Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Mandaat aan Stichting OV Fryslan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat aan Stichting OV Fryslan
CiteertitelMandaat aan Stichting OV Fryslan
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201623-06-2020Onbekend

12-07-2016

GVOP: 19 juli 2016 en Huis aan Huis: 20 juli 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat aan Stichting OV Fryslan

VOLMACHT (mandaat aan Stichting OV Fryslan)

 

De ondergetekende:

 

Gemeente Leeuwarden, een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid gevestigd te Leeuwarden, voor deze volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. ing. H. de Haas, directeur Stadsontwikkeling en -beheer, als zijnde aangewezen door de burgemeester van de gemeente Leeuwarden krachtens artikel 171 van de Gemeentewet en handelend onder mandaat conform het geldende Mandaatstatuut 12 juli 2016 en de daarbij behorende Mandaatoverzichten van de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leeuwarden;

 

hierna te noemen “Volmachtgever”,

 

verleent volmacht aan:

 

Ziut B.V., statutair gevestigd te Arnhem, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09208301, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.J.H. Schols, Directeur;

hierna te noemen: “Gevolmachtigde”,

 

1. Onderwerp van de volmacht

 

De volmacht beperkt zich tot het aansprakelijk stellen, verhalen en afwikkelen van schades ten gevolge van vandalisme en aanrijdingen aan het straatmeubilair in de openbare ruimte van Volmachtgever door bekende en onbekende daders.

 

2. Looptijd van de volmacht

 

De volmacht heeft betrekking op schades die ontstaan in de periode 01-04-2016 tot uiterlijk 01-04-2019 overeenkomstig de looptijd van het contract, R.A.W. besteknummer: 2014.02 d.d. 2014-12-16. Voor zover sinds 01-04-2016 reeds handelingen door de gevolmachtigde mochten zijn verricht welke binnen het bereik van deze volmacht vallen, dan worden deze hierbij door de volmachtgever uitdrukkelijk bekrachtigd c.q. bevestigd.

 

3. Tussentijdse beeindiging van de volmacht

 

Volmachtgever is gerechtigd de volmacht tussentijds op te zeggen indien de Gevolmachtigde in staat van surséance van betaling of in staat van faillissement is, dan wel de belangen van Volmachthgever in ernstige mate schade toebrengt. De tussentijdse opzegging kan alleen geschieden per aangetekend schrijven aan het adres van de gevolmachtigde onder een volledige omschrijving van de reden van de opzegging.

 

Was getekend te Leeuwarden op 12 juli 2016

………………………………………………

drs. ing. H. de Haas

directeur Stadsontwikkeling en – beheer