Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

BESLUIT CATEGORISERING EVENEMENTEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBESLUIT CATEGORISERING EVENEMENTEN
CiteertitelBesluit categorisering evenementen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van de burgemeester van 9 januari 2018 is deze gemeentelijke regeling van toepassing verklaard op het hele grondgebied van de gemeente Leeuwarden, zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 201 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Sudwest-Fryslan, is ontstaan. N.B. besluit is van kracht per 01-01-2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201626-04-2018Nieuwe regeling

21-12-2016

Gemeenteblad: 28 december 2016

2016-Z12641

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT CATEGORISERING EVENEMENTEN

 

 

2016-Z12641

 

DE BURGEMEESTER VAN LEEUWARDEN;

 

Overwegende dat;

 

 • *

  De burgemeester op grond van artikel 2:25, derde lid, van de APV nadere regels kan vaststellen over de uitoefening van de bevoegdheden in de paragraaf evenementen van de APV;

 • *

  De Veiligheidsregio Fryslân sinds maart 2012 een vastgestelde regionale aanpak evenementen in Fryslân kent waarvan de classificatie van evenementen een onderdeel is;

 • *

  Gemeenten hierbij een risico-inschatting maken of het evenement regulier (A), aandacht (B) of risicovol (C) is waarbij de belasting vooral zit in de risico’s ten aanzien van openbare orde en veiligheid, mobiliteit en de verwachte druk vanuit het evenement op de hulpverleningsdiensten;

 • *

  De risicocategorie bepalend is voor de hoeveelheid en aan te leveren documenten bij de aanvraag om een evenementenvergunning;

   

BESLUIT:

 

 • *

  De volgende categorisering voor evenementen vast te stellen;

  • 1.

   A-evenement: regulier evenement, waarbij de aanwezigheid van risico’s (zeer) onwaarschijnlijk is.

  • 2.

   B-evenement: aandachtsevenement, waarbij de aanwezigheid van risico’s aannemelijk is.

  • 3.

   C-evenement: risicovol evenement, waarbij de aanwezigheid van risico’s zeer waarschijnlijk is.

Leeuwarden, 21 december 2016

De burgemeester van Leeuwarden,

Ferd. J.M. Crone