dat de vergoeding naar boven of naar beneden op een euro wordt afgerond, al naar gelang het verkregen bedrag uitkomt op een halve euro of meer of minder dan een halve euro.

Lid 2

Indien de dienst dit toelaat, kan de vergoeding, als bedoeld in het vorige lid, worden vervangen door een compensatie in vrije tijd van 9 uren, te weten een uur per wacht van maandag tot en met vrijdag en twee uren per wacht op zaterdag en zondag.

Lid 3

Voor de toepassing van het eerste lid wordt verstaan onder maximumsalaris hetgeen daaronder wordt verstaan in de Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarden.

Artikel 3

Indien niet gedurende een volle week wachtdienst wordt verricht, wordt de vergoeding naar evenredigheid verminderd.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Arbeidsvoorwaardenregeling.