Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van de burgemeester van 9 januari 2018 is deze gemeentelijke regeling van toepassing verklaard op het hele grondgebied van de gemeente Leeuwarden, zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 201 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Sudwest-Fryslan, is ontstaan. N.B. besluit is van kracht per 01-01-2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-2016nieuwe regeling

01-06-2016

GVOP: 15 juni 2016 en Huis aan Huis: 15 juni 2016

2016-Z3654

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht

AANWIJZINGSBESLUIT EX ARTIKEL 438 WETBOEK VAN STRAFRECHT

 

De burgemeester van de Gemeente Leeuwarden:

 

Overwegende:

 

Dat hij die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen gestraft wordt met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie indien hij geen doorlopend register houdt of nalaat daarin onverwijld bij aankomst van die persoon zijn naam, woonplaats en dag van aankomst aan te tekenen of te doen aantekenen alsmede zelf daarin aantekening te houden of te doen houden van de aard van het overlegde document, en, bij het vertrek, de dag van zijn vertrek;

Dat hij die zijn beroep maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen op aanvraag het register dient te vertonen aan de burgemeester dan wel aan de door deze aangewezen ambtenaar;

Dat ten behoeve van het toezicht op nachtverblijven, de burgemeester ambtenaren aan kan wijzen aan wie degene die het nachtverblijf verschaft het register dient te tonen;

Dat de burgemeester tot op heden ter zake de controle op het nachtregister nog geen ambtenaren heeft aangewezen;

Dat het noodzakelijk is om ter zake het toezicht op het nachtregister alsnog ambtenaren aan te wijzen;

 

Gelet op:

 

Artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht;

 

Besluit:

 

  • 1.

    Aan te wijzen als belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, de opsporingsambtenaren, als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, van het Korps Nationale politie, eenheid Noord Nederland;

  • 2.

    Te bepalen dat dit besluit de dag na bekendmaking daarvan in werking treedt.

 

Aldus vastgesteld op 1 juni 2016, 

De burgemeester van Leeuwarden,

  

drs. Ferd. J.M. Crone