Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regeling subsidie Kansen voor Kinderen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie Kansen voor Kinderen
CiteertitelRegeling subsidie Kansen voor Kinderen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-201627-02-2018Nieuwe regeling

25-10-2016

GVOP: 29 november 2016

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie Kansen voor Kinderen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

 

 • 1.

  in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014 – 2 (ASVL);

 • 2.

  gelet op de ASVL artikel 2;

 • 3.

  gelet op de Gemeentewet artikel 156;

 

BESLUITEN:

 

De volgende regeling vast te stellen:

 

Regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’

 

LUIDENDE:

Artikel 1 Begrippen

 

 • 1.

  De begripsbepalingen van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2 zijn overeenkomstig van toepassing op onderhavige regeling.

 • 2.

  In aanvulling op lid 1 gelden de onderstaande begripsbepalingen:

  a. ASVL: Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2;

  b. Regeling: de regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’;

  c. IKC: Integraal Kind Centrum, definitie zoals vastgesteld in het Vlekkenplan van 2017. Ook IKC’s in oprichting vallen hieronder;

  d. IKC in oprichting: Onderwijsinstelling en kinderopvangorganisatie op één specifieke locatie hebben een gezamenlijk streven om te komen tot een IKC en hebben dit vastgelegd in een intentieverklaring. Een intentieverklaring beschrijft het gezamenlijk doel van partijen om op een specifieke locatie binnen een bepaalde termijn tot een gezamenlijk IKC te komen. In de intentieverklaring worden de overwegingen die tot de intentie hebben  geleid  opgenomen. Tevens staan hierin de volgende stappen die gezet gaan worden om de intentie verder uit te werken en tot het IKC te komen.

  e. Profiel: een extra aanbod naast het reguliere onderwijsaanbod van een IKC. Het profiel komt tot uiting in een integraal profielplan van minimaal één schooljaar waarin extra activiteiten worden aangeboden, naast, aansluitend en aanvullend aan het regulier lesprogramma. Dit betekent dat leerlingen een breder aanbod van activiteiten aangeboden krijgen onder verantwoordelijkheid van het onderwijs. Dit aanbod dient bij te dragen aan de brede ontwikkeling van kinderen. Voor de praktische invulling van de profielen worden professionals ingezet, zoals o.a. sport-en cultuurcoaches, maar ook de leerkrachten;

  f. IKC-Commissie: een door het college ingestelde commissie bestaande uit afgevaardigden van de schoolbesturen van het Primair Onderwijs in de gemeente Leeuwarden, een voorzitter, niet behorend tot eerder genoemde schoolbesturen en een onafhankelijk pedagoog/onderwijsdeskundige.

   

Artikel 2 Doel van de regeling

Deze regeling heeft als doel om middelen beschikbaar te stellen aan IKC’s in de gemeente Leeuwarden voor het uitvoeren van hun profiel.

 

Artikel 3 Subsidieplafond

Het College van Burgemeester en Wethouder stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

 

Artikel 4 Aanvraag

 

 • 1.

  Het schoolbestuur vraagt per IKC een subsidie aan door het indienen van een ondertekend profielplan, voorzien van de bijlagen, genoemd in het tweede lid.

 • 2.

  Aanvragen dienen door het betreffende schoolbestuur voor 1 februari voorafgaand aan de periode waarvoor het profielplan is opgesteld bij het college, ter attentie van de ambtelijk secretaris van de IKC-commissie te worden ingediend.

 • 3.

  Aanvragen dienen hetzij schriftelijk, met gebruikmaking van een door het college vastgesteld aanvraagformulier hetzij digitaal te worden ingediend.

 • 4.

  Bij het profielplan worden onderstaande bijlagen aangeleverd:

 • a.

  Een schriftelijke toelichting van de directeur van het IKC op het profielplan met daarin minimaal:

 • -

  een analyse van de wijk/populatie van het IKC gebaseerd op de Sociale Index, Gebiedsscan en verdere statistische gegevens;

 • -

  het hieruit voortvloeiende profiel van het IKC;

 • -

  praktische vertaling van het profiel in extra onderwijstijd.

 • b.

  Een gespecificeerde begroting. Zichtbaar moet zijn op welke wijze het IKC en betrokken besturen bijdragen aan de uitvoering van de aanvraag (verdeling 80% gemeentelijke middelen - 20% schoolbesturen/fondsen).

 • c.

  In de aanvraag moet blijken dat er een inhoudelijke samenwerking is tussen onderwijs en opvang m.b.t. uitwerking van het profielplan op de locatie waar de aanvraag voor ingediend wordt. Aangevuld met de intentieverklaring tussen onderwijs en opvang waarin deze samenwerking is vastgelegd. Daarnaast dient het profielplan voorzien te zijn van een handtekening van de voorzitter(s) van en namens de medezeggenschapsraad van de school en/of de oudercommissie van de kinderopvang, waarmee zij instemmen met het betreffende profielplan.

 • d.

  Een handtekening ‘voor gezien’ van de teamleider van het Sociaal Wijkteam (SWT) in de eigen wijk op het profielplan, waaruit blijkt, dat het SWT op de hoogte is van het profielplan.

Artikel 5 IKC-commissie

 

 • 1.

  Voordat een besluit wordt genomen over een subsidieaanvraag wordt advies gevraagd aan de IKC-commissie.

 • 2.

  De IKC-commissie toets de subsidieaanvraag aan de regeling.

 • 3.

  De inrichting en werkwijze van de IKC-commissie wordt geregeld in een reglement.

Artikel 6 Procedure

1.  Uiterlijk 4 weken na de in art. 4 lid 2 van de regeling genoemde indieningstermijn   worden aanvragen, mits zij voldoen aan de eisen opgenomen in artikel 4 , ter advisering voorgelegd aan de IKC-commissie.

2. Per ingediend profielplan kan maximaal € 60.000,- subsidie verleend worden.

3. Alvorens de IKC-commissie advies aan het college uitbrengt, wordt het betreffende IKC  uitgenodigd bij de IKC-commissie een presentatie te geven en haar profielplan mondeling toe te lichten.

4.  De commissie geeft na de presentaties een advies aan het college over de aanvragen.

5. Voor 1 april ontvangen aanvragers het advies van de commissie aan het college.

6.  Uiterlijk 1 mei  voorafgaand aan de periode waarvoor het profielplan is opgesteld beslist het college op de aanvraag.

Artikel 7 Beoordeling van de ingediende profielplannen

Afwegingsfactoren en tevens afwijzingsgronden.

1. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan onderstaande factoren;

 

 • a.

  Langdurig

  Een profielplan omschrijft op praktische wijze het extra aanbod naast het onderwijscurriculum voor minimaal de duur van 1 schooljaar met een doorkijk naar de periode daarna zodat een doorgaande lijn van het extra aanbod zichtbaar is

   

 • b.

  Extra

  Het aangevraagde budget  kan niet worden ingezet om het reguliere onderwijscurriculum te financieren. Het gaat om extra aanbod naast het reguliere onderwijscurriculum waarvan minimaal 80% dient te worden ingezet op formatie.

 • c.

  Intensief

  Extra aanbod voor bepaalde groep leerlingen bestaat uit een programma wat vaak en met aandacht wordt uitgevoerd. Vanuit het Rijk zijn hierover afspraken gemaakt; minimaal 2 tot 4 uren per week extra.

 • d.

  Professionals

  Uitvoering van het extra aanbod wordt verzorgd door gekwalificeerde professionals

 • e.

  Domeinen

  De inhoud van het profielplan valt binnen één van de volgende domeinen: cognitie, sociaal emotioneel, cultuur of sport. De praktische uitwerking van het profielplan moet bijdragen aan het verminderen van taal- en rekenachterstanden conform afspraken met het Rijk.

 • f.

  Ouder(s)/verzorger(s)

  De manier waarop en de mate waarin ouders betrokken zijn bij de educatie, is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind. In de uitwerking van het profielplan is zichtbaar dat ouders actief worden betrokken.

   

2.  Indien er sprake is van overschrijding van het in artikel 3 genoemde subsidieplafond krijgen IKC’s in aandachtswijken dan wel met relatief veel leerlingen uit deze wijken voorrang bij de toekenning van subsidie.

 

Artikel 8 Verantwoorden en vaststellen

 

 • 1.

  Voor de wijze van verantwoording en vaststelling zijn  de bepalingen hierover in de Algemene Subsidie Verordening Leeuwarden van toepassing.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling dient uiterlijk 12 weken na afloop van de subsidieperiode te worden ingediend. De subsidieperiode betreft een schooljaar.

 • 3.

  De commissie doet aanbevelingen die erop gericht zijn dat de IKC’s van elkaar leren met betrekking tot het opstellen van profielplannen en het uitvoeren daarvan.

Artikel 9 Citeertitel, inwerkingtreding en duur

Deze regeling kan worden aangehaald als  Regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’. De regeling treedt in werking 1 dag na publicatie.