Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Functiewaardering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFunctiewaardering
CiteertitelFunctiewaardering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Per 1 1 2020 is deze regeling vervallen door de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.1. CAR

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-201601-01-2020N.v.t.

31-03-2015

College

functiewaardering

Tekst van de regeling

Intitulé

Functiewaardering

 

 

Functiewaardering

Procedureregeling Functiewaardering

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Definities

 • Artikel 2 De Waarderingscommissie

 • Artikel 3 Opstellen functiebeschrijving

 • Artikel 4 Vaststellen waardering van de functie

 • Artikel 5 Overgang- en slotbepalingen

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Bevoegd gezag: Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

 • b

  Bezwarencommissie: De adviescommissie (ex artikel 7:13 AWB) voor de bezwaarschriften, kamer voor personeelsaangelegenheden.

 • c

  Conversietabel: De door het bevoegd gezag vastgestelde tabel die de waardering van een functie met HR21, koppelt aan een salarisschaal.

 • d

  Directeur: Een lid van het Directieteam van de gemeente Leeuwarden.

 • e

  Externe deskundige: Een door de systeemhouder (VNG) erkend deskundige inzake de ontwikkeling, toepassing en werking van HR21.

 • f

  Functie: Het samenstel van feitelijke taken en/of werkzaamheden dat de functiehouder op basis van de vastgestelde (generieke) functiebeschrijving dient uit te voeren.

 • g

  Functiebeschrijving: De generieke beschrijving die is vastgesteld voor één of meer gelijkwaardige functies. De generieke beschrijving vloeit logisch voort uit de organisatiestructuur en de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De generieke functiebeschrijving is een resultaatgerichte weergave van aard, overwegend karakter, niveau en complexiteit van taken.

 • h

  Functiehouder: De ambtenaar in de zin van de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Leeuwarden (ARL) of de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht als bedoeld in artikel 2:5 van de ARL is aangegaan, die de onderhavige functie daadwerkelijk vervult.

 • i

  Functiewaardering: Het bepalen van de relatieve functiewaarde van een functiebeschrijving aan de hand van de in HR21 vastgelegde waarderingsmethode.

 • j

  Gecertificeerd gebruiker:De volgens de normen van de externe deskundige opgeleide lokale gebruiker die geautoriseerd is te werken met HR21.

 • k

  HR21:Het in opdracht van het College voor Arbeidszaken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de gezamenlijke ambtenarenorganisaties ontwikkelde systeem voor de beschrijving en waardering van functies.

 • l

  Normbeschrijving: De generieke functiebeschrijving zoals opgenomen in het normbestand van HR21. De normbeschrijving is voorzien van een vaste waardering (puntenreeks).

 • m

  Lokale functiebeschrijving: De volgens het format van HR21 lokaal gewijzigde normbeschrijving of toegevoegde (nieuwe) functiebeschrijving.

 • n

  Waarderingscommissie: De commissie die namens het bevoegd gezag de waardering van beschreven functies bij algemeen verbindend voorschrift vaststelt.

Artikel 2 De Waarderingscommissie

Lid 1

Het bevoegd gezag mandateert de Waarderingscommissie tot het vaststellen van functiewaarderingen.

Lid 2

De Waarderingscommissie stelt op voorstel van de directeur, gehoord de zienswijze van de ondernemingsraad, de waardering van een beschreven functie vast en koppelt hier – met gebruikmaking van de Conversietabel – een salarisschaal aan.

Lid 3

De Waarderingscommissie bestaat uit:

 • -

  een lid aan te wijzen door het bevoegd gezag;

 • -

  een lid aan te wijzen door de gezamenlijke vakorganisaties vertegenwoordigd in de commissie voor Georganiseerd Overleg;

 • -

  een deskundige van de afdeling P&O.

Aan de commissie wordt een ambtelijk secretaris toegevoegd.

Lid 4

De Waarderingscommissie vergadert zo veel als nodig is. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Lid 5

De Waarderingscommissie bepaalt – met inachtneming van deze regeling - haar eigen werkwijze en kan deze vastleggen in een reglement.

Artikel 3 Opstellen functiebeschrijving

Lid 1

Om tot de keuze van een normfunctie te kunnen komen, worden de functiegegevens door de directeur vastgelegd in een door de Waarderingscommissie vastgesteld functie-inventarisatieformulier. Zo nodig wordt hieraan een beschrijving toegevoegd van de organisatie-eenheid waarvan de functie deel uitmaakt. Dit laatste gebeurt in elk geval wanneer de Waarderingscommissie hierom verzoekt.

Lid 2

De directeur is verantwoordelijk voor de vastlegging van de functiegegevens. Hij ziet toe op een volledige invulling van het functie-inventarisatieformulier.

Lid 3

In samenspraak met een gecertificeerd gebruiker of een externe deskundige wordt door de directeur een normfunctie voorgesteld. Indien geen dekkende normfunctie beschikbaar is, stelt hij de Waarderingscommissie voor om een lokale functiebeschrijving vast te stellen en doet hiervoor een voorstel.

Lid 4

Met behulp van de door het bevoegd gezag vastgestelde Conversietabel, koppelt de Waarderingscommissie aan de waardering een functionele salarisschaal.

Artikel 4 Vaststellen waardering van de functie

Lid 1

Het voorstel van de directeur voor toepassing van een normfunctie of het vaststellen van een lokale functie, wordt door hem ter besluitvorming voorgelegd aan de Waarderingscommissie.

Lid 2

Het voorstel wordt gelijktijdig voorgelegd aan de ondernemingsraad. Deze wordt in de gelegenheid gesteld om de Waarderingscommissie binnen 14 dagen over zijn zienswijze te informeren.

Lid 3

De Waarderingscommissie kan de directeur verzoeken zijn voorstel mondeling of schriftelijk nader toe te (doen) lichten en neemt binnen 6 weken een besluit op het voorstel van de directeur. De commissie betrekt daarbij de zienswijze van de ondernemingsraad.

Lid 4

De Waarderingscommissie kan besluiten overeenkomstig het voorstel van de directeur, kan kiezen voor een andere normfunctie of kan een lokale functie vaststellen.

Lid 5

De Waarderingscommissie informeert de directeur en de ondernemingsraad over haar besluit. De directeur deelt het besluit namens het bevoegd gezag mee aan de (eventuele) functiehouder.

Artikel 5 Overgang- en slotbepalingen

Lid 1

Het bevoegd gezag kan nadere regels stellen omtrent hetgeen in deze regeling is neergelegd. Indien en voor zover bij nadere regels wordt afgeweken van deze regeling, is hiervoor overeenstemming nodig in de commissie voor Georganiseerd Overleg.

Lid 2

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist het bevoegd gezag.

Lid 3

Deze regeling, welke kan worden aangehaald als Procedureregeling Functiewaardering, treedt in werking per 1 januari 2016 en vervangt alle voorgaande regelingen betreffende procedures m.b.t. functiewaardering.