Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Ondermandaat sector Sociale zaken gemeente Leeuwarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaat sector Sociale zaken gemeente Leeuwarden
CiteertitelOndermandaat sector Sociale Zaken gemeente Leeuwarden
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2020Nieuwe regeling

16-01-2017

Gemeenteblad: 26 januari 2017

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat sector Sociale zaken gemeente Leeuwarden

 

 

DE DIRECTEUR  SOCIAAL  DOMEIN;

 

GELET OP:

 

  • 1.

    de bepalingen van Afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • 2.

    artikel 6 juncto artikel 2 lid 3 van het op 13 december 2016 door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Leeuwarden vastgestelde Mandaatstatuut 2017;

  • 3.

    het daarbij behorende Mandaatoverzicht;

 

OVERWEGENDE:

 

1. dat 24 Friese gemeenten mandaat hebben verleend aan de directeur Sociaal domein m.b.t. de onderdelen Beschermd wonen en Opvang voortvloeiende uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

2. dat medewerkers beleidsuitvoering I de bevoegdheden zoals genoemd onder A1 en A2 van het mandaatoverzicht onder het hoofdstuk sociale zaken ook moeten kunnen toepassen voor de 24 Friese gemeenten;

3. dat het een (onder)mandaat betreft dat niet is opgenomen in het huidige mandaatoverzicht;

4. dat gelet op bovenstaande een afzonderlijk (onder)mandaat nodig is aan de medewerkers beleidsuitvoering I;

5. dat de (onder)mandatering vanaf 2018 zal worden opgenomen in het generieke mandaatoverzicht.;

  

BESLUIT:

 

1. de bevoegdheden, die zijn verleend door de 24 Friese gemeenten aan de directeur Sociaal Domein, mede (onder) te mandateren dan wel volmacht dan wel machtiging daartoe te verlenen aan de medewerkers beleidsuitvoering 1 van de sector Sociale zaken voor zover het betreft: de bevoegdheden die genoemd zijn onder A1 en A2 van het mandaatoverzicht, hoofdstuk Sociale zaken.

2. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

  

Leeuwarden, 16 januari 2017

  

A. Muller

Directeur Sociaal Domein